V súvislosti s tým, že Cirkevný zbor (CZ) ECAV na Slovensku Bratislava 15. februára 2013 ukončil svoju činnosť, nájdete aktuálne informácie na webových stránkach nástupníckych zborov:
CZ ECAV na Slovensku Bratislava DÚBRAVKA (www.ecavdubravka.sk)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava LEGIONÁRSKA (www.legionarska.sk)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava STARÉ MESTO (www.velkykostol.sk, www.facebook.com/ECAVKonventna)
Táto stránka (www.ecavba.sk) obsahuje iba archívne dokumenty. Ďakujeme za porozumenie.
Archív kázní

1. slávnosť svätodušná, konfirmácia, Žalm 145,18

„Blízky je Hospodin všetkým tým, ktorí Ho vzývajú v pravde.“ (Žalm 145,18)

Vážení rodičia, príbuzní, hostia, milí bratia, milé sestry v Ježišovi Kristovi, milí naši konfirmandi!
Stáva sa, že nám Pán Boh zavolá. Nehovorí hromovým hlasom, no je nám nablízku. Často pochopíme až neskôr, že cez túto situáciu, cez tohto človeka, cez tento biblický text, sa nám prihovoril Boh.
Boh hovorí rozličnými spôsobmi. Cez mužov (napr. keď má presbyter má dobrý nápad pre cirkevný zbor), cez ženy (keď nás chlapov napomenie manželka), cez deti (keď v kostole pekne recitujú či spievajú a ľudia sú dojatí a vidia: tá naša cirkev má budúcnosť) i cez vás konfirmandov (cez vaše úprimné otázky). Ak sme pozorní: začíname chápať: Tu ide o mňa – to je povedané mne, nie iba mojim ušiam, ale môjmu srdcu.
Niekedy Boh hovorí aj bez slov – cez milý úsmev, srdečný pohľad, objatie, stisk ruky, dotyk. Aj cez prírodu – východ či západ slnka, spev vtákov, šumenie lesa a vodných bystrín. Je veľa spôsobov, ktorými sa nám Boh – Duch Svätý prihovára. Preto je dobré, keď naše prijímače nenastavíme iba na jednu frekvenciu.
Na konfirmačnej príprave sme sa snažili počúvať Boží hlas z učenia Biblie zhrnutom do konfirmačných otázok, ktoré sa pokúšajú vysvetliť jej zvesť. Na víkendovom stretnutí sa nám Pán Boh prihováral cez prírodu i cez vzájomné spoločenstvo. Konfirmačná príprava, to bol tréning počúvania Pána Boha, hovorenia s Ním. Aj služby Božie sú takým tréningom. Učíme – trénujeme sa, cvičíme sa na nich počuť Boží hlas pre nás – pre náš život.
Milí konfirmandi, tešíme sa z vašej mladosti. Nezachováte si ju však najmä používaním kozmeticky, ale tým, že budete a zostanete otvorení pre Boží hlas. Ľudia, ktorí sú otvorení Božiemu hlasu, zostávajú duchom mladí, duchom svieži. Vyžarujú čerstvosť, silu, pokoj – bez ohľadu na vek.
Dnes je dosť mladých ľudí, ktorí nemajú nijaké očakávania, azda okrem toho, že chcú viac peňazí, pohodlia a lepší mobil, či počítač. Keď sa majú čosi nové naučiť, tvária sa, že všetko už dávno vedia, že sú už „hotoví“, nič nepotrebujú. Počujú len hlasnú hudbu, ale prepočujú Boží hlas vo svojom živote.
Dnes budete konfirmovaní. Pán Boh vám sľubuje:
Chcem sa vám i naďalej prihovárať, hľadať s vami kontakt, tešiť vás i povzbudzovať; provokovať vás k aktivite i napomínať, kde vám to pomôže. Zostaňte otvorení pre môj hlas. Budete cítiť moju blízkosť.
Keď budete konfirmovaní, aj vy budete Bohu čosi sľubovať. Sľúbte Mu, že sa budete usilovať počúvať Boží hlas ešte lepšie ako dosiaľ, že chcete byť pozorní k tomu, čo vám Pán Boh chce povedať.
Isté je, že Pán Boh bude aj vám volať. Zostaňte s Ním v kontakte. Ako sa to dá? Ako nadviazať s Bohom kontakt?
Tak, ako je veľa spôsobov, ktorými k nám Pán Boh hovorí,
je i veľa možností, ako my smieme vstúpiť do kontaktu s Ním: služby Božie, stretnutia dorastu, spev duchovných piesní, modlitba, čítanie Biblie a dobrej literatúry, prijímanie Večere Pánovej, pomoc iným ľuďom. Obrazne povedané Pán Boh nemá iba jedno číslo mobilného telefónu. Tých čísel je viac – a my všetci sme pozvaní používať ich.
Zo Žalmu 145, 8 sme počuli: „Blízky je Hospodin všetkým tým, ktorí Ho vzývajú v pravde.“ Potrebujeme otvorenosť pre Boží hlas. Túžbu počúvať i poslúchať Pána Boha, žiť v Jeho blízkosti.
Keď sa chcete s niekým spojiť – spravidla mu zavoláte na mobil. S vierou v Pána Ježiša – v Pána Boha to je tak trochu ako s mobilným telefónom: Boh je vždy a všade dosiahnuteľný. Jeho mobil nikdy nie je vypnutý, Pán Boh nikdy nemá zapnutý odkazovač. Vždy, na ktoromkoľvek mieste s Ním môžeš/me hovoriť. – Platí to? Nie sú v spojení s Bohom žiadne poruchy príjmu?
Sú obdobia, v ktorých sa nazdávame, že Pán Boh nás nepočuje, že je ďaleko – celkom preč. Možno si niekedy fakt nechá viac času, aby nám odpovedal (veď nemá na starosti iba nás). A niekedy nám odpovedá na iných frekvenciách. Čakáme odpoveď na otázku: Prečo, Pane? Ale On nám namiesto toho pošle ľudí, ktorí nás potešia. Čakáme odpoveď na otázku: Prečo on? A on pošle nás, aby sme tomu človeku pomohli a porozumeli, že pre Boha nie sme o nič menej cenní (ako dotyčný).
Pán Boh je vždy na príjme. Môžeme s Ním hovoriť na každom mieste, v každej situácii. A najlepší kontakt s Bohom je tam, kde je kvalitný signál. Cirkev – cirkevný zbor je miestom, kde je signál silnejší ako inde. Krstom sme zaregistrovaní ako Božie deti. Nie sme jedináčikovia. V cirkvi niet jedináčikov, ale všetci máme bratov a sestry. Modlíme sa nie: „Otče môj“, ale „Otče náš“. Spolu sa máme radovať, spolu modliť za seba i za druhých, spolu znášať i to, čo je ťažké, byť si vzájomne útechou, spolu počúvať Božie slovo. Sme komunikačnou sieťou s mnohými anténkami, ktorú si používa Pán Boh. I vy, milý Miško, milá Sophia, milá Maťka patríte do tejto siete.
Podobne ako pri mobile aj pri viere sú dôležité 3 veci:
- mať zapnutý mobil,
- byť otvorený pre Pána Boha,
- rozoznať signál svojho zvonenia.
Už sa vám možno stalo, že dlho zvonil mobil (na mieste, kde bolo veľa ľudí) a vy ste si mysleli: „Čo je dotyčný hluchý, že nedvíha?“ A prišli ste na to, že zvoní váš mobil... . I vo viere je dôležité rozoznať tón zvonenia, porozumieť: toto Božie slovo nie je pre suseda, pre kamošku, ale pre mňa.
Zostaňte otvorení Bohu. Nezabudnite na tón vášho zvonenia. Nezabudnite, že Pán Boh sa chce i vám osobne prihovárať. Žehnať vám, dávať vám poslanie – šíriť Jeho slovo – Božie požehnanie aj k ďalším ľuďom. Boh sa vám chce prihovárať, no ani vy nie ste z rozhodovania vynechaní.
Denne sa budete rozhodovať pre to, či: Chcem byť otvorený pre Boha? Chcem Ho počúvať? Budem sa usilovať porozumieť Mu? Prijímať Jeho požehnanie? Konať, čo mi káže?
Vyvoľte si život v Božej blízkosti, vyvoľte si cirkevný zbor ako sieťové spojenie s Bohom.
Spojenie je bezplatné. Kontakt s Bohom nestojí nič. Telefónne linky na všetky Hospodinove čísla sú bezplatné.
No život kresťana, ktorý chce žiť podľa evanjelia, čosi stojí. Ochotu zriecť sa lenivosti, pohodlnosti a tiež ochotu nevzdávať sa, nerezignovať. Pohodlnosť a chuť „zabaliť to“ nebudete potrebovať. Potrebovať budete iné veci: odvahu, dôveru a stálosť, poslušnosť, ochotu obetovať čas a lásku a ešte lásku a zase lásku – k Bohu i k blížnym.
A ešte čosi: dobíjať si batériu vášho telefónu viery: na službách Božích, hodinách náboženstva, doraste, pri čítaní Biblie, modlitbe, pri podujatiach v cirkevnom zbore. Nimi je možné nabiť si batériu – a tak dostať novú energiu. – Moc Ducha Svätého. Božiu silu. Budete ju cítiť, verím, aj dnes, keď dostanete osobné konfirmačné požehnanie, i každý deň, v ktorý budete otvorení Pánu Bohu.
On Hospodin, náš Boh, je blízky všetkým, ktorí ho vzývajú v pravde.
Amen.

Prameň: Andreas Bücklein, Predigt (in: Pastoralblätter, April 2006).

Martin Šefranko
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania v Bratislave, 2005 - 2012

Webstránku Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku nájdete tu.