V súvislosti s tým, že Cirkevný zbor (CZ) ECAV na Slovensku Bratislava 15. februára 2013 ukončil svoju činnosť, nájdete aktuálne informácie na webových stránkach nástupníckych zborov:
CZ ECAV na Slovensku Bratislava DÚBRAVKA (www.ecavdubravka.sk)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava LEGIONÁRSKA (www.legionarska.sk)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava STARÉ MESTO (www.velkykostol.sk, www.facebook.com/ECAVKonventna)
Táto stránka (www.ecavba.sk) obsahuje iba archívne dokumenty. Ďakujeme za porozumenie.
Archív kázní

Skutky apoštolov 2, 17, List Židom 11, 13

„V posledné dni – hovorí Boh – vylejem zo svojho Ducha na všetkých ľudí, a vaši synovia a vaše dcéry budú prorokovať; vaši mládenci budú vídať videnia a vaši starci snívať sny.“ (Skutky apoštolov 2, 17)

„Títo všetci umierali vo viere a nedosiahli, čo im bolo zasľúbené. Len zďaleka to videli, uvítali a vyznávali, že sú len cudzincami a pútnikmi na zemi.“ (List Židom 11, 13)

Milí bratia a milé sestry!
Prázdniny bývajú označované za „uhorkovú sezónu“ – teda čas bez výrazných tém. Na ich sklonku si predsa hodno povšimnúť výročia dvoch udalostí. Obe sa zapísali do dejín. 28. augusta uplynie 47 rokov od chvíle, keď (v r. 1963) americký černošský kazateľ Martin Luther King vo svojom prejave vyslovil pamätné slová: „Mám sen.“ – Sen o spolunažívaní ľudí rozličnej farby pleti. V nedeľu (29. augusta) bude 66. výročie od začiatku Slovenského národného povstania (SNP – 1944). – Udalosti, vďaka ktorej náš národ nebol počítaný k fašistickým silám, ktoré v 2. svetovej vojne utrpeli porážku. Je viac ako možné, že práve vďaka povstaniu proti fašizmu nebola naša malá krajina rozdelená medzi víťazné mocnosti, že i vďaka SNP dnes ešte existujeme. Jedným z nezastupiteľných pripravovateľov SNP bol aj Dr. Peter Zaťko (*17. 10. 1903 Vavrišovo, †10. januára 1978 Bratislava), člen nášho cirkevného zboru a neskorší generálny dozorca našej ev. cirkvi. Svoje postavenie a vplyv poslanca vtedajšieho Slovenského snemu a člena Komitétu hospodárskych ministrov Slovenskej republiky, využil nie na svoj prospech, ale na tajnú prípravu materiálneho zabezpečenia SNP, za čo neskôr mnoho trpel. Koncom vojny bol dokonca v neprítomnosti odsúdený na trest smrti. Hoci trest nebol vykonaný, perzekvovanie tohto muža v ďalších rokoch pokračovalo.
Prečo to všetko spomíname? Lebo aj Dr. Peter Zaťko, podobne ako Martin Luther King, patrili k ľuďom, ktorí mali sen, vedeli, kam chcú smerovať. Hoci ani Martin Luther King, ani Dr. Peter Zaťko neuvideli za svojho života naplnenie ich sna, toho, o čo sa usilovali, o čo zápasili (por. Žid 11, 13), práve vďaka tomu, že mali sen a pre jeho napĺňanie priniesli aj veľké osobné obete, patria medzi svedkov viery.
Po čom túžime my? Aké sú naše sny? Nesnívame len o čomsi prízemnom, rýchlo pominuteľnom, o veciach z hľadiska večnosti nehodnotných? Ba neprestali sme – kvôli mnohým sklamaniam zo seba, z iných, z vývoja udalostí v našej vlasti, cirkvi a vo svete – v dobrom slova zmysle snívať úplne?
Ak hovoríme o snoch – a aj Biblia o nich hovorí (Sk 2, 17) – nechce to byť výzvou k úteku do sveta ilúzií, do akého unikajú ľudia pomocou drog. Je to výzva, aby sme premýšľali: Načo sme na svete? Čo od nás, jednotlivcov i spoločenstva, čaká Pán Boh?
Martin Luther King, deň predtým, ako ho zavraždila guľka atentátnika, povedal: „Prišiel som do Memphisu a tam mi hovorili o vyhrážkach... Nuž, neviem, čo sa teraz stane. Mám pred sebou niekoľko ťažkých dní, ale na tom už nezáleží. Bol som na vrchole hory. Chcel by som – ako každý iný človek – žiť dlhý život. Na dlhom živote niečo je. O to sa však už nestarám. Chcel by som vykonať len Božiu vôľu. Pán Boh mi dovolil vystúpiť na horu. Hľadel som dolu a videl som zasľúbenú krajinu. Možno, že sa tam už s vami nedostanem. Bol by som však rád, keby ste dnes vedeli, že ako ľud dosiahneme zasľúbenú krajinu. ... Nerobím si starosti. Nikoho sa nebojím. Moje oči videli slávu Pánovho príchodu.“ Nie je podstatné, či my osobne uvidíme naplnenie našich snov. Podstatné je, kam smerujeme, podstatné je, či naše kroky prispôsobujeme Božím krokom, či, ako Martin Luther King, vieme vyznať: „Chcel by som vykonať len Božiu vôľu.“
Hospodin zasľúbil: „Vylejem zo svojho Ducha na všetkých ľudí, a vaši synovia a vaše dcéry budú prorokovať; vaši mládenci budú vídať videnia a vaši starci snívať sny.“ (Sk 2, 17). Teda jeden Boží Duch rovnakým spôsobom ovplyvní viaceré generácie. Ľudia generačne vzájomne odcudzení, každý iného ducha, si naraz vnútorne rozumejú, majú spoločného Ducha. Ten im vloží do srdca videnia a sny. Teda: budú mať dar od Boha správne vidieť problémy a múdro ich riešiť. Rôzne generácie budú mať spoločný názor na budúcnosť, na životné smerovanie. Vznikne z nich duchovná rodina. Toto je sen, ktorý by sme mali snívať. To – aby rôzne generácie vytvárali duchovnú rodinu, schopnú správne vidieť a riešiť problémy, správne rozlišovať hodnoty, to by mal byť náš sen. Sen, ktorého naplnenie nám Pán Boh chce dať.
Čo k tomu treba, aby sme snívali takéto sny a usilovali sme sa o ich naplnenie? – Treba poslúchnuť slová Písma: „Prijmite dar Ducha Svätého“ (Sk 2, 38b). Ako sa to prakticky dá? U Jer 29, 13 – 14 čítame, že ak Pána Boha budeme hľadať celým srdcom, určite Ho nájdeme. Z Iz 55, 6a nám znie: „Hľadajte Hospodina, dokiaľ sa dáva nájsť.“ Pán Boh sa nám neskrýva. On sa nám chce dať nájsť, chce sa nám dať poznať. Chce, aby sme spoznali Jeho moc, lásku, premieňajúcu prítomnosť, aby sme vytvárali rodinu Božích detí. Hospodin nám chce darovať svojho Ducha, no nevnucuje nám Ho. Ak sa má náš život, jednotlivcov, cirkvi i národa pohnúť v dobrom dopredu, rozhodnime sa, deň čo deň nanovo, dôverovať Pánu Bohu – Jeho slovu. Rozhodnime sa prichádzať tam, kde sa Božie slovo zvestuje, vyhľadávať spoločenstvo veriacich ľudí, od ktorých sa môžeme učiť živej viere. O rozhodnutí sa postaviť svoj život vedome pod vplyv Božieho slova, čítame v knihe Prísloví (2, 3 – 6): „Keď si na pomoc zavoláš rozumnosť, keď sa svojím hlasom dovolávať budeš rozvahy, ak ju budeš hľadať ako striebro a sliediť po nej ako po skrytých pokladoch, vtedy pochopíš bázeň pred Hospodinom a nájdeš poznanie Boha. Lebo Hospodin dáva múdrosť a z Jeho úst je poznanie i rozvaha.“ Sme volaní k rozhodnutiu vzdelávať sa v Božích pravdách.
Martin Luther King zdôrazňoval, že „cirkev nikdy nesmie ochabnúť v úsilí hovoriť ľuďom, že majú morálnu zodpovednosť byť inteligentnými ľuďmi. Tak ako cirkev musí podporovať cnosť dobrosrdečnosti a svedomitosti, tak musí ľuďom pripomínať, že dobrosrdečnosť a svedomitosť bez inteligencie, môžu viesť k brutálnym činom.“ Spomeňme napríklad, k akým brutálnym činom viedli horlivosť a svedomité plnenie rozkazov zo strany esesákov a gardistov vo vojnových rokoch. Bez vzdelávania sa v pravdách Písma svätého sa aj horlivosť a svedomitosť – v dobrosrdečnej domnienke, že slúžime správnej veci, môže dostať na scestie.
Od M. L. Kinga pochádza výrok: „Je nám prikázané, aby sme Boha milovali nielen srdcom, ale aj mysľou. Biblia nám pripomína nebezpečenstvo, ktorému je vystavená horlivosť bez poznania a úprimnosť bez inteligencie. Preto musíme bojovať nielen proti hriechu, ale aj proti nevedomosti. Nielen ľudská zloba, ale aj ľudská hlúposť viedla k prítomnému chaosu vo svete.“
Biblia dáva Ducha Svätého do súvisu s Písmom svätým (por. 2Pt 1, 20 – 21; 2Tim 3, 15 – 17). Ak máme prijať Ducha, ktorý nám umožní snívať nesebecké, neprízemné sny, potrebujeme sa vzdelávať v Božích pravdách ukrytých v Biblii, z nej dolovať múdrosť pre život. Potrebujeme čítať o Pánovi Ježišovi Kristovi a učiť sa Ho nasledovať. Veď byť Ježišovým učeníkom, znamená učiť sa od Ježiša. Nielen tým, že vzdelávame Ježišovým učením svoju hlavu, ale tým, že Pána Ježiša nasledujeme, že konáme, čo nám káže. O to vo viere ide.
Na kresťanských osobnostiach vidíme, že viera v Krista je skutok, aktívny čin, nie iba pasívny súhlas s náboženským učením. Kto verí, získava nekonečne veľa, lebo dôvera v Boha má svoju odmenu (por. Žid 10, 35). Keď dôverujeme Pánu Bohu, dokážeme víťaziť nad tým, čo nás premáha, čoho sa obávame. Martin Luther King raz povedal: „Strach klope na dvere. Viera odpovedá: „Ďalej!“ A nikto nevstúpi.“ Viera v Ježiša Krista je víťazstvo nad strachom, víťazstvo, ktoré premáha svet (por. 1J 5, 4 – 5; 3, 4). Kto verí, získava nekonečne veľa. A aj keď možno, podobne ako Dr. Peter Zaťko – či Martin Luther King, neuvidí naplnenie svojho cieľa (por. Žid 11, 13), Pán Boh mu dá vidieť svoju slávu. Pán mu dá, aby jeho život bol naplnený, zmysluplný, pre iných oslovujúci, aby mal hodnotu nielen pre túto časnosť, ale aj pre večnosť. A to nie je málo.

Amen.

Martin Šefranko
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania v Bratislave, 2005 - 2012

Webstránku Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku nájdete tu.