V súvislosti s tým, že Cirkevný zbor (CZ) ECAV na Slovensku Bratislava 15. februára 2013 ukončil svoju činnosť, nájdete aktuálne informácie na webových stránkach nástupníckych zborov:
CZ ECAV na Slovensku Bratislava DÚBRAVKA (www.ecavdubravka.sk)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava LEGIONÁRSKA (www.legionarska.sk)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava STARÉ MESTO (www.velkykostol.sk, www.facebook.com/ECAVKonventna)
Táto stránka (www.ecavba.sk) obsahuje iba archívne dokumenty. Ďakujeme za porozumenie.
Archív kázní

16. nedeľa po Sv. Trojici, Ján 7, 14 - 18

Keď sa už polovica slávností minula, vystúpil Ježiš do chrámu a vyučoval. • A Židia sa divili a hovorili: Ako pozná tento Písma, keď sa neučil? • Ježiš im riekol: Moje učenie nie je moje, ale Toho, ktorý ma poslal. • Keď niekto chce plniť Jeho vôľu, rozozná to učenie, či je z Boha, alebo či sám od seba hovorím. • Kto sám od seba hovorí, hľadá svoju vlastnú slávu, • ale kto hľadá slávu Toho, ktorý Ho poslal, ten je pravdivý a nieto v ňom neprávosti. (Ján 7, 14 - 18)

Tento text nám predstavuje Pána Ježiša ako učiteľa. ● Ježiš je omnoho viac ako učiteľ. ● Je lekár, ktorý mnohým chorým vrátil alebo daroval zdravie. ● Je Spasiteľ, ktorý mnohým rozorvaným bytostiam daroval novú celistvosť, integritu, vnútornú harmóniu. ● Je Spasiteľ, lebo vykonal veľké dielo vykúpenia, ktoré má platnosť nie iba pre niekoľkých jednotlivcov, ale pre celý svet. ● Je Pán, ktorému je daná všetka moc na nebi i na zemi. ● Je Pán, ktorého mnohí prijali za svoju najvyššiu autoritu. ● Je Sudca, ktorý hodnotí a bude hodnotiť všetky ľudské životy. ● Ale okrem všetkého toho je aj učiteľ. ● Prečítaný text z Evanjelia podľa Jána nám dáva príležitosť sústrediť sa práve na túto stránku jeho osobnosti a pôsobenia.
● Vo svojej dobe nebol Ježiš jediným učiteľom. ● Ustanovizeň učiteľov Božieho zákona, rabínov, bola pevnou súčasťou vtedajšieho židovského spoločenstva. ● Niektoré vonkajšie črty mal Ježiš ako učiteľ síce spoločné s vtedajšími rabínmi. ● Ale tieto vonkajšie podobnosti neznamenajú, že Ježiš bol jedným spomedzi mnohých izraelských učiteľov, ● že by ho bolo možné zameniť a nahradiť iným učiteľom. ● Nie; napriek niekoľkým vonkajším podobnostiam je Ježiš Kristus učiteľ jedinečný, nezameniteľný, nenahraditeľný. • Od vtedajších rabínov sa Ježiš odlišoval podstatnými charakteristickými znakmi. ● Jeho jedinečnosť si uvedomovali mnohí jeho poslucháči, ● v najhlbšom zmysle vedel o nej on sám, ● a v čím plnšom zmysle by sme si mali jeho jedinečnosť uvedomiť aj my.
● V našom texte je veta: „A Židia sa divili a hovorili: Ako tento pozná Písma, keď sa neučil?“ ● Ježiš na rozdiel od ostatných rabínov nechodil do školy k žiadnemu rabínovi a nebol ordinovaný ako rabín. ● V citovanej vete je vyjadrený údiv: Ako dokáže Ježiš vysvetľovať Písma (to, čo my poznáme ako Starú zmluvu), keď neabsolvoval príslušné školenie? ● S tým je spojená – i keď nie jasne vyslovená – ďalšia otázka: Kde je pôvod jeho učenia, keďže nenadviazal na dlhú reťaz tradície učiteľov? ● Na túto otázku odpovedá Pán Ježiš: „Moje učenie nie je moje, ale toho, ktorý ma poslal.“ ● Jeho učenie teda nepochádza z dlhej tradície židovských rabínov, • ani nie je dielom jeho vlastnej špekulácie alebo myšlienkovej konštrukcie, ● ani to nie je náhodný, izolovaný zhluk myšlienok, • ale naopak: má pôvod, ktorému niet páru: má priamy pôvod v Pánu Bohu.
● Aj zákonníci Ježišovej doby budovali svoje učenie na Božom zákone. ● Ale už v samom tomto formulovaní zákona spoznal a kritizoval Ježiš určité Mojžišove ústupky pre tvrdosť ľudského srdca, ako sa to ukázalo napríklad v rozvodovej praxi. ● A okrem toho: to, čo urobili zákonníci v niektorých svojich výkladoch s Božím zákonom, považoval Ježiš za škandalózne. ● Povedal, že ľudským ustanoveniam neoprávnene pripisujú platnosť Božích prikázaní, ● alebo že rozličnými myšlienkovými úskokmi obchádzajú Božie prikázania. ● S ostrým sarkazmom ukázal, že sa sústreďujú na malicherné veci a zanedbávajú, ignorujú to, čo je najdôležitejšie.
● Naproti tomu Ježiš, prichádzajúc od svojho nebeského Otca, zvestoval Božiu vôľu čistú, plnú, bez pokriveností a deformácií. ● Nijaké deformujúce medzičlánky nestáli medzi Bohom a Ježišom. ● Kto prichádza k Ježišovi ako k učiteľovi, prichádza k najčistejšiemu, pôvodnému prameňu. ● Kto prijíma jeho slovo, ten pije zo studnice pravej, čistej, živej vody.
● Ježiš ako učiteľ mal jedinečné postavenie nielen medzi vtedajšími židovskými učiteľmi, ale má jedinečné postavenie medzi všetkými učiteľmi všetkých čias. ● Je nenahraditeľný a nezameniteľný. ● Štyri evanjeliá sú štvornásobnou, navzájom sa doplňujúcou studnicou čistého Ježišovho učenia. ● Možno nám Ježiš ako učiteľ už zovšednel. ● Ale prečítaný biblický text nás vedie k tomu, aby sme si s novou silou uvedomili jeho jedinečnosť, ● aby sme si uvedomili, že jeho evanjeliá stoja nekonečne vyššie ako všetka ostatná existujúca literatúra, ● aby sme si uvedomili, že Ježiš nie je jeden spomedzi mnohých zákonníkov, filozofov, teológov, ● ale že on je učiteľ v jedinečnom zmysle, ktorý prichádza k nám priamo od Boha, ● a že náš praktický postoj k nemu má byť v plnom súlade s týmto poznaním.
● Už to, čo sme si doteraz na základe textu uvedomili o Ježišovom priamom pôvode od Boha, úplne stačí ako odpoveď na otázku, v čom je jeho jedinečnosť. ● Ale oddá sa všimnúť si ešte ďalšiu črtu, ktorá zdôrazňuje jeho jedinečnosť. ● Ide o otázku motívov. ● Motívy, vnútorné pohnútky – to je veľmi zaujímavá a závažná psychologická téma. ● Do všetkého, čo robíme, sme niečím vnútorne poháňaní. ● Objaviť svoje motívy – to je veľký kus sebapoznania. ● Objaviť motívy druhého človeka je nesmierne dôležité, ak ho chceme skutočne poznať. ● Činy alebo správanie dvoch ľudí môže navonok vyzerať rovnako, ale ak za nimi stoja rozdielne motívy, sú tie činy napriek vonkajším podobnostiam úplne odlišné veci. ● Ježišovi veľmi záležalo na motívoch, pod vplyvom ktorých človek niečo robí.
● Ježiš bol súčasne majster v odhaľovaní motívov, aj maskovaných motívov. ● položil si aj otázku o motívoch učiteľov, ktorých videl okolo seba. ● Zistil, a to so smútkom, že jeden veľký motív, ktorý týchto ľudí poháňal do ich učiteľskej činnosti a sprevádzal ich pri nej, bola túžba po sláve. ● Tento motív je aj dnes veľmi rozšírený, a tak nám jeho pochopenie nespôsobuje nijaké ťažkosti. ● Na tomto pozadí sa opäť ostro vyníma jedinečnosť Ježiša ako učiteľa. ● V našom texte hovorí na túto tému slová: „Kto sám od seba hovorí, hľadá svoju vlastnú slávu, ale kto hľadá slávu toho, ktorý ho poslal, ten je pravdivý a nieto v ňom neprávosti.“ ● Ježiš ako učiteľ nehľadal svoju slávu, ale slávu toho, ktorý ho poslal, slávu svojho nebeského Otca. ● Čistota motívov, orientovanie všetkej slávy na Pána Boha zdôrazňuje jedinečnosť Ježiša ako učiteľa.
● S čistotou motívov súvisí ďalšia dôležitá vec. ● Ak učiteľ hľadá svoju vlastnú slávu, hrozí nebezpečenstvo, že kvôli tomuto zvrátenému motívu bude kriviť, deformovať svoje učenie. ● Lebo sú veci, ktoré poslucháči z úst učiteľa neradi počujú, a za ktoré nie sú mu vďační. ● Keby učiteľ takéto veci predsa hovoril, bola by jeho sláva a možno aj bezpečnosť ohrozená. ● Ak je učiteľova túžba po sláve veľmi veľká, môže sa učiteľ dostať do pokušenia, že bude prispôsobovať svoje učenie vkusu a želaniu poslucháčov, ● že napríklad vynechá to, čo je nepríjemné, ● že bude zmierňovať, čo je ostré, že sa bude vyhýbať kritickým výrokom a slovám a tak ďalej. ● Ježiš u mnohých vtedajších učiteľov videl tieto veľmi zlé následky túžby po sláve.
● Len ten, kto je vedený čistými motívmi, dokáže otvorene povedať celú pravdu, bez zamlčovania, bez prikrášľovania. ● To je zmysel Ježišových slov v našom texte: • „Kto hľadá slávu toho, ktorý ho poslal, je pravdivý a nieto v ňom neprávosti.“ ● Toto je plne potvrdené a vysvetlené skutočnosťou, že Ježišova zvesť bola jasná a jednoznačná, ● že jeho kritika bola veľmi ostrá, ● a že dokonca aj jeho nepriatelia mu povedali: „Majstre, vieme, že si pravdivý a ceste Božej podľa pravdy učíš a nedbáš na nikoho, lebo nehľadíš na osobu človeka.“ ● Plné hovorenie pravdy, bez zamlčovania a deformovania – aj to je jedna dôležitá známka jedinečnosti Ježiša ako učiteľa.
● Keď Ježiš povedal, že on je učiteľ, ktorý prišiel priamo od Boha, mohli jeho poslucháči žiadať dôkazy, a aj ich skutočne žiadali. ● Pri inej príležitosti povedali: „Majstre, chceme vidieť znamenie od teba.“ ● Aj dnes je otázka dôkazu aktuálna. ● Keď dnes povieme: Ježiš je jedinečný učiteľ, a to, čo hovorí, pochádza priamo od Boha, • môže nejeden človek povedať: Bol by som rád, keby toto tvrdenie bolo nejako dokázané. ● Odpoveď, ktorú dáva Ježiš, je prekvapivá: ● „Keď niekto chce plniť jeho vôľu – to znamená Božiu vôľu –, rozozná to učenie, či je z Boha.“ ● Teoretický dôkaz, podobný dokazovaniu v matematike, neexistuje. ● Ale existuje dôkaz, ktorý sa nazýva „dôkaz skúsenosťou“. ● Špekulovať o Ježišovom učení, či je ono správne alebo nesprávne, či je z Boha alebo nie je z Boha – to nie je primeraný prístup k tomuto učeniu. ● Správny prístup je iný: vyskúšať v praxi, vyskúšať v každodennom živote jednotlivé prvky Ježišovho učenia. ● Len tak sa Ježišovo učenie dá naplno pochopiť, len tak sa dá dokázať Boží pôvod Ježišovho učenia.
● Len ten, kto cíti, že je obklopený Božou láskou, získa pre seba dôkaz o pravdivosti Ježišovej vety, že Boh miluje človeka. ● Len kto cíti úľavu z odpustenia hriechov a na odpustení buduje nový život, získa dôkaz o pravdivosti Ježišovho učenia o tom, že Boh odpúšťa hriechy. ● Len kto spozná na sebe, od čoho všetkého ho očistila Ježišova kritika, získa dôkaz, že za touto kritikou stojí Božia múdrosť a autorita. ● Len kto zistí, koľko svetla a pokoja dostáva v modlitbe, získa dôkaz o pravdivosti Ježišovho naliehavého napomínania a povzbudzovania k modlitbe. ● Len kto zistí, aký pocit zmysluplnosti mu dáva život v praktizovanej, každý deň uskutočňovanej láske, získa dôkaz o pravdivosti Ježišových slov, ktorými celý Boží zákon zhrnul do prikázania lásky. ● Takto by sme mohli pokračovať od jedného bodu Ježišovho učenia k druhému.
● Každému, kto má pochybnosti, výhrady, námietky proti jednotlivým bodom Ježišovho učenia, by sme mohli povedať: ● Najprv sa zdrž kritiky a výhrad, • a to, čo chceš kritizovať alebo odmietnuť, najprv za mesiac alebo za pol roka vyskúšaj, a to intenzívne, a potom uvidíš. ● Vo väčšine prípadov by výsledkom bolo plné pochopenie a plné prijatie toho, čo nám prináša Ježiš ako učiteľ. ● A keby po prvom takomto duchovnom experimente nasledoval ďalší, a potom ďalší, mali by sme pred sebou to, čo by sme mohli označiť ako rýchly rast Ježišovho učeníka.
● Toto odporúčanie sa netýka len tých, ktorí k Ježišovmu učeniu pristupujú s pochybnosťami a kritikou, ale aj nás všetkých. ● Ak to, čo priniesol Ježiš ako učiteľ, máme skutočne pochopiť a mať z toho čím viac požehnania, mali by sme to vyskúšať, vyskúšať intenzívne, • možno si aj napísať do osobitného zošita niektoré poznatky, ktoré sme pritom získali.
● Byť kresťanom znamená, že nesmieme stáť na jednom mieste, že nesmieme stagnovať, ale že stále máme kráčať dopredu. ● Nemôžeme si dovoliť stagnáciu, lebo cesta ku konečnému cieľu je dlhá. ● Môžeme ju prejsť len pod stálym vedením nášho jedinečného učiteľa Ježiša Krista, ktorý povedal o sebe: „Ja som tá cesta i pravda i život.“ ● Náš dnešný text zo 7. kapitoly Evanjelia podľa Jána nám treba pochopiť ako pozvanie, aby sme sa zverili pod vedenie nášho jedinečného učiteľa Ježiša Krista.

Amen.

Ján Grešo
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania v Bratislave, 2005 - 2012

Webstránku Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku nájdete tu.