V súvislosti s tým, že Cirkevný zbor (CZ) ECAV na Slovensku Bratislava 15. februára 2013 ukončil svoju činnosť, nájdete aktuálne informácie na webových stránkach nástupníckych zborov:
CZ ECAV na Slovensku Bratislava DÚBRAVKA (www.ecavdubravka.sk)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava LEGIONÁRSKA (www.legionarska.sk)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava STARÉ MESTO (www.velkykostol.sk, www.facebook.com/ECAVKonventna)
Táto stránka (www.ecavba.sk) obsahuje iba archívne dokumenty. Ďakujeme za porozumenie.
Archív kázní

Sviatok Svätej Trojice, Izaiáš 6, 1 - 3

V roku, keď zomrel kráľ Uzija, videl som Pána sedieť na vysokom a vznešenom tróne. Okraje jeho rúcha napĺňali chrám. Nad ním stáli serafi. Každý mal po šesť krídel: dvoma si zakrývali tvár, dvoma si zakrývali nohy a dvoma lietali. Jeden druhému volal: Svätý, svätý, svätý je Hospodin zástupov, celá zem je plná jeho slávy. (Izaiáš 6, 1 - 3)

Dnes, vo sviatok Svätej Trojice, myslíme na to, ako sa v našich životoch a v našom svete prejavuje Pán Boh ako Stvoriteľ, ako Vykupiteľ, ako Posvätiteľ. Prejavov jeho pôsobenia je tak mnoho, že iba ich časť sa dostáva do nášho vedomia. Postupom času iste objavíme mnoho ďalších vecí. Ale už aj keď uvažujeme o Božích veľkých, slávnych činoch, ktoré poznáme, keď sa nad nimi zamyslíme nie povrchne, ale celým svojím bytím, zmocňuje sa nás posvätná bázeň a úcta. v duchu padáme na kolená a so serafmi v prečítanom texte voláme: Svätý, svätý, svätý je Hospodin zástupov, celá zem je plná jeho slávy.
Svätý a slávny si, Hospodine, Stvoriteľ všetkého: Stvoril si obrovský vesmír, ktorého hraníc sa nevieme dopátrať. Stvoril si našu zem, maličkú planétu a na nej život, aký sme zatiaľ neobjavili nikde inde vo vesmíre. Stvoril si závratné množstvo nerastov, rastlinných a živočíšnych druhov – mnohé z nich sme doteraz nestihli objaviť a klasifikovať. Stvoril si nás, ľudí a osobitne každého človeka. Nazbierali sme nesmierne množstvo poznatkov o človeku, ale to podstatné o ňom stále nevieme. Nevieme, načo sme tu a aký je konečný zmysel nášho bytia. Sme obklopení množstvom otáznikov, my sami sme si najväčší otáznik. Ty poznáš odpoveď na všetky otázky, preto sa skláňame pred tebou s úctou a obdivom. Prečo nás znepokojuješ toľkými otázkami? Chceš, aby sme cez množstvo drobných otázok hľadali teba. Ty vzbudzuješ v nás tieto otázky, hoci ich my vnímame ako svoje. Ty poháňaš otázkami naše myslenie do neprestajnej činnosti.
Svätý a slávny si, Hospodine: stvoril si čas a priestor. A my nevieme pochopiť ani jedno ani druhé. Žijeme v čase a priestore – maličký úsek času, maličký úsek priestoru si nám vymedzil. Ale tajomstvom nám ostáva začiatok času a priestoru, aj koniec času a priestoru. To, čo je pre nás tajomstvo, nie je tajomstvom pre teba. Aj tieto otázky v konečných dôsledkoch smerujú k pýtaniu sa po tebe, k hľadaniu teba.
Svätý a slávny si, Hospodine: Ty sám si pre nás ten najtajomnejší. Všetko v živote, vo svete a vesmíre je závislé od teba. Ty nie si závislý od nikoho a od ničoho – ty si sám od seba. Vieme to vysloviť, ale toto tajomstvo nevieme porozumieť. Ty si od večnosti – a my si dosah tejto myšlienky nevieme ani len predstaviť. Nevedeli by sme pochopiť ani to, keby nám niekto povedal, že nie si od večnosti. Tak radi by sme túto záhadu pochopili – a nielen zo zvedavosti, ale aj preto, lebo cítime, že s týmito otázkami nejako súvisí aj tajomstvo nášho ľudského bytia.
Svätý a slávny si, Hospodine, keď usmerňuješ a vedieš osobný život každého jedného z nás. Ďakujeme za všetky pekné hodnoty a zážitky vo svojom živote. Chápeme a prijímame ich ako dary tvojej lásky. Ale ďakujeme aj za silu, ktorú takisto prijímame od teba, za silu na zvládnutie ťažkých udalostí a situácií vo svojom živote. Nie vždy vidíme a chápeme zmysel toho, čo posielaš do nášho života, najmä keď ide o ťažké, bolestné udalosti. Neraz až po odstupe času sa nám otvára zmysel takých udalostí. Vtedy máme možnosť poďakovať ti s pokorou za tvoju múdrosť a prosiť za odpustenie našej netrpezlivosti a nášho šomrania.
Svätý a slávny si, Hospodine: Nik sa nemôže vymknúť spod tvojej kontroly. Všetky pokusy utiecť od teba sú od samého začiatku odsúdené na neúspech. Neutečú ti tí, čo ťa popierajú – skôr alebo neskôr sa stretnú s tebou. Neutečú ti agnostici, ktorí si myslia, že o pôvode a zmysle bytia nemôžeme nič vedieť. Neutečú ti tí, ktorí svoje bytie obmedzili na konzumné, hoci aj luxusné živorenie. Skôr alebo neskôr si uvedomia svoju tragickú chybu: že ignorovali práve to, na čom v ľudskom živote bezpodmienečne záleží. Neutečú ti tí, ktorí v alkohole a drogách hľadajú umelé blaho. Nechávaš blúdiť ľudí ako stratených synov, ale neprestajne im ponúkaš návrat do otcovského domu, upozorňuješ ich, že opačná cesta vedie do záhuby.
Svätý a slávny si, Hospodine: Ty si pánom dejín. V mnohých udalostiach vidíme tvoju riadiacu, zachraňujúcu, ale aj trestajúcu ruku. Vtedy si s bázňou uvedomujeme, že nijaký strom bezbožnosti, despotizmu, arogancie nevyrastie do neba. Ale iné udalosti dejín nám nanucujú veľmi ťažké otázky. Vláda samoľúbych tyranov, ktorí dokážu zviesť celé národy a uvrhnúť ich do katastrof a tragédií, vojny, ktorých hrôzostrašnosť a utrpenie sa kruto stupňuje, genocídy, keď sú vyvražďované milióny ľudí. Takýchto ťažkých otázok je veľmi mnoho. Pre mnohých, hlavne zasiahnutých, môžu sa takéto javy stať prekážkou na ceste k viere. Iní sa kvôli nim rozišli s vierou v teba. Všetkých nás trápia tieto otázky. Veríme, že raz nám dáš na ne odpoveď. Ale napriek nim neprestávame veriť v tvoju múdrosť a dobrotu.
Svätý a slávny si, Hospodine. I keď sme sa ti my ľudia v neposlušnosti postavili na odpor, nevzdal si sa nás, ale sám si sa postaral o cestu k obnove normálneho vzťahu medzi tebou a človekom. Veľké dielo záchrany si vykonal vo svojom Synovi Ježišovi Kristovi. Uprostred poníženosti vo svete nám on predstavil slávu tvojej lásky. Len kto má oči osvietené vierou, mohol a môže vidieť v jeho živote tvoju veľkosť, svätosť, čistotu a slávu. Si svätý a slávny, keď si cestou kríža viedol svojho Syna ku vzkrieseniu a sláve. To, čo sa na Golgote javilo mnohým ako porážka, bolo v skutočnosti totálnym víťazstvom, tvojím víťazstvom.
Svätý a slávny si, Hospodine, keď si nám v Pánu Ježišovi posla radostné posolstvo o nebeskom kráľovstve. I keď je vo svete mnoho javov, ktoré sú v protiklade s tvojou spravodlivosťou, ty si nám postavil pred oči cieľ, že raz nastane doba, keď sa tvoja vôľa bude všade bez zvyšku uskutočňovať. Ba dal si nám viac: V Pánu Ježišovi sa semeno nebeského kráľovstva dostalo všade tam, kde on priniesol uzdravenie, odpustenie, nový život. Ďakujeme ti za uistenie, že kráľovstvo Božie bude rásť tak ako z horčičného zrna vyrastá veľký ker a strom. Ďakujeme aj za výzvu, aby sme aj my vo svojom okolí tvorili nové a nové ostrovčeky tvojho kráľovstva.
Svätý a slávny si, Hospodine, keď nám, hriešnym ľuďom, daruješ spravodlivosť, keď nás akceptuješ, hoci sme pre svoj hriech neakceptovateľní. Len vďaka tejto tvojej láske a iniciatíve našli uč mnohí kajúci ľudia pokoj v najhlbších vrstvách svojho bytia, a tak aj pokoj v ťažkých situáciách svojho života. Ďakujeme, že aj dnes trvá ponuka ospravedlnenia, pokoja a novej radosti.
Svätý a slávny si, Hospodine, keď nám dávaš dar Ducha Svätého, aby sme mohli využiť tvoje odpustenie na skutočnú obnovu svojho života. Ty si nám daroval vysoký cieľ ľudskej dôstojnosti, a my ju môžeme a máme pod pôsobením Ducha Svätého uskutočňovať. Môžeme a máme sa stávať novými ľuďmi, novým stvorením. Stále sa nachádzame uprostred protikladných dvoch síl, ktoré nás priťahujú: sme medzi silou dobra, ktorou nás priťahuješ a dvíhaš ty, a medzi silou neposlušnosti a vzdoru, ktorá nás ťahá nadol. Poznáme vo svojom živote aj víťazstvá, ale aj prehry v tomto zápase. Ďakujeme ti za každé víťazstvo dobra v nás. Prosíme, osvieť nám oči aj rozum, aby sme vedeli prijať tvoju dôležitú ponuku Ducha Svätého, aby sa každý deň uskutočnilo v nás niečo na ceste smerom k novému stvoreniu.
Svätý a slávny si, Hospodine, keď Duchom Svätým tvoríš z veriacich ľudí cirkev. Ďakujeme za tento duchovný domov, v ktorom žijeme s ľuďmi, ktorí stoja na rovnakej základni viery. Ako cirkev máme byť novým spoločenstvom, ktoré šíri tvoje svetlo všade okolo seba. Pozeráš na nás s radosťou, keď toto poslanie plníme, a so zármutkom, keď ho zrádzame a stávame sa v cirkvi kusom sveta. Obnov nás, prosíme, Duchom Svätým, aby sme boli ako mesto na vrchu a aby sme sa nemuseli hanbiť za svetlo, ktoré vyžarujeme okolo seba.
Svätý a slávny si, Hospodine, keď otváraš pred nami obzor nového života v tvojom večnom svete. Život každého z nás sa blíži k poslednej udalosti, k smrti. Prijímame tvoje uistenie o vzkriesení, uistenie, že koniec nášho zemského života bude pre nás z tvojej milosti novým začiatkom. Veľmi potrebujeme toto uistenie, aby sme na svoju smrť a smrť svojich blízkych pozerali nie ako na chaotickú udalosť, ale ako na niečo, čomu ty dávaš miesto a zmysel v rámci života. Potrebujeme tento konečný cieľ, aby sme naň vedeli orientovať všetky jednotlivé veci svojho terajšieho života, a aby sme neupadli do nebezpečného a zhubného pocitu nezmyselnosti.
Nauč nás na všetko na zemi a vo vesmíre pozerať ako na tvoje slávne dielo. Aby sme počuli neprestajný chválospev stvoreného sveta, o ktorom hovorí žalmista: „Nebesá rozprávajú o sláve Božej a dielo Jeho rúk zvestuje obloha.“ A aby sme sa spontánne, s vnútorným nadšením pridali k slávospevu anjelov: „Svätý, svätý, svätý je Hospodin zástupov, celá zem je plná jeho slávy.“

Amen.

Ján Grešo
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania v Bratislave, 2005 - 2012

Webstránku Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku nájdete tu.