V súvislosti s tým, že Cirkevný zbor (CZ) ECAV na Slovensku Bratislava 15. februára 2013 ukončil svoju činnosť, nájdete aktuálne informácie na webových stránkach nástupníckych zborov:
CZ ECAV na Slovensku Bratislava DÚBRAVKA (www.ecavdubravka.sk)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava LEGIONÁRSKA (www.legionarska.sk)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava STARÉ MESTO (www.velkykostol.sk, www.facebook.com/ECAVKonventna)
Táto stránka (www.ecavba.sk) obsahuje iba archívne dokumenty. Ďakujeme za porozumenie.
Archív kázní

17. nedeľa po Sv. Trojici, Žalm 34, 8

„Anjel Hospodinov táborí vôkol tých, čo sa Ho boja a zachraňuje ich.“ (Žalm 34, 8)

Milí bratia a milé sestry!
Čoskoro bude Michala. Michal bolo i meno anjela spomínaného v Biblii. Aj náš kázňový text hovorí o anjelovi. Písmo sväté anjelov nespomína preto, aby sme o nich špekulovali. – Či majú krídla, ak áno, z čoho, z akej látky – akej hmoty? Prípadne aké majú anjeli zrýchlenie a dolet? Biblia anjelov spomína, aby sme si uvedomili, že v živote sa nestretávame len s diablovou armádou. Nie sú tu iba protibožské démonské sily, ktoré dosahujú nejedno víťazstvo v šírení korupcie, v rozpade manželstiev, v sebectve plodiacom vykorisťovanie či v rôznych formách násilia a vojen. Písmo nám pripomína službu anjelov, aby bolo jasné, že v našom – neraz bezútešnom – svete sa stretáme aj s Božou mocou, ktorá je dobrá a praje nám. Keď Písma počujeme o anjeloch, tak preto, aby sa nám stalo zrejmým: Je tu moc, ktorá nám praje, ktorá nám otvára srdce pre Boha, ktorá vie vystríhať – varovať pred zlým i tešiť. Touto mocou sú Boží anjeli.
Hoci so soškami a obrázkami anjelov sa stretneme mnoho krát, so skutočnou Božou mocou, s anjelmi už vari väčšina ľudí prestala počítať. No Biblia i sám Pán Ježiš jestvovanie anjelov prijíma s takou samozrejmosťou, ako my bežne počítame s existenciou psov a mačiek. Keď sme, žiaľ, stratili zmysel pre službu anjelov, ako dobre – aké šťastie, že oni nestratili zmysel pre nás – že podnes platí slovo Božie: „Anjel Hospodinov táborí vôkol tých, čo sa Ho (t. j. Hospodina) boja
a zachraňuje ich“ (Ž 34 ,8). Toto zasľúbenie platí vtedy, keď sa pri práci na Božom diele musíme boriť s rozličnými prekážkami.
Platnosť Pánovho slova: „Anjel Hospodinov táborí vôkol tých, čo sa Ho boja a zachraňuje ich“, môžeme spoznávať i v ďalších rôznych životných situáciách. Božieho anjela – Božích anjelov totiž môžeme stretnúť, sú pri nás. Kedy? V akom zmysle môžeme stretnúť anjela? – to lepšie pochopíme, keď si objasníme biblický výraz „anjel“.
Preložený do našej reči znamená „posol“. – Či už v podobe ľudskej alebo nadľudskej. Tento posol ma jedinú úlohu: splniť príkaz Toho, ktorý ho poslal – splniť Božie poverenie. Keď sa povie anjel, nepredstavujme si teda nejakého bucľatého – nahého alebo opereného tvora. Anjel nie je nejaký nadprirodzený živočíšny druh. Biblia pri zvesti o anjeloch neupriamuje našu pozornosť na vzhľad, podobu anjela, povedzme na jeho krídla. Ostatne, ak už je reč o krídlach, podľa Izaiáša 6, 2 ich biblickí serafi nemajú dve, ale šesť a slúžili najmä na to, aby sa nimi serafi zakrývali pred Svätým Bohom, pred Božou slávou a majestátom. Krídla svedčia najskôr o domovskom prebývaní anjelov – sú Božími poslami, tiež o ich nadhľade a rýchlom pohybe. Anjeli toho musia veľa stihnúť – to tušia všetci, ktorí majú, alebo kedysi sa starali, o malé deti. Pri živých – aktívnych bežkajúcich detičkách, majú anjeli práce až až...
Anjel je posol, či už v ľudskej alebo nadľudskej podobe. Biblia nekladie dôraz na vzhľad, na výzor anjelov, ale na správu, posolstvo, zvesť, ktorú prinášajú. Slovo anjel neoznačuje v Písme ľudskú či nadľudskú prirodzenosť, ale funkciu. Cirkevný otec Augustín hovorí: Anjel to nie bytosť, ale úloha. Anjel nám oznamuje čosi, čo je dôležité, rozhodujúce a určujúce pre náš život. A kto z nás môže povedať, že sa s tým ešte nestretol – že sa ešte nestretol s tými, cez ktorých mu Pán Boh niečo dôležité oznámil?
Je tragické, že niekedy zviera citlivo zachytí Božie signály, Božie podnety a my nie. Stalo sa to v prípade Bileáma. V 4M 22, 22nn čítame, že jeho oslica – podľa ľudského úsudku nerozumné zviera – pochopila: Pán Boh prichádza s dôležitým posolstvom. My, podobne ako Bileám, dokážeme vo vlastnej zaslepenosti ignorovať, ba úplne prehliadať Božie signály i Božích poslov. V tom, že tak to nemá byť, že je to na našu vlastnú škodu, ak prehliadame Božie podnety a ignorujeme Božích poslov, nám „nerozumná“ Bileámova oslica dáva poriadnu lekciu.
Základné posolstvo, ktoré nám Pán Boh cez anjelov zvestuje je, že sa nemáme báť. „Neboj sa, ... lebo si našla milosť u Boha“, tak oslovil anjel Ježišovu matku Máriu (L 1, 30). „Nebojte sa, veď zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude všetkému ľudu, lebo narodil sa vám dnes v meste Dávidovom Spasiteľ, ktorý je Kristus, Pán“ (L 2, 10 – 11) – takto sa anjel prihovoril pastierom na betlehemských stráňach. „Vy sa nebojte, lebo viem, že hľadáte Ježiša, toho ukrižovaného! Niet Ho tu, lebo vstal“ (Mt 28, 5 – 6), povedal anjel ženám, predeseným nad prázdnotou Ježišovho hrobu.
Tu sa dostávame k podstate veci. Na Ježiša, nie na anjelov nás smeruje Biblia, zvlášť Nová zmluva. Jemu – živému Bohu, nie anjelom sa máme klaňať. Jeho, nie anjelov, máme prosiť o pomoc a ochranu. Evanjelickým – teda Kristovmu evanjeliu dôverujúcim kresťanom – je nepatričné modliť sa k stvoreniam, ani keby to bola panna Mária či anjeli. V duchu Písma svätého však smieme Pána Boha prosiť o ochranu a On, keď to uzná dobré, nám svojich anjelov pošle na pomoc. Tak ako poslal anjela do Getsemane, aby posilňoval Ježiša v Jeho úzkosti (L 22, 43, por. aj Mt 26, 53). I naše deti učme rozlišovať stvorenie od Stvoriteľa, učme ich modliť sa k živému Bohu, aby Ho vierou spoznávali už od útleho veku a zostal im oporou i v dospelosti.
Čo na záver? – Dnes nie sú zvestovaním Božieho posolstva, evanjelia, dobrej zvesti o spasení, poverení predovšetkým anjeli, ale my, súčasní učeníci Pána Ježiša Krista (por. Mt 28, 19 – 20). Pán Boh nám tým prejavil mnoho dôvery. Zoberme túto úlohu vážne: Zvestovať evanjelium slovom i životom, je najdôležitejším posolstvom – prvoradou úlohou, ktorou Pán Ježiš svoju cirkev poveril.
Ak premýšľame, kedy sme stretli anjela – niekoho, skrze koho k nám prehovoril Pán Boh, nezabúdajme, že ide hlavne o obsah Božieho posolstva. Naň sa sústreďme. Keď tak urobíme, keď vezmeme vážne poverenie, ktoré dal Pán svojej cirkvi, potom v nás dozrie rozhodnutie: I ja budem dnes, ba deň čo deň, pre niekoho anjelom – poslom dobrej zvesti od Boha. Je škoda každučkého v ktorom sme anjelmi – Božími poslami neboli. Pán Boh totiž nás posiela zvestovať slovom i životom svetu dobrú správu o spáse. Zvesť nesmierne dôležitú. Prejavil nám tým veľa dôvery. Snažme sa nesklamať ju.

Amen.

Pramene: Bratrstvo – evangelický časopis pro mládež (roč. 42; č. 1/2001 venovaný téme. Andělé – vyd. Synodní rada ČCE, Jungmannova 9, Praha 1);
Luděk Rejchrt: Na úpatí hory (vyd. Kalich, Praha 1, 1990);
Erazim Kohák: Hesla mladých svištů (vyd. Kalich, Praha 1, 1990);
Kol. autorov: Výklady k SZ III. /Jób – Píseň Písní/, (vyd. Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 1998)

Martin Šefranko
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania v Bratislave, 2005 - 2012

Webstránku Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku nájdete tu.