V súvislosti s tým, že Cirkevný zbor (CZ) ECAV na Slovensku Bratislava 15. februára 2013 ukončil svoju činnosť, nájdete aktuálne informácie na webových stránkach nástupníckych zborov:
CZ ECAV na Slovensku Bratislava DÚBRAVKA (www.ecavdubravka.sk)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava LEGIONÁRSKA (www.legionarska.sk)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava STARÉ MESTO (www.velkykostol.sk, www.facebook.com/ECAVKonventna)
Táto stránka (www.ecavba.sk) obsahuje iba archívne dokumenty. Ďakujeme za porozumenie.
Archív kázní

Evanjelium podľa Jána 7, 14 - 18

Keď sa už polovica slávností minula, vystúpil Ježiš do chrámu a vyučoval. • A Židia sa divili a hovorili: Ako pozná tento Písma, keď sa neučil? • Ježiš im riekol: Moje učenie nie je moje, ale Toho, ktorý ma poslal. • Keď niekto chce plniť Jeho vôľu, rozozná to učenie, či je z Boha, alebo či sám od seba hovorím. • Kto sám od seba hovorí, hľadá svoju vlastnú slávu, • ale kto hľadá slávu Toho, ktorý Ho poslal, ten je pravdivý a nieto v ňom neprávosti. (Evanjelium podľa Jána 7, 14 - 18)

Nie každé poznanie sa získava rovnakým spôsobom. • Na získanie niektorých poznatkov stačí rozumové, intelektuálne pochopenie a zvládnutie, • na získanie iného poznania je potrebná účasť celej osoby. • Toto rozlišovanie je veľmi dôležité; • ak sa neberie do úvahy, dochádza sa k mnohým nedorozumeniam. • Získať poznatky z matematiky, fyziky, astronómie – na to stačí, aby človek mal primeranú rozumovú kapacitu. • Ale pochopiť a poznať, čo je láska, nadšenie, odvaha, bolesť, sklamanie, zúfalstvo a podobne – na to nestačí iba rozumové poznanie. • Pri poznávaní týchto vecí musí byť zaangažovaný celý vnútorný svet človeka. • Ba musíme povedať ešte presnejšie: len ten, kto sám prežil lásku, nadšenie, odvahu, bolesť, sklamanie, zúfalstvo, len ten vie, čo tieto veci skutočne znamenajú. • Bez osobnej skúsenosti s týmito javmi môže človek síce mať určité hmlisté tušenie, o čo tu ide, • ale toto poznanie je veľmi, veľmi ďaleko od poznania založeného na osobnej skúsenosti.
• Vzťahuje sa to aj na mnoho vecí v náboženskej oblasti. • Platnosť tejto zásady pre náboženskú oblasť vyjadril Pán Ježiš krátkou vetou, ktorú sme čítali v dnešnom texte: • „Keď niekto chce plniť jeho – totiž Božiu – vôľu, rozozná to učenie, či je z Boha, alebo či sám od seba hovorím.“ • V tejto vete sú spojené dve veci: na jednej strane poznanie, že Ježišovo učenie pochádza od Boha, • na druhej strane ochota uplatňovať vo svojom praktickom živote pravdy, požiadavky, pravidlá tohto učenia. • Až prostredníctvom praktického každodenného uplatňovania Ježišovho učenia • môže človek toto učenie skutočne poznať, • poznať nielen jeho plný obsah, ale aj jeho oprávnenosť a nevyhnutnosť pre život.
• Pán Ježiš priniesol v nejednom ohľade nové učenie. • Na jednej strane nadviazal na Starú zmluvu, ako to sám výslovne vyjadril: „Neprišiel som zrušiť zákon a prorokov, ale naplniť.“ • Ale v tom slove „naplniť“ je okrem iného obsiahnuté aj to, že prišiel, aby učil chápať Boží zákon plnším, správnejším spôsobom. • Práve toto nové vysvetľovanie a uplatňovanie Božieho zákona vyvolalo neraz u vtedajších židovských teológov a zbožných ľudí odpor, • lebo vo viacerých veciach sa zásadne odlišovalo od toho, ako si Boží zákon vysvetľovali vtedajší duchovní vedúci. • V evanjeliách je zapísané na túto tému niekoľko dišpút, ostrých rozhovorov medzi Ježišom a izraelskými vykladačmi Božieho zákona. • Zásadným príspevkom do tejto diskusie sú prečítané Ježišove slová: • „Keď niekto chce plniť jeho vôľu, rozozná to učenie, či je z Boha, alebo či sám od seba hovorím.“ • Znamená to: Nie vždy je možné iba rozumovou úvahou jednoznačne rozhodnúť, či to nové, čo priniesol Ježiš, má človek prijať alebo nie. • Ale ak to človek vyskúša, ak to za nejaký čas začne uplatňovať v praxi, ak to bude robiť v duchu poslušnosti, • tak čoskoro na základe vlastnej osobnej skúsenosti si uvedomí a pozná, že to chápanie Božieho zákona, ktoré priniesol Ježiš, je naozaj v zhode s Božou vôľou • a že to prináša veľké obohatenie ľudského života. • Potom už nebude potrebná vyhrotená dišputa, • lebo to, čo človek poznal a prijal na základe osobnej skúsenosti, stáva sa pevnou súčasťou nielen jeho rozumového vybavenia, ale celej jeho bytosti.
• Uvedomme si, čo tieto Ježišove slová znamenajú pre nás. • Znamenajú nesmierne veľa. • Jednotlivé body a myšlienky Ježišovho učenia pochopíme plne až vtedy, keď ich vo svojej praxi, vo svojom každodennom živote vyskúšame, uplatníme. • Bez tohto osobného vyskúšania a stáleho uplatňovania bude naše kresťanstvo veľmi povrchné, ba priamo sebaklamné.
• Takéto kresťanstvo, plné pekných kresťanských slov ale bez zodpovedajúceho kresťanského života je oprávneným terčom kritiky. • V kresťanskej zvesti, každú nedeľu, ale najmä v období sviatkov, hlavne cez sviatky lásky, Vianoce, možno počuť a čítať mnoho slov o láske, pozornosti, ohľaduplnosti a podobne. • Všíma si to aj necirkevný svet a porovnáva kresťanskú realitu s týmito peknými slovami. • Keďže často je veľký rozdiel medzi slovami a skutočnosťou, veľmi rýchlo sa objavujú slová kritiky. • Pred rokmi sa v tlači objavila veta: „Cez sviatky odznelo v médiách mnoho dutoprázdnych kresťanských slov o láske, milosrdenstve a podobne.“ • Pri takýchto slovách to veriaceho človeka na jednej strane zabolí, lebo táto kritika je nadsadená, • veď predsa to kresťanstvo má nejaký pozitívny vplyv aspoň na časť spoločnosti, • ale na druhej strane musíme dať kritikom za pravdu v tom zmysle, že mnohé kresťanské slová nie sú kryté kresťanskou praxou.
• Ostrú kritiku na tento rozpor nachádzame u samého Ježiša. • Známe sú jeho slová: „Čo ma oslovujete: Pane, Pane! a nečiníte, čo hovorím?“ (Lk 6,46). • Mohli by sme to rozviesť napríklad takto: • Čo mám z vašich pobožných slov, ak sa tieto slová nijako neodzrkadľujú vo vašom živote? • Akú to má cenu, ak sa podľa vašich slov zdá, že ste poriadnymi kresťanmi, ale ak váš život prezrádza, že žijete ako pohania? • Táto Ježišova kritická otázka núti každého, aby sa pozrel sám na seba.
• Ježišove slová nás však vedú nielen k sebakritickému pohľadu na nás samých, • ale predovšetkým ukazujú smer, ktorým by sa malo pohybovať naše osobné kresťanstvo: • vyskúšať, vo svojom živote uplatniť jednotlivé vety Ježišovho učenia. • Predovšetkým citované slová z dnešného biblického textu obracajú našu pozornosť týmto smerom: • „Keď niekto chce plniť jeho – totiž Božiu – vôľu, rozozná to učenie, či je z Boha, alebo či sám od seba hovorím.“ • Všimnime si toto napomenutie a povzbudenie trocha konkrétnejšie.
• Pán Ježiš nás učí absolútnej dôvere v nebeského Otca. • Čisto teoreticky sa nedá rozhodnúť, či je to správny alebo nesprávny životný postoj, • keďže sa dajú uviesť aj argumenty, ktoré hovoria v jeho prospech, ale aj argumenty, o ktorých sa zdá, že hovoria proti nemu. • Ale ak človek urobí duchovný experiment – priamo takto by sme to mohli nazvať – a povie si: aspoň rok budem žiť v dôslednej dôvere v Pána Boha, • preštudujem si, čo sa o tom hovorí v Biblii a pokúsim sa to uplatniť vo svojom živote, • všimnem si kresťanské osobnosti, o ktorých je známe, že prežili svoj život, neraz ťažký a martýrsky život, v absolútnej dôvere v Pána Boha, • a pokúsim sa ich skúsenosti preniesť do svojho života – • ak človek toto urobí, • stratia sa po určitom čase teoretické pochybnosti, • a na základe skúsenosti si človek povie: toto je pre mňa jedinečný štýl života, • teoretické námietky proti nemu ma už nemôžu zasiahnuť, som nad ich dosahom.
• Podobným spôsobom možno k tomuto experimentu pridávať ďalšie: • Prežívať svoj život s pravidelnou modlitbou. • Vyskúšať za nejaký čas, ako vyzerá život dôsledne čistý od sebectva, od egoizmu. • Urobiť za nejaký dlhší čas experiment s tým, že budeme hovoriť len dobré, pekné, pozitívne, budujúce slová. • Vyskúšať, ako by to vyzeralo, keby sme prestali kričať a prestali zbytočne zvyšovať hlas. • Vyskúšať, ako by bolo, keby sme svoju hlavnú radosť nachádzali v Pánu Bohu, v Pánu Ježišovi. • Za určitý dlhší čas každý deň urobiť pre druhého niečo dobré, • nie preto, aby sme si zbierali zásluhy, ale preto, že nás k tomu poháňa láska. • Vyžarovať do svojho okolia atmosféru pokoja a radosti. • Už nikdy nikoho neponížiť, ale snažiť sa pomáhať druhým upevňovať pocit ich ľudskej dôstojnosti. • Neuchýliť sa ku klamaniu, ale vždy hovoriť len pravdu.
• Pri čítaní evanjelií a ostatných častí Písma nám napadne mnoho ďalších vecí, s ktorými by sme mohli spraviť takýto experiment. • Keby sme sa dali na túto cestu, rýchlo by sme si uvedomili, že kresťanstvo vôbec nie je nudná vec, ako sa mnohým zdá, • ale že je to niečo vrcholne vzrušujúce, lebo nás vedie od jedného dosiahnutého vrcholu pekného ľudského života k vrcholu ďalšiemu. • Pravda, za predpokladu, že od týchto duchovných experimentov predčasne neutečieme, • a že experimenty neostanú iba experimentmi, • ale premenia sa na našu stálu kresťanskú prax. • To by bol veľký objav a vysoko pozitívna zmena v našom živote.
• To by bola zároveň tá najkrajšia, najúčinnejšia misia pre druhých ľudí. • Slová dnes málokoho presvedčia, • a ak, tak iba na krátky čas a iba povrchne. • Ale keby druhí ľudia na nás videli, že evanjelium Ježiša Krista formuje človeka dobrým, pekným, pozitívnym spôsobom, • cítili by sa k evanjeliu priťahovaní omnoho viac než záplavou pobožných slov. • V jednom múdrom výroku je to formulované takto: „Život jedného opravdivého kresťana je lepším dôkazom božského pôvodu kresťanstva než mnoho prednášok.“ • Takúto misijnú činnosť od nás Pán Ježiš Kristus žiada. • V tomto zmysle môže a má byť každý z nás misionárom. • Ale to praktické kresťanstvo musí byť opravdivé, nie herecky predvádzané, musí vychádzať z hĺbky bytosti. • To sa dá dosiahnuť len tak, že sa pod pôsobením Kristovho Ducha staneme novými ľuďmi vo svojom vnútri • a že potom z takto zmeneného vnútra vyrastie bytosť aj navonok nová. • Do veľkého experimentu, o ktorom hovoríme patrí podľa toho aj vnútorná aj vonkajšia poslušnosť.
• Vrcholným vzorom absolútneho súladu medzi učením a životom je náš Pán a Spasiteľ Ježiš Kristus. • Jeho výzva „Nasleduj ma“ sa vzťahuje nielen na jeho prvých učeníkov, ale aj na nás. • Súčasťou tejto výzvy je, aby sme jeho učenie čím plnšie uplatňovali vo svojom živote. • To by bola naša cesta k poznaniu pravdy, • tej pravdy, ktorá podľa Ježišových slov daruje človeku opravdivú slobodu.

Amen.

Ján Grešo
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania v Bratislave, 2005 - 2012

Webstránku Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku nájdete tu.