V súvislosti s tým, že Cirkevný zbor (CZ) ECAV na Slovensku Bratislava 15. februára 2013 ukončil svoju činnosť, nájdete aktuálne informácie na webových stránkach nástupníckych zborov:
CZ ECAV na Slovensku Bratislava DÚBRAVKA (www.ecavdubravka.sk)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava LEGIONÁRSKA (www.legionarska.sk)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava STARÉ MESTO (www.velkykostol.sk, www.facebook.com/ECAVKonventna)
Táto stránka (www.ecavba.sk) obsahuje iba archívne dokumenty. Ďakujeme za porozumenie.
Archív kázní

Nedeľa po Novom roku, Mt 2, 13 - 23

V novom roku Pán Boh mocný
nech nám vždy je nápomocný.
Nech nás vedie, požehnáva
k práci našej sa priznáva! Amen.

Kresťanské zhromaždenie, bratia a sestry!

Dobrá správa nás dokáže povzbudiť, vie nám dodať nádej, dokáže vyčarovať na našej tvári úsmev, dokáže nás naplniť pocitom istoty a radosti.

Takúto radosť, takúto naplnenú nádej nám priniesla aj vianočná zvesť, ktorú pred pár dňami anjel zvestoval aj nám. Iba nedávno sme počuli: „Nebojte sa, veď zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude všetkému ľudu. Narodil sa vám Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán.“ (Lk 2, 10 - 11)Táto správa je plná radosti. Radosti z Božej lásky, ktorú nám Boh dáva. Je to zvesť, ktorá sa dotýka ľudských sŕdc a ktorá mení ľudské životy.

Ale, i v tomto Novom roku, ktorý sme len pred tromi dňami otvorili, si všetci prajeme, aby tých dobrých správ bolo, čo najviac. Prajeme si jeden pre druhého: veľa radosti, šťastia, spokojnosti.

No, naopak, ak sa dozvieme nejakú nepríjemnú správu, tak sa náš život ihneď zmení, stratíme istotu, a náš život už nie je radostný, ale skôr ustarostený.

Takúto ustarostenú správu sme počuli v práve prečítanom kázňovom texte. Anjel, ktorý pred nedávnom zvestoval radostnú zvesť, teraz zvestuje správu, ktorá naplnila strachom, neistotou Jozefa i Máriu, tých, ktorí sa starali o dieťatko – o Ježiša. Anjel Jozefovi vo sne zvestoval: „Vstaň, vezmi dieťatko a Jeho matku, uteč do Egypta a zostaň tam, dokiaľ ti nepoviem, lebo Herodes bude hľadať dieťatko, aby Ho zabil.“ (Mt 2, 13)

Jozef, Mária i dieťatko potrebovali pomoc, potrebovali ochranu, ktorá ich zachráni pred krutým kráľom Herodesom. Tým, ktorý neváhal zavraždiť nevinných, bezbranných.

Áno, Jozef, Mária a dieťatko sa zachránili. Odišli do Egypta, tam, kde bolo dieťatko v bezpečí. Iste to nebola radostná situácia, pretože ich budúcnosť bola beznádejná, ale predsa aj v tejto situácii bol dôvod k radosti. K radosti, pretože pomoc pre Božieho Syna nemeškala. Náš text vydáva svedectvo o tom, že Boh konal. Jozef, ktorý poslúchol anjelov príkaz a utiekol s Máriou aj s dieťatkom, dôveroval Hospodinu, veril tomu, že aj táto zlá a ťažká situácia sa môže dobre skončiť. Veril, že neistotu a strach, ktorý teraz cítil, dokáže nahradiť nádej a bezpečnosť. Veril v to, že aj cez ťažkosti môže on so svojou rodinou prejsť k radosti. A tak sa aj skutočne stalo.

Bratia a sestry, aj v našom živote častokrát nastanú situácie, kedy sa cítime bezbranní, neistí, ustarostení. Neraz sa dostaneme do ťažkostí a sme odkázaní na pomoc niekoho. Otázkou je: Odkiaľ očakávame pomoc my? Komu dôverujeme? Na koho sa spoliehame?

Iste aj v tomto novom roku 2010 budú chvíle, kedy sa budeme musieť rozhodnúť možno i v neľahkých, ale predsa pre náš život dôležitých veciach, pred každým z nás stojí nejaká úloha, nejaký cieľ aj v tomto roku. Možno to bude ťažké obdobie, plné skúšok, ale otázne je: Čo alebo kto ovplyvní naše rozhodnutie? Ak nastanú komplikácie v našom živote, kto bude ten, ku komu budeme môcť prísť a porozprávať mu to, ako sa cítime?

Bratia a sestry, Boh je tu aj pre nás. On chce byť aj v tomto roku našou pomocou. On chce byť tým Priateľom, za ktorým môžeme prísť v každej situácii svojho života. On chce byť útočiskom v našom živote, aby sme sa necítili sami, aby sme sa necítili neistí, bezbranní. Jeho mocná ruka aj v ťažkostiach chce byť pri nás. Aj v ťažkostiach chce nás previesť k radosti. Aj v ťažkostiach splní svoje sľuby. Veď predsa s každým jedným z nás má svoj konkrétny plán.

Tak to bolo aj v živote dieťatka Ježiša – Boh mal s Ním konkrétny plán. On nemal zomrieť vtedy za vlády kráľa Herodesa, ale v inom čase. Počuli sme v našom kázňovom evanjeliu: „Keď Herodes videl, že ho mudrci oklamali, nahneval sa a dal zavraždiť všetky dietky v Betleheme a celom jeho okolí, počnúc od dvojročných nadol, podľa času, na ktorý sa dôkladne povypytoval mudrcov. A hoci bolo počuť v Ráme mnoho plaču a náreku: ako hovorí prorok Jeremiáš: Ráchel oplakávala svoje deti a nechcela sa dať potešiť, pretože ich niet.“ (Mt 2, 16 - 18) A predsa Božie dieťa – Boží Syn sa zachránil. Aj v týchto ťažkostiach, ktoré sa iste konkrétne dotýkali aj Jozefa a Márie, predsa v ich srdci bola i radosť. A veru tak aj cez najstrašnejšie utrpenia, keď počuť plač a nárek v Betleheme kvôli vražde mnohých detí, Boh aj v tejto situácii preukázal záchranu. Záchranu skrze svojho Syna Ježiša Krista.

Určite s veľkou samozrejmosťou nás pri tomto napadne tá častokrát vyslovená otázka: Prečo? Prečo to Boh dopustil? No, odpoveď na ňu nie je v našej kompetencii, je to v Božej moci, je to Božia suverenita. Ale môžeme si byť istí, že Hospodin, ktorý má nadhľad, je Pánom nad celou zemou. On vidí do ľudskej mysle i srdca, pozná myšlienku ešte predtým, ako je vypovedaná, a preto On nedopustil na svojho Syna. A v tom sa prejavila Jeho moc.

Bratia a sestry! Túto Božiu moc dokážeme pociťovať aj my. Badáme ju v živote každého človeka. Aj s nami sa dejú veci, možno aj nepríjemné, ale dôležité je v takýchto situáciách vidieť ďalej. Nehľaďme len na to, kedy, ako sa to stalo, alebo kto a ako sa nás dotkol, ale hľaďme ďalej a položme si otázku: Čo tým chce Pán Boh povedať práve mne? Aj v najväčších ťažkostiach si môžeme byť istí Božou prítomnosťou, Božou starostlivosťou. Môžeme si byť istí, že Boh má s nami svoje plány. Jeho ochranná ruka aj v ťažkostiach nás dokáže previesť. Pre nášho Boha nič nie je nemožné. Dôležitá je však dôvera, taká akú mal aj Jozef. Nebojme sa dôverovať, aj v ťažkostiach môžeme prísť k radosti. Aj v problémoch môžeme dôjsť k záchrane. Boh sa o nás postará.

Tak aj po smrti kráľa Herodesa anjel prišiel opäť za Jozefom a zvestoval mu radostnú správu: „Vstaň, vezmi dieťatko a jeho matku a choď do krajiny Izraelskej, lebo pomreli už, ktorí číhali na život dieťatka.“ (Mt 2,20)

A hoci Jozef mal strach vrátiť sa, pretože vedel, že Archelaos, Herodesov syn, kraľuje v Judsku, predsa opäť s dôverou poslúchol a išiel.

Tak aj my, bratia a sestry, možno niekedy v našom živote necítime istotu, nevidíme bezpečie, ale, ak sa budeme spoliehať na Hospodina, nepovedie sa nám zle. Ani v tomto novom roku. Nech prinesie hocičo do nášho života.

A preto dovoľte, aby som vám všetkým dnes odovzdala na záver jednu dobrú správu, ktorá znie pre každého jedného z nás. Správa, ktorá nám aj v tomto novom roku chce dodať silu, nádej a povzbudenie. Tá správa znie: „Neboj sa! Lebo Hospodin najlepšie vie, čo je pre teba dobré. On najlepšie pozná úmysly, ktoré má s tebou – úmysly, ktoré smerujú k šťastiu a blahu. Úmysly, ktoré smerujú k pokoju a radosti. Neboj sa! Lebo Hospodin aj v ťažkostiach je pri tebe! On aj z ťažkostí ťa vie priviesť do radosti. Len Mu dôveruj! Len sa mu zver! Len poď za Ním, ak ťa niečo trápi a ťaží. On ti pomôže! Pretože, tak ako sa On postaral o svojho jednorodeného Syna, tak sa postará aj o teba. Pretože On aj keď dopustí, ale nikdy neopustí. Len tomu ver.“

Amen

Erika Hlačoková
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania v Bratislave, 2005 - 2012

Webstránku Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku nájdete tu.