V súvislosti s tým, že Cirkevný zbor (CZ) ECAV na Slovensku Bratislava 15. februára 2013 ukončil svoju činnosť, nájdete aktuálne informácie na webových stránkach nástupníckych zborov:
CZ ECAV na Slovensku Bratislava DÚBRAVKA (www.ecavdubravka.sk)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava LEGIONÁRSKA (www.legionarska.sk)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava STARÉ MESTO (www.velkykostol.sk, www.facebook.com/ECAVKonventna)
Táto stránka (www.ecavba.sk) obsahuje iba archívne dokumenty. Ďakujeme za porozumenie.
Archív kázní

4. nedeľa po Veľkej noci, 2. List Korintským 5,17

Preto ak je niekto v Kristovi, je nové stvorenie. Staré veci sa pominuli, a hľa, nastali nové. (2. List Korintským 5,17)

Kresťanské zhromaždenie, vážení hostia, milá Kristínka, milá Janka, milá Natália!

Dni, ktoré práve prežívame, sú novým začiatkom, či jeho pripomenutím.
Pripomíname si nový začiatok, keď pred 64-rokmi zavládol v Európe pokoj po skončení 2. svetovej vojny. Tých málo najstarších, ktorí si to ešte osobne pamätajú, vie, aká veľká to bola radosť. – My ďalší sme mohli aspoň počuť, čítať či vidieť vo filmoch, čo to znamená, keď po dlhom období vojny zavládne pokoj. Vďaka, Bohu, že v našej krajine vládne pokoj. Veď keby sa rozpútala vojna, všetko by bolo zrazu iné.
V súvise s koncom vojny tiež ďakujeme, že pre Ježiša Krista už nie sme vo vojnovom stave s Bohom – v stave vzdoru a odporu voči Nemu, ale že platí: Prostredníctvom Ježiša Boh uzavrel s nami mier, nepočíta nám naše hriechy a poveril nás, aby sme Jeho menom predložili ponuku zmierenia všetkým ľuďom (por. 2 K 5, 19).
Tento nový začiatok – obnovu pekných vzťahov k ľuďom i Bohu – sme pozvaní i dnes prežiť v spovedi a Večeri Pánovej.
Na nový začiatok myslíme spolu s Vami, milé sestry Janka, Natália a Kristínka,– keď máte byť dnes pokrstené – prijaté do cirkvi Pána Ježiša Krista. – Do spoločenstva, ktoré sa má stať Vašou novou duchovnou rodinou.
V Kanade alebo Rusku bude dnes veľká radosť – podľa toho, kto získa titul hokejových majstrov sveta. No oveľa väčšia radosť je v nebi, keď niekto z ľudí zverí svoje životné cesty Pánu Bohu, ako to chcete urobiť Vy, milé sestry. Z Vášho kroku priznania sa ku Kristovi – ako k svojmu Pánovi a Záchrancovi od hriechov, vládne v nebi omnoho väčšia radosť (L 15, 7 a 10), ako je ľudská radosť z titulu svetového šampióna. Aj my, sa tešíme spolu s Vami z Vášho nového začiatku, z novej cesty, na ktorú nastupujete.
Áno, náš ľudský život je ako cesta. Všetko, čo prežívame, kamsi vedie, niekde končí. Biblia nás učí zverovať svoje životné cesty Pánu Bohu (por. ES č. 503). Učme sa to. I Vy, Natália, Kristínka a Janka sa učte dôverovať Božím plánom a pýtať sa na ne. – Čítaním Biblie, počúvaním Božieho slova, kontaktom s Bohom v modlitbách, spoločenstvom s bratmi a sestrami vo viere.
O chvíľku budete pokrstené. Byť pokrstený znamená patriť Pánu Bohu, byť vnútorne pripútaný k Ježišovi Kristovi, byť Mu po celý život oddaný. – „Ak je niekto v Kristovi, je nové stvorenie.“ Je iným človekom. V Božích očiach má iné postavenie, ako ten, kto Bohu vzdoruje. Kto sa stane kresťanom, nemusí báť. Veď Kristovo vzkriesenie je potvrdením, že Pán Boh nenechá v hanbe tých, ktorí Mu dôverujú, ktorí veria Božej láske a moci a nechcú bez Boha rozhodovať, čo je správne a čo nie. Milé sestry, nastupujete na cestu viery, ktorej Pán Boh zasľúbil dobrý cieľ.
„Ak je niekto v Kristovi, je nové stvorenie. Staré veci sa pominuli, a hľa, nastali nové.“ Potrebujeme tento nový pohľad. Potrebujeme vidieť v blížnych ľudí, za ktorých z lásky zomrel Ježiš Kristus. – Ľudí, pre ktorých On prišiel na svet a obetoval seba samého. To neznamená, že si budeme zakrývať oči pred ich nedostatkami, ale skôr, že onoho človeka vo svojich očiach neodpíšeme, nebudeme ho vidieť ako toho, kto nemá nádej, ale budeme mu priať spásu.
Krst je tým okamihom, keď sa staré veci menia a my – ako pokrstení – máme rásť v novom vzťahu k Pánovi Ježišovi Kristovi. Vidieť v Ňom nielen mravného príkladného človeka, ale Bohom poslaného Záchrancu z našich hriechov. To sa učme. Ako pokrstené v Božie meno smiete a máte vedieť, že keby Vás v živote obklopovala akákoľvek temnota, sklamali Vás ľudia, zrútili sa Vám plány, boli by ste sklamané zo seba – nech by sa udialo čokoľvek, vždy smiete padnúť do Božieho náručia. Náš Pán a Boh zamýšľa pre nás len to najlepšie. Jeho srdce je pre Vás – pre všetkých nás široko otvorené, ako boli v láske k nám široko otvorené – rozpäté ruky Ježiša Krista na golgotskom kríži.
Milé mladé sestry, budete pokrstené a krstom zároveň prijaté prijaté do Evanjelickej cirkvi – do nového spoločenstva viery. Prijmite ho ako dar od Pána Boha. ECAV nie je cirkev dokonalá, tvoríme ju my, hriešni ľudia. Je to však naša cirkev. V nej máme duchovný domov. V nej si nás Pán Boh našiel. Tu sa nám prihovára – tu sa prihovoril aj Vám a chce sa Vám/nám prihovárať i naďalej. Tu, v našej cirkvi, sme posilňovaní vo vernosti voči Kristovi i v láske k blížnym.
V 1. Mojžišovej je príbeh o Rebeke (24. kap.). Píše sa v ňom, že Abrahám zaviazal svojho sluhu, aby pre jeho syna Izáka našiel takú manželku, ktorá by neotvorila do ich rodiny bránu pohanstvu – nevernosti voči Hospodinovi. – Manželku, ktorá by Izáka neodvracala od vernosti Pánu Bohu. Keď onen sluha vyslovil obavu, či takú nevestu nájde, Abrahám mu hovorí (1M 24, 7): „Hospodin, Boh nebies..., On sám pošle pred tebou svojho anjela (t. j. svojho posla), aby si vybral ženu pre môjho syna.“ Teda v nebi – u Boha nebies, sa začína toto hľadanie nového spoločenstva. V nebi – u Boha nebies, sú podstatnými aj také obyčajné záležitosti, akými sú veci nášho denného života. Našu zem a to, čo sa na nej deje – i Váš život, Kristínka, Natália a Janka, berie Pán Boh vážne. On sa zaoberá zemou a nami, ľuďmi, s takým svätým zaujatím, že poslal svojho Syna, Ježiša, aby sa stal človekom, aby nás učil žiť, veriť Bohu a milovať blížnych. Hospodin sa osobne zaujíma o radosti i trápenia nás, ľudí, s takým milosrdenstvom, trpezlivosťou a dobrotou, že poslal na svet svojho Syna, aby nám cez Neho dal poznať a porozumieť, že On, veľký Boh nebies, miluje našu malú zem – nás, obyčajných ľudí. Naše radosti aj starosti sa kvôli tejto láske stávajú vecami bytostného Božieho záujmu. Nás hriešnych a nehodných si Pán Boh chce používať vo svojej službe, ako svoje nástroje v tomto svete. – A to má byť to nové, čo sa má stať rozpoznateľným vo Vašom žití, milé mladé sestry i v žití každého kresťana.
Máte svoj duchovný domov, svoju duchovnú rodinu – cirkev, ľudí, od ktorých sa môžete učiť, ktorým môžete aj samé mnohé dať, pre ktorých sa môžete stať požehnaním. Kiež si Vy i my ďalší uvedomujeme, veľkú hodnotu toho, že patríme do cirkvi Pána Ježiša Krista, že máme kam chodiť na služby Božie, že v živote viery nie sme sami, ale máme bratov a sestry. Neprestaňme byť vďační za to, že rozhodovať sa o tom, čo je správne a čo nie sa nemusíme sami, ale vo svetle Božieho slova, ktoré sa zvestuje práve v cirkvi.
„Ak je niekto v Kristovi, je nové stvorenie. Staré veci sa pominuli, a hľa, nastali nové.“ Už nemusíme žiť egocentricky, ale kristocentricky, nie sami pre seba, ale pre Krista, pre blížnych.
Milá Janka, Natália a Kristínka, novú cestu, na ktorú nastupujete, smiete – a my spolu s Vami smieme – začať obnovením, očistením nášho vnútra pri spovedi a Večeri Pánovej. – Novým odovzdaním sa Pánu Bohu. On aj cez našu dobrovoľnosť, aj cez naše odovzdanie sa Mu, koná svoje dielo vo svete. Kedysi vyšiel Abrahámov sluha, aby našiel nevestu pre jeho syna Izáka (por. 1M 24. kap.). A ona sa stala matkou Bohom požehnaného ľudu. Podobne neskôr vyšli do sveta apoštolovia, aby pre Ženícha – Ježiša Krista, vyhľadali nevestu, ktorou je cirkev (por. Mt 28, 19 – 20; Ef 5, 25 – 27 a 29 a 31 – 32; Zjav 19, 7 – 8; 2 Kor 11, 2). Vyšli so zvesťou – s pozvaním, ktoré dnes znie nám, hriešnym ľuďom: Poďte, lebo všetko je pripravené, hostina čaká! Stôl Pánov je pripravený.
Ísť alebo neísť? Rebeka šla. I Vy ste sa rozhodli ísť. Nech Vaše prijatie do cirkvi nesúcej meno podľa Kristovho evanjelia, nech Váš sľub vernosti Pánovi Ježišovi Kristovi, sa stane novým povzbudením aj pre každého z nás. Nech nás vedie k vyznaniu: Pane pôjdem; chcem – chceme Ti byť vernými, lebo Ty nás miluješ, lebo Ty aj v našom žití pôsobíš nové – dobré veci.

Amen.

Pramene:
Marek Vanča /výklad 28.9./ in: Na každý den 1999 (vyd. Kalich, Praha 1998);
zost. Mirjam Doležalová, Marta Kocnová, Jan Trusina: Cesta Božího lidu - SZ (vyd. Syn. rada ČCE prostredníctvom vyd. Kalich, Praha v ENA, 1991);
Walter Lüthi: Abraham (vyd. Blahoslav v ENA Praha, 1990);
Nico ter Linden: Povídá se...(vyd. EMAN, Heršpice 1999).

Martin Šefranko
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania v Bratislave, 2005 - 2012

Webstránku Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku nájdete tu.