V súvislosti s tým, že Cirkevný zbor (CZ) ECAV na Slovensku Bratislava 15. februára 2013 ukončil svoju činnosť, nájdete aktuálne informácie na webových stránkach nástupníckych zborov:
CZ ECAV na Slovensku Bratislava DÚBRAVKA (www.ecavdubravka.sk)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava LEGIONÁRSKA (www.legionarska.sk)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava STARÉ MESTO (www.velkykostol.sk, www.facebook.com/ECAVKonventna)
Táto stránka (www.ecavba.sk) obsahuje iba archívne dokumenty. Ďakujeme za porozumenie.
Archív kázní

5. nedeľa po Sv. Trojici, Evanjelium podľa Matúša 25, 14 - 30

Bude to tak, ako keď si človek pred odchodom na cesty zavolal sluhov a odovzdal im svoj majetok. • Jednému dal päť talentov, inému dva a inému zas jeden; každému podľa jeho schopností. A odcestoval. • Ten, čo dostal päť talentov, hneď odišiel, obchodoval s nimi a získal iných päť; • podobne ten, čo dostal dva, získal iné dva. • Ale ten, čo dostal jeden, odišiel, vykopal jamu a skryl v nej peniaze svojho pána. • Po dlhom čase prichádza pán tých sluhov a účtuje s nimi. • I prišiel ten, čo dostal päť talentov, priniesol iných päť a povedal: Pane, päť talentov si mi odovzdal, ajhľa, získal som iných päť! • Povedal mu pán: Správne, dobrý a verný sluha, nad málom si bol verný, nad mnohým ťa ustanovím; vojdi v radosť svojho pána! • Podobne prišiel ten, čo prijal dva talenty, a povedal: Pane, dva talenty si mi odovzdal, ajhľa, získal som iné dva! • Povedal mu pán: Správne, dobrý a verný sluha, nad málom si bol verný, nad mnohým ťa ustanovím; vojdi v radosť svojho pána! • Prišiel aj ten, čo dostal jeden talent, a povedal: Pane, vedel som, že si tvrdý človek, ktorý žneš, kde si nesial, a zbieraš, kde si nerozsýpal. • Bál som sa, preto som išiel a skryl som tvoj talent do zeme. Ajhľa, tu máš, čo je tvoje! • Odvetil mu pán: Ty zlý a lenivý sluha, vedel si, že žnem, kde som nesial, a zbieram, kde som nerozsýpal. • Mal si teda peňažníkom odovzdať moje peniaze, a ja pri svojom návrate aj s úrokmi by som si bol vzal, čo je moje. • Preto mu vezmite ten talent a dajte tomu, ktorý má desať talentov! • Lebo každému, kto má, bude dané a bude mať hojne; ale tomu, kto nemá, aj čo má, bude odňaté. • Onoho neužitočného sluhu však vyhoďte do vonkajšej tmy; tam bude plač a škrípanie zubov. (Evanjelium podľa Matúša 25, 14 - 30)

Slovo „talent“ poznáme z každodennej reči. • Označujeme ním osobitné nadanie, napr. „talent na matematiku“, „talent na hudbu“. • Slovo „talent“ označovalo staroveký peniaz veľmi vysokej hodnoty. • Do našej každodennej reči vo význame „nadanie“ sa toto slovo dostalo prostredníctvom Ježišovho podobenstva, ktoré sme práve prečítali. • Naša reč i naše myslenie je ovplyvnené Bibliou viac, ako si myslíme. • Mnohé slová a myšlienky majú biblické korene, i keď o tom ani nevieme.
• Keď sme už prevzali do svojej reči slovo „talent“ z Ježišovho podobenstva, mali by sme prevziať aj myšlienky s ním spojené. • Ide o tieto myšlienky: • Talent, osobitné nadanie, nám treba chápať nie ako náhodnú vec, ale ako hodnotu, ktorú človeku zveruje Pán Boh. • Pán Boh na človeku pracuje síce takzvanými „prirodzenými“ prostriedkami, genetickou vybavenosťou. • Ale uvedomiť si nám treba, že je to práve Boh, ktorý na človeku takto pracuje. • Každý, kto má osobitné nadanie, mal by vedieť, že ho má od Pána Boha.
• Slovom „talent“ sa v podobenstve označujú nielen osobitné dary, osobitné nadanie, ale všetky hodnoty, ktoré človek dostal a dostáva od Pána Boha. • V podobenstve všetci pánovi sluhovia dostali talenty. • Nespomína sa ani jeden sluha, ktorému by talent nebol daný. • Dostali síce talenty v rozličnom množstve, ale bez talentu neostal nikto. • Pán Boh každému človeku zveril nejakú hodnotu. • Nie všetkým rovnaké hodnoty, nie všetkým rovnako veľké, ale niet človeka, ktorému by nebola zverená nejaká hodnota. • A tak toto podobenstvo hovorí nie iba o niekoľkých nadpriemerných ľuďoch, ale hovorí o všetkých.
• Svojím nadaním sa mnohí chvália, pestujú pomocou neho svoju slávu, • ale podobenstvo zdôrazňuje celkom inú vec v súvislosti s hodnotami, ktoré nám zveril Pán Boh, • a to zodpovednosť za tieto hodnoty. • Ten pán, ktorý v podobenstve zveril sluhom talenty, sa vrátil, a každého sa spýtal: Čo si urobil s talentami, ktoré som ti dal? • Zodpovednosť tohto druhu je na každom z nás.
• Prví dvaja sluhovia so zverenými talentami pracovali a rozmnožili ich. • Tretí sluha o zvereným talentom nepracoval, zakopal ho, a keď pán prišiel domov, vrátil mu ho. • Prví dvaja boli pochválení, ten tretí bol odsúdený. • Ježiš chcel teda povedať: S hodnotami, ktoré nám zveril Pán Boh, treba pracovať, pracovať tak, aby prinášali požehnanie. • Kto so zverenými hodnotami nepracuje, ale necháva ich nečinne ležať, dopúšťa sa hriechu.
• V čom je podstata rozdielu medzi prvými dvoma sluhami a medzi tým tretím? • Prví dvaja mysleli na svojho pána, usilovali sa konať v jeho záujme. • Bolo s tým zrejme spojené určité riziko. • Ale oni sa cítili tak silno viazaní vôľou svojho pána, že vzali na seba aj to riziko. • Ten tretí myslel predovšetkým na seba a svoju bezpečnosť. • Bál sa rizika, bál sa, čo by s ním pán urobil, keby sa mu práca nevydarila. • Preto talent radšej zakopal a sám sa utiahol do nečinnosti. • Svojmu pánovi talent síce vrátil, a tak by sa mohlo zdať, že všetko je v poriadku. • Predsa však odsúdenie, ktoré sa mu dostalo, bolo veľmi ostré, lebo ten pán nechcel, aby jeho talenty ležali nečinne, ale chcel, aby sa s nimi pracovalo.
• Kto je vo svojich myšlienkach stále orientovaný na Pána Boha, ten získava odvahu, silu, múdrosť nasadiť zverené mu hodnoty do aktívneho programu Božej zachraňujúcej, tvorivej lásky. • Kto je vo svojich myšlienkach orientovaný stále iba na seba, kto sa stará iba o seba, kto je ustrašený o seba, ten sa uťahuje a Bohom mu zverené hodnoty necháva nečinne ležať.
• Toto je podobenstvo o každom z nás, lebo každému z nás Pán Boh zveril hodnoty, s ktorými máme pracovať. • Tieto hodnoty treba spoznať, aby sme si uvedomili, aká veľká je naša zodpovednosť. • Treba sa občas zamyslieť nad otázkou: Čo všetko mi Pán Boh zveril, aké hodnoty, aké talenty? • Treba si položiť aj ďalšiu otázku: Čo mám podľa Božej vôle s týmito hodnotami robiť, ako ich mám využívať, ako ich mám nasadiť do Božieho programu na tom mieste života, na ktorom sa nachádzam? • Dôležitá je aj kritická otázka: Ako ja v skutočnosti tie hodnoty využívam? • Azda sebeckým spôsobom iba pre seba, • alebo pomocou nich pomáham druhým ľuďom? • Využívam ich na dobré ciele, • alebo ich zneužívam na zlé, škodlivé, ničivé, deštruktívne ciele? • Ktorému z tých sluhov sa podobám? • Ako ma bude hodnotiť môj Pán na poslednom súde?
• Hodnôt, ktoré nám Pán Boh zveril, je mnoho. • Veľkou hodnotou je už telesná sila, telesné zdravie. • Človek si cenu zdravia obyčajne uvedomí, až keď ochorie. • Naša zodpovednosť, pokiaľ ide o tento dar, je jednak v tom, aby sme svoje zdravie svojvoľným a hriešnym spôsobom nepodkopávali, ale naopak, aby sme ho všemožne upevňovali a posilňovali. • Naša zodpovednosť je aj v tom, aby sme sa usilovali aspoň trocha uľahčiť bremeno chorým a nešťastným ľuďom. • Vzorom nám – okrem iných – môže byť Albert Schweitzer. • Tešil sa železnému zdraviu, ale práve preto sa cítil zodpovedný pomáhať tým, ktorí boli v tomto ohľade menej šťastní. • Je príkladom sluhu, ktorý zverený mu talent nezakopal, ale uviedol ho do činnosti, do aktivity v záujme druhých ľudí. • Nás čaká na Božom súde otázka: Čo si urobil so svojím zdravím? • Nezničil si si ho sám? • Pomáhal si nejako chorým? • Prišiel si sa s nimi aspoň porozprávať, ak si už nemohol urobiť nič iného, aby sa necítili takí opustení?
• Podobne by sme mali uvažovať o ďalších veciach, ktoré nám Pán Boh zveril ako hodnoty, za ktoré sme zodpovední. • Patrí sem napríklad: rozumové nadanie, umelecké nadanie, hmotné hodnoty a bohatstvo, dosiahnuté spoločenské postavenie a vplyv a veľké množstvo ďalších vecí, • a to aj nenápadné, zdanlivo každodenné veci.
Podobenstvo o zverených talentoch možno vztiahnuť na najrozličnejšie veci, ktoré nám Pán Boh dal. • Ale osobitným spôsobom ho musíme vztiahnuť na Božie slovo, ktoré priniesol Pán Ježiš Kristus. • Toto slovo odovzdal širokému okruhu poslucháčov. • Odovzdal ho predovšetkým svojim učeníkom a apoštolom. • Prostredníctvom nich sa toto slovo dostalo k nám. • Aj my sme dostali slovo Božie ako hodnotu nesmiernej ceny. • Podobenstvo o talentoch nám hovorí, že toto slovo nesmieme nechať nečinne ležať, ale máme mu dovoliť pracovať a máme s ním pracovať.
• Božiemu slovu máme dovoliť pracovať predovšetkým na nás samých. • Pán Ježiš sa stretal s mnohými, ktorí jeho slovo počuli, ale nedovolili mu, aby zmenilo a obnovilo ich bytosti. • Dnes je veľmi mnoho kresťanov, ktorí teoreticky poznajú Ježišovo slovo, ale nedajú sa ním zasiahnuť, žijú si ďalej tak, akoby toto slovo nikdy neboli počuli. • To slovo je u nich nie živou mocou, ale mŕtvym materiálom. • Z toho vyplývajú vážne otázky o nás samých: • Prináša Ježišovo slovo – tento vzácny zverený talent – ovocie v mojom živote? • Tvorí zo mňa nového človeka? • Naučil som sa pod jeho vplyvom pozerať na všetko novými očami? • Viedlo a vedie ma ono k otrasnému poznaniu mojich vlastných hriechov? • Stala sa zvesť o odpustení, vyjadrená v tomto slove, pre mňa tvorivou silou? • Viedlo ma toto slovo k poslušnosti Pánu Bohu a k bázni pred ním? • Alebo sa azda aj ja podobáme zlému sluhovi, ktorý zakopal zverený talent? • To všetko sú otázky, na ktoré by si pod vplyvom podobenstva o talentoch mal dnes odpovedať každý z nás.
• Zakopať Božie slovo – ako ten sluha zakopal zverený talent – znamená ďalej: ponechať si toto slovo iba pre seba a neodovzdať ho ďalej. • Našou úlohou je nielen prijať Božie slovo a dovoliť mu, aby nás menilo a tvorilo z nás novú bytosť, nové stvorenie, • ale toto slovo, plné životodarnej sily, aj odovzdávať druhým ľuďom, ktorí ho takisto ako my naliehavo potrebujú. • Apoštol Pavel, ktorý na sebe pocítil obnovujúcu silu evanjelia, napísal: „Dlžníkom som Grékom i Negrékom“, to znamená: cítim sa povinný niesť evanjelium vzdelaným i nevzdelaným ľuďom. • Na inom mieste napísal: „Beda by mi bolo, keby som nekázal evanjelium.“ • Apoštolovia – podľa Skutkov apoštolov – povedali: „My nemôžeme nehovoriť, o tom, čo sme videli a počuli.“ • To všetko sú postoje, ktoré sú v súlade s postojom tých prvých dvoch sluhov.
• Obyčajne je to tak, že to prvé zanedbanie kráča ruka v ruke s tým druhým • a to prvé, správne využitie Božieho slova kráča ruka v ruke s tým druhým. • Kto nedovolí, aby Božie slovo urobilo z neho nového človeka, ten sa ani nebude usilovať odovzdávať toto slovo druhým ľuďom. • A tak sa taký človek v dvojnásobnom zmysle podobá tomu zlému sluhovi. • Kto na druhej strane dovolí, aby Božie slovo pracovalo na ňom samom, • kto sa teda pod vplyvom Božieho slova stáva novým človekom, • ten sa bude cítiť povinný odovzdať toto slovo aj druhým, lebo z vlastnej skúsenosti vie, ako veľmi ho aj druhí potrebujú. • A tak sa taký človek v dvojnásobnom zmysle podobá tým dobrým sluhom.
• Okrem tohto porovnávajúceho konštatovania si nám treba osobitne uvedomiť, že našou povinnosťou je odovzdávať ďalej Božie slovo, ktoré pre nás znamená niečo mimoriadne cenné. • Nesmieme si toto slovo nechať iba pre seba. • Treba ho odovzdať hľadajúcim ľuďom, ktorí dnes na záchranu svojho života potrebujú Pána Ježiša Krista. • Treba ho odovzdať mladej generácii, ktorej by bez tohto slova chýbalo niečo podstatné. • Toto je aj pre nás jeden dôležitý obsahový bod povinnosti pracovať so zverenými talentami.
• Podobenstvo o talentoch veľmi silno vyjadruje zodpovednosť za zverené hodnoty. • Sluhovia, ktorí verne pracovali so zverenými hodnotami, boli odmenení. • Sluha, ktorý zakopal zverený talent, stratil aj to, čo mu bolo zverené. • Táto zákonitosť sa prejavuje už aj v rámci tohto života, v terajšom čase. • Kto žije podľa Ježišovho slova a kto toto slovo odovzdáva ďalej, ten sám je na ustavičnej ceste dopredu, ten rastie. • Kto nedovolí, aby sa Božie slovo uplatňovalo v jeho vlastnom živote, a kto toto slovo nešíri okolo seba, ten duchovne krpatie, tomu je odnímané aj to, čo mu bolo dané. • Táto zákonitosť sa v plnej miere prejaví, keď sa Pán vráti, • keď sa so svojím Pánom stretneme. • Vtedy nás on zhodnotí, a to veľmi pravdivo. • Myslime často na toto stretnutie, ktoré čaká nás všetkých. • Nikto pre ním neujde. • Pripravujme sa na toto stretnutie usilovným uplatňovaním zverených Božích darov, predovšetkým Božieho slova, ale aj všetkých ostatných darov, ktoré nám dal Pán Boh.

Amen.

Ján Grešo
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania v Bratislave, 2005 - 2012

Webstránku Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku nájdete tu.