V súvislosti s tým, že Cirkevný zbor (CZ) ECAV na Slovensku Bratislava 15. februára 2013 ukončil svoju činnosť, nájdete aktuálne informácie na webových stránkach nástupníckych zborov:
CZ ECAV na Slovensku Bratislava DÚBRAVKA (www.ecavdubravka.sk)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava LEGIONÁRSKA (www.legionarska.sk)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava STARÉ MESTO (www.velkykostol.sk, www.facebook.com/ECAVKonventna)
Táto stránka (www.ecavba.sk) obsahuje iba archívne dokumenty. Ďakujeme za porozumenie.
Archív kázní

7. nedeľa po Sv. Trojici, Evanjelium podľa Matúša 7, 12

Čokoľvek chcete, aby vám ľudia činili, čiňte im aj vy. Lebo to je zákon aj proroci. (Evanjelium podľa Matúša 7, 12)

Tieto Ježišove slová sú dôležitým príspevkom pri výchove ľudí k duchovnej a mravnej zrelosti, dospelosti. • Kto nie je duchovne zrelý, tomu treba v každej novej situácii povedať, čo a ako má robiť. • Naproti tomu znakom duchovnej zrelosti je, že si človek osvojí určitú mravnú zásadu, mravný princíp • a z neho potom sám odvodzuje, čo má robiť, ako sa má zachovať v jednotlivých konkrétnych situáciách, do ktorých sa dostane.
• Takých etických princípov, z ktorých zrelý človek vie v danej konkrétnej situácii odvodiť, čo má robiť, ako sa má zachovať, ako sa má správať, existuje viac. • Z evanjelií poznáme predovšetkým slová Pána Ježiša Krista, v ktorých ako najvyššie prikázanie označil toto: • „Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého srdca a z celej duše a z celej mysle a z celej sily...Milovať budeš blížneho ako seba samého.“ • Tieto slová sa obyčajne označujú ako „suma zákona“, teda stručné zhrnutie všetkých príkazov a zákazov Božieho zákona. • Známy je etický princíp, ku ktorému sa dopracoval Albert Schweitzer. • Vyjadril ho heslom, požiadavkou: Posvätná úcta k životu, „Ehrfurcht vor dem Leben“. • Teraz sa chceme trocha podrobnejšie venovať takzvanému „zlatému pravidlu“, ktoré takisto vyjadruje vysokú etickú zásadu. • Ježiš Kristus ho formuloval slovami, ktoré sme čítali ako kázňový text: „Čokoľvek chcete, aby vám ľudia činili, čiňte im aj vy.“
• Sú to slová, ktoré nám vo veľmi mnohých situáciách môžu pomôcť pri hľadaní správneho rozhodnutia. • Ak chceme urobiť dôležité kroky k svojej vlastnej duchovnej zrelosti, mali by sme sa k týmto slovám často vracať • a preberať v duchu jednotlivé situácie, v ktorých sme sa už nachádzali, a situácie, do ktorých sa môžeme dostať, • a zároveň by sme si mali klásť kritickú otázku, ako sme sa mali v jednotlivých minulých situáciách podľa týchto slov zachovať, • a klásť si programovú otázku, ako sa podľa týchto slov máme správať v budúcnosti v rozličných situáciách, do ktorých sa môžeme dostať.
• Tieto slová môžu byť veľkou pomocou pri rozhodovaní nielen pre dospelých a dospievajúcu mládež, • ale sú veľmi vhodné aj pri etickej výchove detí, aj tých malých – v rodine, v škole, v cirkevnom zbore. • Už deti treba učiť myslieť týmto spôsobom. • Zlaté pravidlo sa obracia predovšetkým na myšlienkovú oblasť ľudskej bytosti, • pretože myšlienkovou prácou sa z tohto všeobecného, principiálneho pravidla majú každý deň odvodzovať konkrétne rozhodnutia. • Vštepovaním tohto pravidla do myslí detí sa usilujeme dosiahnuť, aby sa naučili eticky myslieť, aby pochopili zmysel svojho mravného konania a správania. • Lebo je veľký rozdiel medzi tým, či človek len mechanicky robí niečo, pretože mu to bolo prikázané, • alebo či zmysel svojho etického konania a správania aj rozumie.
• Pán Ježiš predstavuje citované slová ako zhrnutie zákona a prorokov. • „Zákon a proroci“ – týmto výrazom sa v dobe Pána Ježiša označovalo to, čo my označujeme ako „Stará zmluva“. • Pán Ježiš teda hovorí, že citované slová sú zhrnutím Božej vôle, ktorá je vyjadrená v Desatore a v mnohých ďalších príkazoch a zákazoch Starej zmluvy. • Božia vôľa je, aby sme sa voči druhým ľuďom správali tak, ako chceme, aby sa druhí ľudia správali voči nám. • Takisto do obsahu tohto pravidla môžeme zahrnúť jednotlivé etické pravidlá z Ježišovho učenia, ktoré sú zapísané v evanjeliách, • ako aj etické odseky, ktoré sa nachádzajú v ostatných častiach Novej zmluvy.
• „Čokoľvek chcete, aby vám ľudia činili, čiňte im aj vy.“ • Najprv musíme varovať pred jedným nesprávnym pochopením týchto slov. • Niekto by si mohol myslieť, že tieto slová chcú okrem iného povedať aj toto: • Ak sa ty budeš správať voči druhým ľuďom pekným, ohľaduplným, spravodlivým, ústretovým spôsobom, budú sa aj druhí voči tebe správať takisto. • Bolo by krásne, keby to tak bolo. • V nejednom prípade sa naozaj môže stať, že ohľaduplným správaním jedného budú aj iní povzbudení k tomu, aby sa správali ohľaduplne. • Ale zo skúsenosti vieme, že to ani zďaleka vždy tak nie je. • Životná prax nás učí, že nemôžeme čakať takúto odozvu v plnom rozsahu. • Neraz sa stáva, že i ak sa voči niekomu správame spravodlivo, s láskou, ohľaduplne, ten druhý zostáva na svojom starom, sebeckom stanovisku. • Ba môže sa stať aj to, že naše ohľaduplné, eticky pekné správanie si budú druhí vysvetľovať ako slabosť, • že ho budú zneužívať vo svoj prospech • a že sa z nás začnú potichu alebo aj nahlas vysmievať ako z naivných, dôverčivých ľudí, ktorí žijú ďaleko od reality života. • Na takéto reakcie mnohých musíme byť pripravení, ak sa chceme správať podľa citovaného Ježišovho mravného princípu.
• Naša pevnosť a mravná sila mala by sa prejaviť v tom, žeby sme pri tomto princípe a jeho uplatňovaní zostali, i ak u druhých nevyvolá primeranú odozvu, • i ak sa dožijeme výsmechu, • i ak našu dôverčivosť, úprimnosť budú druhí sebecky zneužívať. • Veľkým príkladom a povzbudením nám je Pán Ježiš Kristus, ktorý pri svojich etických zásadách zotrval celý život • a nedal sa od nich odviesť ani vtedy, keď sa mu ľudia pre ne vysmievali a keď mu jeho nepriatelia spôsobili strašné utrpenie. • Keď Pán Ježiš volal ľudí, aby ho nasledovali, žiadal od nich, žiada od nás, aby sme boli ochotní niesť aj kríž, ktorý je s týmto nasledovaním spojený. • Znášať nepochopenie, výsmech pri uplatňovaní Ježišových mravných princípov • – to je jedna časť toho kríža, tej obete, ktorá sa pri nasledovaní Ježiša Krista od nás vyžaduje.
• Toto Ježišovo pravidlo, ktoré sme prečítali z evanjelia, existuje aj v negatívnej forme: • Čo nechcete, aby vám ľudia robili, nerobte im to ani vy. • Obe formulácie patria spolu a navzájom sa dopĺňajú. • Táto druhá formulácia – Čo nechcete, aby vám ľudia robili, nerobte im ani vy – nás vyzýva, aby sme sa vzdali všetkého, čím by sme druhému spôsobili krivdu, • veď ani my nechceme, aby nám niekto spôsoboval krivdu a bolesť. • Tá pozitívna Ježišova formulácia nás vyzýva, aby sme neboli nečinní, ľahostajní, keď vidíme, že druhý človek potrebuje pomoc, ale aby sme mu pomohli, aby sme sa ho zastali. • Formulácie zlatého pravidla i v negatívnej i v pozitívnej forme boli známe už pred Ježišom, ako aj v jeho súčasnom širokom kultúrnom prostredí. • Tým, že zlaté pravidlo vyslovil on a že ho označil ako myšlienkové zhrnutie obsahu Starej zmluvy, nadobúdajú tieto slová pre nás osobitnú záväznosť.
• Treba si nám vytvoriť nový spôsob myslenia. • Jeden jeho prvok je schopnosť vcítiť sa do vnútorného života druhého človeka. • To nie je práve najľahšie – a v plnej miere sa do vnútra druhého človeka sotva dokážeme vcítiť. • Ale cvičiť sa v tejto schopnosti – to predsa môžeme. • Často si treba klásť otázku: čo tento a tento človek cíti v tej a tej situácii? • Ak sa spočiatku dopracujeme len k čiastočnej odpovedi, aj to je lepšie, ako keby sme vnútorný svet druhého človeka vôbec nebrali do úvahy. • Postupom času, ak sa budeme o to usilovať, môže sa naša schopnosť empatie, vcítenia sa do situácie druhého, prehlbovať. • A potom – vychádzajúc z hlbšieho poznania druhého človeka a jeho momentálnej situácie – • prv ako druhému niečo povieme, niečo urobíme, zaujmeme nejaké stanovisko, postoj, správanie, • mali by sme si položiť otázku: • Ako by to zapôsobilo na mňa, keby mne niekto urobil, povedal, voči mne správal práve tak, ako sa chystám urobiť ja? • Neraz si ani neuvedomujeme dosah a dopad svojich činov a slov na druhého človeka, ktorému sú adresované a ktorého sa týkajú. • Ale keby sme si dali pravidelne tú námahu a kládli si otázku, ako by to nám samým padlo, • veľmi rýchlo by sme pochopili dosah všetkého, čo robíme, hovoríme, • a boli by sme pravdepodobne omnoho opatrnejší pri voľbe slov a ostatných foriem správania.
• Kde sa môže uplatniť tento etický princíp? • Všade, kde ide o postoj k druhému človeku, • teda v manželstve, rodine, medzi priateľmi, v škole, na pracovisku, v cirkvi, v politike, jedným slovom: všade. • Mali by sme si osvojiť a často pestovať takýto typ myslenia: • Mne by bolo nemilé, keby ma niekto klamal a svojím klamstvom ponižoval, preto ani ja nebudem druhých klamať a klamstvom ich ponižovať. • Mne by bolo nemilé, keby ma niekto podvádzal v akejkoľvek veci, preto ani ja nebudem nikoho podvádzať. • Mne by bolo nepríjemné, keby niekto na mňa v hneve a rozčúlení kričal, preto ani ja nebudem na druhých v hneve a rozčúlení kričať. • Mne by bolo nepríjemné, keby ma niekto okrádal, preto ani ja nebudem nikoho okrádať. • Mne je príjemné, keď sa ľudia na mňa usmievajú, preto sa aj ja budem usmievať na ľudí. • Ja očakávam, že keď sa dostanem do kritických situácií, nezostanem sám, ale sa nájdu ľudia, ktorí mi pomôžu, preto si aj ja všimnem ľudí, čo sa nachádzajú v kritickej situácii a vynasnažím sa im pomôcť. • Mne by bolo nepríjemné, keby s mojimi deťmi či vnúčatami niekto nakladal nedôstojným, ponižujúcim spôsobom, preto sa budem aj voči cudzím deťom správať ako voči svojim vlastným. • Mňa by sa veľmi bolestne dotklo, keby ma niekto sekíroval, preto ani ja nebudem nikoho sekírovať. • Mne by bolo nepríjemné, keby niekto zneužíval moje slabé stránky, preto ani ja nebudem zneužívať slabé stránky druhého. • Mne by bolo nepríjemné, keby ma niekto pre čokoľvek diskriminoval, preto ani ja nebudem nikoho diskriminovať.
• Takýchto viet sa dá formulovať nesmierne mnoho, a každý z nás by to mal aj urobiť. • Práve v tom spočíva jeden znak duchovnej a etickej zrelosti, že dokážeme z hlavného princípu odvodzovať a uplatňovať takéto vety. • Každý z nás iste aspoň do určitej miery vie, ktoré jeho postoje voči druhým nie sú správne. • Naznačený spôsob uvažovania by nám mohol pomôcť k tomu, aby sme samých seba v tomto ohľade poznali omnoho presnejšie • a zároveň aby sa začal v nás radikálny proces preporodenia, • aby sme sa dopracovali k celkom novým spôsobom správania, reagovania, konania, hovorenia, myslenia. • Kresťan je Kristov nasledovník a od každého jedného, kto sa hlási za Kristovho nasledovníka, on práve toto očakáva.
• Rozpor medzi pobožným chodením do kostola v nedeľu a medzi nekresťanským spôsobom správania u toho istého človeka je veľmi nebezpečný. • Už izraelskí proroci proti tomu ostro protestovali a Ježišov protest bol nemenej ostrý. • Ak však prijmeme Ježišov citovaný mravný princíp a budeme sa riadiť podľa neho, bude to znamenať dôležitý krok na ceste nášho duchovného rastu • a zároveň to bude mať veľký význam pre naše spolužitie s druhými. • „Čokoľvek chcete, aby vám ľudia činili, čiňte im aj vy. Lebo to je zákon aj proroci.“

Amen.

Ján Grešo
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania v Bratislave, 2005 - 2012

Webstránku Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku nájdete tu.