V súvislosti s tým, že Cirkevný zbor (CZ) ECAV na Slovensku Bratislava 15. februára 2013 ukončil svoju činnosť, nájdete aktuálne informácie na webových stránkach nástupníckych zborov:
CZ ECAV na Slovensku Bratislava DÚBRAVKA (www.ecavdubravka.sk)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava LEGIONÁRSKA (www.legionarska.sk)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava STARÉ MESTO (www.velkykostol.sk, www.facebook.com/ECAVKonventna)
Táto stránka (www.ecavba.sk) obsahuje iba archívne dokumenty. Ďakujeme za porozumenie.
Archív kázní

2. nedeľa pred koncom cirkevného roku, Matúš 13, 47 – 50

„Podobné je nebeské kráľovstvo sieti, ktorá – spustená do mora – zachytila ryby každého druhu. Keď sa naplnila, vytiahli ju na breh, posadali si, dobré povyberali do nádob a zlé vyhodili. Tak bude na konci sveta: vyjdú anjeli, oddelia zlých od spravodlivých a hodia ich do ohnivej pece; tam bude plač a škrípanie zubov.“ (Matúš 13, 47 – 50)

Milí bratia a milé sestry!  

K záveru sa schyľuje ďalší cirkevný rok. Cirkevný rok nie je totožný s občianskym rokom – s obyčajným kalendárom. Nezhoduje sa s ním preto, lebo cirkevný rok nám pripomína samé neobyčajné veci. Aké? – Cirkevný rok nám pripomína, že Pán Ježiš Kristus sa pre nás narodil, že zomrel pre našu spásu, že vstal z mŕtvych pre naše ospravedlnenie, že nám dal svojho Svätého Ducha a smieme žiť v Jeho cirkvi. V cirkvi, ktorá je dielňou Ducha Svätého, opravovňou, kde sa zachraňujú, uzdravujú rozbití ľudia. Cez Božie slovo, ktorého zvestovanie cirkvi Ježiš zveril, Pán nám, unaveným a hriešnym v cirkvi pomáha stávať sa celými, duchovne zdravými; vedie nás k tomu, čo je čisté a správne.

Áno, to všetko sú neobyčajné veci. Šťastný, komu nezovšedneli. Múdro si počína, kto ich berie vážne.

Jednou z neobyčajných vecí, ktoré nám zvestuje cirkevný rok – práve vo svojom závere – je Boží súd. Správa o ňom nie je príjemná. Zároveň je však Boží posledný súd je aj správou plnou útechy.

(I) Posledný Boží súd prináša uistenie, že Pánu Bohu sa nevymkli udalosti z rúk. V čase, keď sme šokovaní vraždou známej osobnosti (pozn. JUDr. Ernest Valko), keď – zdá sa – si človek nemôže byť istý životom už ani vo svojom dome, je biblická správa o poslednom Božom súde dobrou zvesťou. Ukazuje, že Pánu Bohu sa udalosti nevymkli spod réžie; že Ježiš Kristus má tvoj i môj život pod starostlivým dohľadom.

Z nášho pohľadu vidíme vo svete mnoho zla, nešťastia a utrpenia. Menej sa hovorí – médiá sú oveľa menej náchylné informovať o tom, že veľa ľudí sa usiluje o dobro – a to nielen pre seba, ale aj nezištne – pre iných. Posolstvo Božieho súdu pripomína, že hoci dobro a zlo sú pomiešané ako ryby v rybárskej sieti, toto pomiešanie nie je beznádejné. Pánu Bohu sa udalosti nevymkli z rúk.

(II) Boží súd znamená, že raz bude jasne rozlíšené, čo bolo dobré – od toho, čo sa tak iba tvárilo. Slovami Ježišovho podobenstva, ryby budú oddelené od morskej hávede. Budeme súdení nie podľa toho, ako sa cítime, ale podľa toho, ako náš život vidí Pán Boh. Dobré bude zachované a plané vyhodené. Výber sa bude diať spravodlivo, bez protekcie, korupcie, bez podplácania – čo je v súčasných pomeroch neslýchane dobrá novina!

Predstavme si, že stojíme v dlhom rade a čakáme na nejaký krásny program. A tu príde niekto, kto povie:  Poďte: Ty, ty a ty! – A ďalším: Ty, ty a ty už nemôžeš ísť!    

Alebo si predstavte, že stojíte v rade na obľúbenú zmrzlinu. Tešíte sa, sliny sa vám zbiehajú, už prichádza rad na vás, keď vtom zmrzlinárka povie: Zatvárame! – A zavrie okienko zmrzlinového stánku. – Tak to bude na Božom súde. S jedným rozdielom: Nik nebude protestovať, lebo výroky prijatia či odsúdenia budú spravodlivé.

Na pohreboch sa lúčime s našimi zosnulými s nádejou. Predsa však dôjde i k rozlúčkam, pri ktorých už nezostane nijaká nádej. – Dôjde k nim na Božom poslednom súde. Veď akáže nádej je pre toho, kto sa dobrovoľne zriekne najvyššieho Dobra – Krista – Jeho milosti, Božieho odpustenia? Boží súd znamená, že raz bude jednoznačne rozlíšené, čo bolo dobré – od toho, čo sa tak iba tvárilo.


(III) Zvesť o poslednom Božom súde je navzdory tomu dobrou správou. Biblia hovorí, že nie my budeme rozsudzovať. Útechou, posilnením a radosťou je, že bude nás súdiť Pán Ježiš Kristus. – Ten, kto je Láska. – Kto sa stal jedným z nás, aby nám ukázal, čo znamená žiť ako Božie dieťa. Dobrou správou v zvesti o Božom súde je, že  nás bude súdiť Ten, kto nás má rád, kto obetoval za nás svoj nevinný život.

Boží súd je vážnou a pravdivou správou. Hovorí, že nie je dôležité vedieť, ako vyzerá peklo, ale to, že vďaka Ježišovi Kristovi môžeme peklu uniknúť. Aj preto dnes počúvame tieto slová: totiž, že pre vieru v Pána Ježiša Krista môžeme Božiemu hnevu – Božiemu spravodlivému súdu uniknúť.

Kresťanom – cirkvi sa nezriedka dostáva výčitka: Vy viete len hroziť súdom a peklom. Biblicky vzaté, súd nie je hrozbou. Je predovšetkým svedectvom, že sme pred Bohom vzácni, sme pre Boha dôležití, keď Ježiš, náš Záchranca, bude naším Sudcom. Nikoho nemožno vopred odpísať. Zvesť o súde nie je naháňaním strachu, ale smerovkou k životnej múdrosti. K tomu, aby sme si počínali múdro pred Bohom. Prestali ospravedlňovať sami seba a prijali milosť, lásku, odpustenie od Ježiša Krista. Preto je zvesť o Božom poslednom súde správou plnou útechy patriacou k neobyčajným veciam, ktoré zvestuje cirkevný rok. Šťastný, komu nezovšedneli. Múdro si počína, kto ich berie vážne.

Bude to náš Záchranca a Pán – Víťaz nad smrťou Ježiš Kristus, kto, všetko a všetkých spravodlivo posúdi.  Dajme pozor, podobenstvo o poslednom súde, ktoré sme počuli ako dnešné evanjelium (Mt 25, 31 – 46), vraví, že odsúdení nebudú kriminálnici, ale tí, ktorí nepoznali, Ježiša Krista prichádzať v ľuďoch hladných, smädných, chorých a väznených. Kiež nám raz Ježiš nepovie: Bol som hladný, smädný, chorý, vo väzení, a neposlúžili ste mi. Pán Ježiš nás nevykúpil, nezachránil preto, aby nás opustil, ale aby sme s Ním žili: teraz i naveky.

Boží súd – koniec dejín nášho časného sveta, je spojený s Pánom Ježišom Kristom. – A to nie je horor, ale radosť a záchrana pre všetkých, ktorí Ježišovi dôverujú.

Náš Spasiteľ a Pán Ježiš Kristus nás pozýva prežívať naše časné dni vo viere v Neho a v láske k našim blížnym. On nás vo svojej cirkvi sceľuje ako v opravovni, kde sa uzdravujú rozbití ľudia. Ježiš nás vedie k tomu, čo je čisté a správne. Kiež denne počuje od nás naše ochotné a dôvery plné: Áno. Amen. 

Pramene: Jiří Mrázek: O kozlích, ovcech a lidech (vyd. Mlýn, Třebenice 1997);
Bengt Pleijel: Brána viery otvorená (vyd. Polárka, Vavrišovo 2005);
Faudenom: Počuli sme slovo Pánovo (Slov. ústav sv. Cyrila a Metoda, Rím 1979);
aj s myšlienkami Luďka Rejchrta.

Martin Šefranko
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania v Bratislave, 2005 - 2012

Webstránku Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku nájdete tu.