V súvislosti s tým, že Cirkevný zbor (CZ) ECAV na Slovensku Bratislava 15. februára 2013 ukončil svoju činnosť, nájdete aktuálne informácie na webových stránkach nástupníckych zborov:
CZ ECAV na Slovensku Bratislava DÚBRAVKA (www.ecavdubravka.sk)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava LEGIONÁRSKA (www.legionarska.sk)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava STARÉ MESTO (www.velkykostol.sk, www.facebook.com/ECAVKonventna)
Táto stránka (www.ecavba.sk) obsahuje iba archívne dokumenty. Ďakujeme za porozumenie.
Archív kázní

Nedeľa po Novom roku, Lukáš 5, 39

Nikto, kto sa napije starého, nechce mladé, lebo povie: Staré je lepšie! (Lukáš 5, 39)

Zo súvislosti v texte evanjelia vidno, že tieto slová hovoria o víne. Staré víno je lepšie ako mladé. Vidíme, že táto skúsenosť bola známa už pred tisícročiami. Kto ochutná lepšie víno, ten sa už nechce vrátiť k horšiemu. Ak si to môže dovoliť, ostane natrvalo pri tom lepšom víne.
Táto skúsenosť sa dá rozšíriť na množstvo iných vecí. Kto píše na počítači, už sa nechce vrátiť k písaciemu stroju. Kto sa vozí na modernom aute, už sa nechce vrátiť k nejakému primitívnemu dopravnému prostriedku. Tento zoznam si môže každý ľubovoľne predĺžiť.
Tú všeobecnú skúsenosť s lepším a horším vínom povedal Pán Ježiš ako podobenstvo. Podobenstvo, ktoré sa týka nového modelu života, ktorý nám on priniesol. Kto prakticky vyskúša jednotlivé stránky toho, čo nám on priniesol, ten sa po takejto skúsenosti už nebude chcieť vrátiť k nižším formám života. Dôraz je tu na osobnej skúsenosti. V citovaných slovách sa nehovorí: Kto počuje o dobrom víne, ale: Kto sa napije dobrého vína. Nestačí, aby človek niečo počul o nových formách života, ktoré priniesol Pán Ježiš, hoci to môže mať význam ako prvý kontakt, ale dôležité je, aby ich človek za určitý čas – radšej dlhší ako kratší – prakticky vyskúšal. Až takto zistí, že to, čo nám on priniesol, je skutočným obohatením života, že tým sa náš život dvíha na vyššiu úroveň. Všimnime si niektoré stránky jeho posolstva.
O každom poľnom kvietku povedal Pán Ježiš, že Boh, nebeský Otec, ho zaodieva krajšie, než ako sa obliekal chýrny Šalamún v celej svojej sláve. Takto nás naučil pozorovať prírodu so všetkou jej krásou, zložitosťou, účelnosťou a odvodzovať to všetko od lásky, múdrosti, vôle a moci Stvoriteľa. Kto bude každý deň pozorovať nové a nové úžasné veci na svojom tele a duši, v prírode, ktorá ho obklopuje, vo vesmíre, kto sa dá o tom všetkom poučiť z literatúry a médií, a pridá k tomu s patričným rešpektom myšlienku, alebo ju aj vysloví: Veľký si Bože, vzdávam ti vďaku a chválu – ten bude nosiť v srdci takýto ucelený, zmysluplný obraz o sebe, o svete, o celej realite. Bude vedieť: Boh Stvoriteľ dáva zmysel všetkému, čo jestvuje, zmysel aj môjmu ľudskému bytiu. Bez neho by sa všetko rozpadlo, rozsypalo do bezzmyselnosti a nezmyselnosti. Toto poznanie bude to dobré víno, ktorého sa napije. Taký človek už nebude chcieť klesnúť k myšlienke, že všetko je výsledok náhodnej kombinácie, náhodného vývoja bez zmyslu a cieľa, lebo si povie: To dobré víno istoty, že Boh je počiatok a cieľ všetkého, je lepšie.
O svojom nebeskom Otcovi povedal Pán Ježiš, že on nás, ľudí, pozná do hĺbky a do všetkých podrobností, že sa zaujíma o nás a má nás rád, že vie, aké sú naše skutočné potreby, že z jeho rúk nás nikto a nič nemôže vytrhnúť. Piť to dobré víno znamená prakticky žiť s touto istotou, mať hlboko v srdci zakorenené presvedčenie a radosť z toho, že nás náš nebeský Otec s láskou sleduje a sprevádza na všetkých našich cestách, zachovať si túto istotu nielen v slnečných dňoch, ale aj v ťažkých a veľmi ťažkých obdobiach svojho života. Sú príklady ľudí, ktorí aj v nepredstaviteľne ťažkých situáciách povedali v modlitbe: Otče, i keď nerozumiem tomu, čo sa so mnou deje, ja pri tebe zostanem, nedám sa od teba odtrhnúť. Kto ochutná, kto za dlhší čas bude piť toto dobré víno dôvery, aj paradoxnej dôvery v Pána Boha, ten už nebude chcieť klesnúť na nízku úroveň strachu z temného osudu, pochybností, zúfalstva, rezignácie. Lebo si povie: To dobré víno dôvery v Boha je lepšie.
Pán Ježiš ako Spasiteľ nás volá k sebe: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, ja vám dám odpočinutie.“ Piť dobré víno znamená prijať toto pozvanie, prichádzať pravidelne k Pánu Ježišovi ako k svojmu jedinečnému Učiteľovi a Spasiteľovi, učiť sa z jeho slov a jeho životného príkladu, prijímať jeho kritiku, ktorou nám otvára oči, aby sme poznali svoje hriechy, prijímať jeho odpustenie, ktorým nás oslobodzuje od bremena hriešnej minulosti, prijímať pomoc jeho Ducha, aby sme sa každý deň vždy viac stávali novým stvorením, prijímať od neho jasné usmerňovanie a orientáciu, aby sme neblúdili bezcieľne po cestách života, tešiť sa zo spoločenstva s ním, ktoré nám on poskytuje už v tomto časnom živote, tešiť sa na konečné dokonalé spoločenstvo s ním vo večnosti. Kto bude za dlhší čas pestovať takéto intenzívne spoločenstvo s ním, ten už nebude chcieť klesnúť na nižšiu úroveň života, nebude chcieť prežiť ani deň bez spoločenstva s Kristom, lebo si povie: To dobré víno trvalého spoločenstva s Kristom je lepšie.
Pán Boh nám daroval svoje slovo ako sviecu našim nohám a svetlo našim chodníkom. Piť dobré víno znamená využívať čo najviac nehatený prístup k Božiemu slovu, dovoliť, aby nám toto slovo pripomínalo Boží zákon, ktorý chce z nás vychovať disciplinované Božie deti, prijímať z Božieho slova posolstvo o Božej láske a odpustení, využívať duchovné bohatstvo Božieho slova ako protiváhu proti záplave zlých životných vzorov a zlých myšlienok, ktoré v tomto svete na nás každý deň doliehajú, prijímať, vnímať a prežívať Božie slovo ako hlas, ktorým sa nám priamo prihovára náš nebeský Otec, hľadať v Božom slove odpovede na najzávažnejšie existenciálne otázky nášho bytia. Kto týmito a mnohými ďalšími spôsobmi vyskúša pôsobenie Božieho slova na ponímanie a stvárňovanie svojho života, ten nebude chcieť bez bohatého kontaktu s Božím slovom prežiť ani deň, lebo si povie: to dobré víno stálej prítomnosti Božieho slova v mojom živote je lepšie.
Biblia je okrem iného modlitebná kniha. Hovorí o možnosti a význame modlitby. Aj v Starej aj v Novej zmluve môžeme nájsť hlboké, krásne modlitby. Pán Ježiš nás vyzýva, aby sme sa modlili a zanechal nám Modlitbu Pánovu. Len s veľkou úctou a dojatím môžeme čítať jeho modlitbu v Getsemane a jeho veľkňazskú modlitbu. Kto využije a vyskúša ponúkanú možnosť modlitby, kto v nej získa uistenie o Božej prítomnosti, kto v nej prežije chvíle istoty o tom, že ho Boh miluje, kto mu v nej vyrozpráva o ťažkostiach, ktoré ho momentálne trápia, kto vyzná Bohu svoje hriechy a bude prosiť o odpustenie, kto vo vedomí a svetle Božej prítomnosti bude čistiť svoje srdce od všetkého nečistého a poškvrňujúceho, kto s istotou Božej prítomnosti bude pozerať do budúcnosti, ten sa po takýchto skúsenostiach už nebude chcieť modlitby vzdať. Lebo povie: To dobré víno každodenného modlitebného zážitku Božej prítomnosti je lepšie.
Pán Ježiš nás vyzýva: „Tak svieť vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a velebili vášho Otca, ktorý je v nebesiach.“ To je výzva, aby sme každý deň urobili niečo dobré pre budovanie kráľovstva Božieho vo svete. Kto si osvojí tento skvelý program, kto bude myslieť nie iba na seba, ale aj na druhých a na spoločenstvo, v ktorom žije, kto bude dobro konať s takou pravidelnosťou, že sa mu nakoniec stane samozrejmosťou, ten objaví krásu takto formovaného života. Spočiatku bude musieť venovať určité úsilie na prekonávanie svojho sebectva, ale čím viac ho bude prekonávať dobrým správaním a konaním dobra pre druhých, tým väčšiu radosť bude z toho mať. Lebo ak človek žije sebecky iba pre seba, žije prázdnym životom. Konanie dobrého dáva životu človeka skutočný obsah. Ten pocit: Nežijem nadarmo, nežijem naprázdno je taký pozitívny, že keď sa človek k nemu dopracuje, povie si: Toto dobré víno pravidelného konania dobra je lepšie.
Pán Boh nám daroval schopnosť artikulovanej reči. Používame ju každý deň od rána do večera, takže sa nám to javí ako samozrejmosť. Ale nie je to samozrejmosť, veď takto bohato rozvinutá reč je celkom osobitný jav, ktorý spomedzi všetkých živých bytostí poznáme iba u človeka. S takýmto jedinečným darom je spojená aj veľká zodpovednosť. Ako bytosti, ktorým Stvoriteľ daroval určitý rozsah slobody, máme možnosť dar reči používať aj na dobro, ale aj na zlo. Piť dobré víno v tomto ohľade znamená používať dar reči iba tvorivým spôsobom. Hovoriť len pravdu a nikdy neklamať. Hovoriť len slová, ktoré druhým pomáhajú a nie také, ktoré im škodia. Hovoriť len slová, ktoré druhých dvíhajú, povzbudzujú a nie ich deptajú. Spomedzi ohromného množstva používania reči osvojiť si len tie, ktoré tvorivým spôsobom vnášajú do vzájomných vzťahov medzi ľuďmi dobré veci. Kto si na nejaký dlhší čas uloží takúto disciplínu v používaní jazyka, objaví radosť z tejto tvorivej čistoty. Potom si môže povedať: Budem piť len dobré víno takéhoto pekného používania daru jazyka, lebo ono je lepšie ako všetky negatívne, nízke spôsoby používania reči.
My žijeme z Božieho odpustenia a od nás sa žiada, aby sme boli ochotní odpustiť. V modlitbe Pánovej je prosba o odpustenie spojená s ochotou odpustiť. V rozhovore s Petrom a v nasledujúcom podobenstve o nemilosrdnom služobníkovi zdôraznil Pán Ježiš veľmi silno potrebu odpustiť. Platí aj o ochote odpúšťať veta, že kto ochutná dobré víno, nebude chcieť to horšie? Spočiatku sa to tak nezdá, lebo najčastejšou reakciou na nejakú krivdu je túžba po pomste a vykonanie pomsty. Ale kto berie vážne Ježišovo posolstvo, kto si uvedomí, že sám potrebuje odpustenie a žije z odpustenia, kto pochopí, že nenávisťou a pomstou škodí človek najprv sebe samému a až potom tomu, na koho sa hnevá, kto sa pod vplyvom veľkého Kristovho príkladu dopracuje k odpusteniu a kto skutočne viackrát odpustí tým, ktorí mu spôsobili krivdu, ten nakoniec pochopí, že toto je to dobré víno. A kto sa dopracuje až k tomuto bodu, povie si, že už bude piť len dobré víno odpustenia a nezníži sa k pomste, lebo odpustenie, darované odpustenie je lepšie.
Tých prvkov nového životného modelu, ktorý nám priniesol Pán Ježiš, je omnoho viac než to, čo sme tu mohli uviesť. Pri čítaní a študovaní Písma svätého ľahko objavíme ďalšie a ďalšie veci. Ak budeme prijímať, uplatňovať, uskutočňovať všetko to dobré a pekné, čo nám Pán Ježiš ponúka, ak pochopíme, ako veľmi nás to všetko obohacuje a buduje našu bytosť, nájdeme v tom záľubu a rečou nášho textu budeme môcť povedať, že pijeme dobré víno. Takáto skúsenosť nás urobí odolnými, imúnnymi voči tým nízkym, primitívnym formám života. Lebo aj o nás bude platiť to, čo vyjadril Pán Ježiš v citovaných slovách, že ten, kto sa napije dobrého vína, už nebude chcieť to horšie. Keby celý rok, ktorý je pred nami, bol naplnený takýmito skúsenosťami, bol by to úspešný rok, úspešný z Božieho, teda pravdivého hľadiska.

Amen.

Ján Grešo
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania v Bratislave, 2005 - 2012

Webstránku Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku nájdete tu.