V súvislosti s tým, že Cirkevný zbor (CZ) ECAV na Slovensku Bratislava 15. februára 2013 ukončil svoju činnosť, nájdete aktuálne informácie na webových stránkach nástupníckych zborov:
CZ ECAV na Slovensku Bratislava DÚBRAVKA (www.ecavdubravka.sk)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava LEGIONÁRSKA (www.legionarska.sk)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava STARÉ MESTO (www.velkykostol.sk, www.facebook.com/ECAVKonventna)
Táto stránka (www.ecavba.sk) obsahuje iba archívne dokumenty. Ďakujeme za porozumenie.
Archív kázní

Skutky 2, 36

Nech teda vie bezpečne celý dom izraelský, že aj Pánom, aj Kristom učinil Boh toho Ježiša, ktorého ste vy ukrižovali. (Skutky 2, 36)

Tieto slová pochádzajú z Petrovej reči, ktorú povedal po zoslaní Ducha Svätého na apoštolov. V nej vysvetľoval tú zvláštnu udalosť, ktorá prítomných naplnila úžasom. Citované slová – krátky výrok z dlhšieho prejavu – hovoria, že cez ukrižovanie a napriek ukrižovaniu sa Ježiš Nazaretský z Božej vôle stal aj Pánom, to znamená zvrchovaným Pánom, aj Kristom, to znamená: Mesiášom. V pôste, pri sledovaní utrpenia Pána Ježiša Krista, si tieto slová pripomíname preto, aby náš pohľad neostal stáť iba pri Veľkom piatku na Golgote, ale aby sme túto vrcholnú udalosť Pánovho ukrižovania videli v širokom horizonte, v ktorom vidno aj cieľ, ku ktorému náš Pán a Spasiteľ touto cestou utrpenia a poníženia smeruje. Pre nás je dôležité nielen to, aby sme vedeli, že on je napriek všetkému nepriateľstvu vo svete absolútnym Pánom a zvrchovaným Mesiášom, ale aby sa on stal hlavným pevným bodom nášho života.
Potrebujeme ho ako pevný bod, ak náš život má dosiahnuť pokoj, pevnosť, stabilitu. Kto nemá takýto pevný bod, nemôže žiť v pokoji. Nepokoj, nervozita, rozorvanosť mnohých ľudí pochádza z toho, že nemajú pevný bod vo svojom živote. Existujú nesprávne cesty k pokoju, ktorý je len povrchný, krátkodobý, ale ten nemá veľkú cenu. Skutočný vnútorný pokoj môžeme mať len z toho, že Pána Ježiša Krista prijmeme za živý pevný bod svojho života.
Ak on bude najvyšším pokladom nášho života, neočaria a nevyvedú nás z pokojnej rovnováhy lákavé hodnoty tohto sveta. Prejavy moci a slávy v tomto svete nás nevyvedú z rovnováhy, lebo budeme vedieť o absolútnej nadradenosti Pána Ježiša. Zlo vo svete nás síce bude zarmucovať, ale nikdy nezíska nad nami nadvládu v tom zmysle, žeby sme začali veriť v jeho konečné víťazstvo, lebo náš Pán a Mesiáš Ježiš Kristus je zárukou konečného víťazstva dobra, lásky, spravodlivosti. Rozličné pokušenia sa síce budú usilovať opantať nás a získať pre svoj démonický program, ale ak prijmeme Pána Ježiša za pevný bod svojho života, on nás bude priťahovať omnoho silnejšie ako pokušiteľské ponuky a lákadlá a ak ho budeme prosiť o pomoc v pokúšaní, on nám pomôže, veď z evanjelií vieme, že má s tým svoje skúsenosti. Rozličné utrpenia a bolesti budeme síce pociťovať ako bremeno, ale ak Pán Ježiš bude pevným bodom nášho života, budeme sa môcť prebojovať k istota, že sme za všetkých okolností, ešte aj v bolesti a utrpení, v jeho mocných a milosrdných rukách. Ak Pán Ježiš bude pevným bodom nášho života, nerozhádže nás ani výsmech cynických ľudí – ako sa ani Peter pri zoslaní Ducha Svätého nedal pomýliť výsmechom ľudí, čo sa posmievali z pôsobenia Ducha, ktoré oni vôbec nepochopili. Pán Ježiš so svojím ušľachtilým učením a životným vzorom stojí totiž vysoko nad každým primitívnym výsmechom. Ak sa rozhodneme natrvalo zostať v živom spoločenstve s Pánom Ježišom, tak potom neexistuje taká situácia, ktorá by nám mohla vziať vnútorný pokoj, lebo on, náš Pán a Mesiáš, nedovolí nikomu a ničomu, aby sme boli vytrhnutí z jeho rúk. Opakujeme: Toto všetko platí za predpokladu, že ho v plnom a opravdivom zmysle prijmeme za svojho Pána.
Náš text prízvukuje, že Ježiš Kristus je Pán, a tak on sa má stať aj naším najvyšším Pánom. On sa veľmi odlišuje od pánov tohto sveta. Mnohí páni tohto sveta robia samých seba pánmi. O Ježišovi Kristovi je tu povedané. Boh ho urobil aj Pánom, aj Kristom, Mesiášom, Záchrancom. Mnohí páni tohto sveta sa stávajú pánmi zo zištných dôvodov: aby mohli ovládať druhých a využívať ich. Pán Ježiš Kristus naproti tomu hovorí o sebe: „Syn človek prišiel nie aby si dal slúžiť, ale aby on slúžil a dal život ako výkupné za mnohých.“ Pán Ježiš Kristus sa nám môže a má stať meradlom, kritériom, podľa ktorého budeme hodnotiť pánov sveta. To nás oslobodí od dojmu, ktorým chcú páni tohto sveta pôsobiť na nás, lebo si uvedomíme čistotu, vznešenosť, ušľachtilosť, jedinečnosť Pána Ježiša Krista ako nášho Pána. Páni tohto sveta sú dočasní, i keby sa im a nám zdalo, že tých niekoľko rokov alebo desaťročí, ktoré vládnu, je nekonečne dlhá doba. Naproti tomu Pán Ježiš Kristus je večný Pán, ako sa o ňom hovorí v Liste Židom: „Ježiš Kristus ten istý včera i dnes i naveky.“ Tento ohromný, mnohostranný rozdiel je vyjadrený vo vyznaní: On je Pán panujúcich a Kráľ kraľujúcich. Čím tesnejšie budeme pri Pánu Ježišovi Kristovi, čím viac si budeme uvedomovať jeho moc, nadradenosť, čistotu, tým slobodnejšími sa budeme stávať od zemských pánov akéhokoľvek druhu, najmä od zemských pánov, u ktorých vidíme nečisté zámery, nečisté motívy.
Svet, v ktorom žijeme, nám je každý deň veľmi blízko a pôsobí na nás dojmom veľkej sily. Niekedy sme týmto dojmom tak zavalení, že nič iné ani nevidíme, iba si uvedomujeme veľkú moc sveta. Tiesni nás, keď si uvedomujeme, s koľkým zlom je táto moc sveta spojená. Keď sa nachádzame v takom vnútornom rozpoložení, veľmi potrebujeme uistenie, že Pán Boh je mocnejší ako svet, že je mocnejší ako všetko zlo vo svete. Keď sme veľmi zdeptaní mocou zla, mali by sme svoju myseľ sústrediť na smrť a vzkriesenie Pána Ježiša Krista. Reprezentanti sveta, reprezentanti jeho rozličných zložiek sa natoľko cítili zasiahnutí Ježišovou kritikou, že ho nakoniec ukrižovali. Ukrižovanie Pána Ježiša Krista pôsobilo na učeníkov a ostatných Ježišových priateľov ako niečo veľmi smutné, deptajúce. Chápeme ich, že mali dojem, že tu definitívne zvíťazil svet a zlo vo svete. Ale práve vtedy, keď boli Ježišovi priatelia zasiahnutí najhlbšou depresiou, keď sa im zdalo, že víťazstvo sveta a zla vo svete je konečné, práve vtedy zasiahol Pán Boh svojou tvorivou mocou. Vzkriesil ukrižovaného Ježiša Krista. Božia tvorivá moc je nekonečne väčšia než ničivá moc sveta. Pre toho, kto má otvorené oči, je vzkriesenie Pána Ježiša Krista úžasným dokladom Božej nadradenosti. Kedykoľvek sme zdeptaní mocou zla vo svete, uvedomme si: vzkriesením ukrižovaného Ježiša Krista manifestoval Pán Boh svoju absolútnu nadradenosť nad svet. To by nás malo dvíhať zo stiesnenosti k istote.
Vzťah Pána Boha a sveta má rozličné aspekty, možno naň pozerať z rozličných hľadísk. Svet je dielo Pána Boha ako Stvoriteľa. Stvoril ho s veľkou láskou. Na začiatku Biblie sa viackrát opakujú slová: I videl Boh, že to, čo stvoril, bolo dobré, bolo veľmi dobé. Ale ten istý svet sa v dôsledku vzbury, neposlušnosti, hriechu človeka stáva miestom, na ktorom vládne a uplatňuje sa zlo. Svet je miesto, na ktorom si diabolská moc hľadá v ľuďoch svoje nástroje, prostredníctvom ktorých šíri zlo vo svete. Ale svet, ktorý sa dostal do takéhoto nešťastia, neprestáva byť predmetom veľkej Božej lásky. Krásne je to vyjadrené v Sume evanjelia: „Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v neho.“ No svet je tak veľmi ponorený do hriechu a zla, že vo svojej veľkej časti nie je ochotný prijať Božie posolstvo lásky a stavia sa proti zachraňujúcej Božej činnosti. Z toho všetkého vidno, že vzťah medzi Pánom Bohom a svetom je dosť komplikovaný. Pre veriaceho človeka je táto téma veľmi aktuálna, keďže žijeme vo svete. Žijeme vo svete a svet na nás pôsobí svojimi rozličnými vplyvmi. Svet je všadeprítomný v našom živote, príval jeho vplyvov je neprestajný. Z toho vzniká problém pre veriaceho kresťana, ako sa má správať v tomto svete, ako pozerať na tento svet, ako ho chápať. Prečítaný text hovorí niečo dôležité k tejto téme, k tomuto problému: „Nech teda vie bezpečne celý dom izraelský, že aj Pánom, aj Kristom učinil Boh toho Ježiša, ktorého ste vy ukrižovali.“
Tento náš text je vzatý z Petrovej reči, ktorú povedal ľuďom, čo mali podiel na ukrižovaní Pána Ježiša Krista. Pravda, ktorú im hovorí, je nepríjemná, ale je to pravda povedaná s láskou. V mene Pána Ježiša Krista ponúka im odpustenie, pokánie, ponúka im celkom nový vzťah k Pánu Bohu a k jeho Pomazanému, Mesiášovi. Nepriatelia nie sú odsúdení, aby donekonečna zostali nepriateľmi. Aj oni môžu pochopiť posolstvo, že Pán Boh je nadradený nad všetkých pánov sveta, že Božia dobrota je nadradená nad všetko zlo vo svete, že vzkriesený Ježiš Kristus je nadradený nad všetky diabolské úklady. Môžu to všetko nielen pochopiť, ale môžu a majú odvodiť z toho dôsledky: zaujať celkom nový postoj. Aj v tom je nadradenosť Božej lásky, že sa obracia s ponukou odpustenia a lásky aj k nepriateľom. Len ten, kto je skutočne silný, dokáže byť takýto veľkodušný. To nie je postoj slabochov.. Je to postoj mocného, nad všetko zlo nadradeného Pána Boha. Uvedomme si túto Božiu veľkosť, túto Ježišovu veľkosť, aby sme postupne s radosťou a plesaním objavovali, aké veľké privilégium sa nám dostalo v tom, že môžeme veriť v tohto nadradeného Pána a prežívať svoj život v spoločenstve s ním, prežívať svoj život v stálom, pevnom vnútornom pokoji.

Amen

Ján Grešo
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania v Bratislave, 2005 - 2012

Webstránku Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku nájdete tu.