V súvislosti s tým, že Cirkevný zbor (CZ) ECAV na Slovensku Bratislava 15. februára 2013 ukončil svoju činnosť, nájdete aktuálne informácie na webových stránkach nástupníckych zborov:
CZ ECAV na Slovensku Bratislava DÚBRAVKA (www.ecavdubravka.sk)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava LEGIONÁRSKA (www.legionarska.sk)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava STARÉ MESTO (www.velkykostol.sk, www.facebook.com/ECAVKonventna)
Táto stránka (www.ecavba.sk) obsahuje iba archívne dokumenty. Ďakujeme za porozumenie.
Archív kázní

Matúš 9, 9 – 13

Keď Ježiš odchádzal odtiaľ, videl človeka menom Matúš sedieť na colnici, a povedal mu: Nasleduj ma! • A on vstal a nasledoval Ho. • Potom sedel v jeho dome za stolom, a ajhľa, prišli mnohí colníci a hriešnici, stolovali s Ježišom a s Jeho učeníkmi. • Keď to videli farizeji, povedali Jeho učeníkom: Prečo váš majster je s colníkmi a hriešnikmi? • Ježiš to počul a odpovedal: Nepotrebujú lekára zdraví, ale chorí. • Choďte teda a naučte sa, čo znamenajú slová: Milosrdenstvo chcem, a nie obeť; • lebo neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov. (Matúš 9, 9 – 13)

• V tomto príbehu sú dve veci, ktoré museli veľmi šokovať farizejov: • Tá prvá šokujúca vec bola, že Pán Ježiš si pozval za učeníka vyberača daní. • Tá druhá, že sedel, jedol a pil za jedným stolom s vyberačmi daní a inými hriešnikmi.
• Vyberači daní sú v rozličných prekladoch Biblie nazvaní rozličným spôsobom: colníci, mýtnici, publikáni, • ale vždy ide pritom o jednu a tú istú skupinu ľudí. • Boli to zamestnanci rímskej okupačnej moci, • ktorí mali z určitého územia vybrať a odviesť štátu stanovenú sumu peňazí. • Rozličnými metódami sa usilovali vybrať od obyvateľstva viac daňových poplatkov • a ten rozdiel si nechávali pre seba. • Bolo to o nich všeobecne známe. • Pekne to ilustruje Krstiteľovo napomenutie. • Keď títo publikáni počuli Krstiteľovu výzvu robiť pokánie, • prišli niektorí z nich za ním a opýtali sa ho, v čom má spočívať ich konkrétne pokánie. • Krstiteľ odpovedal tým, čo v ich prípade bolo najháklivejšou záležitosťou: • Nevyberajte na daniach viac, ako vám bolo predpísané. • Ľahko pochopíme, že týchto ľudí obyvateľstvo nenávidelo. • Nenávideli ich aj preto, že boli v službe okupačnej rímskej moci. • Farizeji, ktorí samých seba pokladali za osobitne spravodlivých, • pokladali publikánov za hriešnikov v osobitnom zmysle. • Toto farizejské odsudzovanie publikánov vykreslil Pán Ježiš pôsobivým spôsobom v podobenstve o farizejovi a publikánovi.
• A práve takéhoto človeka, publikána, vyberača daní, Matúša, si povolal Pán Ježiš za učeníka. • A keď Matúš pri tejto príležitosti usporiadal hostinu, na ktorú si pozval seberovných priateľov, • bol samozrejme na tejto hostine aj Pán Ježiš, ktorý sa stal Matúšovým Majstrom, Učiteľom. • V očiach farizejov to bolo niečo nehorázne. • Takého človeka by vtedajší učitelia Božieho zákona neboli nikdy prijali za žiaka • a nikto z farizejov by si nebol s takým človekom sadol za jeden stôl, • lebo by sa bol – podľa ich mienky – kulticky, nábožensky znečistil. • Ľudia tohto typu boli jednoducho vylúčení z takzvanej slušnej občianskej a náboženskej spoločnosti.
• Z evanjelií sa dozvedáme, že sa Pán Ježiš voči publikánom a iným verejným hriešnikom správal celkom inak. • On priamo vyhľadával kontakt s nimi. • Nešlo teda o náhodné stretnutia, ale prakticky vždy šlo o Ježišovu iniciatívu. • Farizeji sa ho snažili odviesť od tohto pre nich pohoršlivého správania. • V našom texte vyjadrujú svoje zhrozenie nad tým, že sa Ježiš nachádza v takejto spoločnosti. • Čítali sme tam slová: „Keď to videli farizeji, povedali Jeho učeníkom: Prečo váš majster je s colníkmi a hriešnikmi?“ • Iným príkladom ich kritiky na Ježišovu adresu je príbeh so Zacheom v Jerichu. • Keď sa v tomto meste Ježiš ponúkol za hosťa Zacheovi, vysokému úradníkovi nad vyberačmi daní, vyjadrili farizeji reptaním svoj nesúhlas; • S pohoršením hovorili: „K hriešnemu človeku vošiel si odpočinúť!“ • Pustili o Ježišovi do obehu nelichotivé označenie: „žráč a pijan vína, priateľ colníkov a hriešnikov“, • a to zrejme preto, že sedával za jedným stolom s tými hriešnymi ľuďmi. • Sám Pán Ježiš spomína tieto ohovárajúce slová, ktorými ho chceli znevážiť, diskreditovať.
• Ale nič z tejto kritiky a zlomyseľného ohovárania nezmenilo ani v najmenšom Ježišov postoj voči hriešnym ľuďom. • Ježiš mal premyslenú veľmi presnú a veľmi pevnú líniu svojho pôsobenia • a nedal sa ovplyvniť ani lichotením ani ohováraním. • Naopak, on sám sa veľmi kriticky vyslovil o postoji farizejov voči hriešnym ľuďom. • Tieto konštatovania, vyčítané z evanjelií, nás vedú k otázke: • Aký bol vlastne Ježišov postoj voči tým verejným, krikľavým hriešnikom, • ako bol tento postoj odôvodnený, aké myšlienky boli s ním spojené? • Aj prečítaný text aj viaceré ďalšie texty z evanjelií, ktoré hovoria na tú istú tému, umožňujú nám pomerne jasne pochopiť Ježišov zámer a jeho odôvodnenie.
• Z Ježišovho prístupu k hriešnikom, aj krikľavým hriešnikom jasne vyplýva, že on aj týchto ľudí pokladal za Božie deti. • Nepoznáme ani jedno Ježišovo ponižujúce slovo alebo iný ponižujúci prejav voči týmto ľuďom. • Plne uznával ich ľudskú, Bohom im danú dôstojnosť, • i keď si ju oni sami rozličným spôsobom pošliapali. • V tomto sa veľmi odlišoval od farizejov, ktorí o týchto hriešnych ľuďoch vedeli hovoriť iba s ponižujúcou kritikou a odmietaním. • V Ježišových stopách aj nám treba dnes pozerať na hriešnikov, aj krikľavých hriešnikov, ako na Božie deti, • ktoré síce svoju dôstojnosť všelijako pošliapali, • ale Pán Boh ešte stále s nimi ráta ako so svojimi deťmi. • Toto nám treba mať jasne na pamäti, • lebo farizejský spôsob kritiky na adresu týchto ľudí je aj pre kresťanov veľkým pokušením.
• Pán Ježiš vedel, že ide o hriešnych ľudí • a tragédiu ich hriechu si uvedomoval ešte ostrejšie ako farizeji. • Ale na rozdiel od farizejov on sa usiloval týmto ľuďom pomôcť. • Pristupoval k nim ako k chorým ľuďom, ktorí naliehavo potrebujú lekára, • a on chcel byť a stal sa ich lekárom. • Keď pred nepriateľskou kritikou obhajoval svoje stanovisko, povedal: • „Lekára potrebujú chorí a nie zdraví“. • Rozličné hriechy, v ktorých boli a sú ľudia ponorení, chápal ako duchovnú chorobu.
• Ťažko chorému človeku sa nepomôže tým, že ho budeme pre jeho chorobu ohovárať, • ale tým, že mu prinesieme nejakú pomoc. • Ježiš pomáhal týmto ľuďom tak, že im priniesol prekvapivé posolstvo o Božej láske: • Boh ťa miluje i napriek tomu všetkému, čo si svojim hriechom zo seba urobil. • Boh ťa neodpísal, nezavrhol, ale chce ti pomôcť postaviť sa morálne na nohy. • Budúcnosť nie je pred tebou zatvorená, naopak, Boh ti otvára novú perspektívu. • Toto posolstvo mnohých hriešnikov prekvapilo, lebo ani oni sami si už nemysleli, že by sa im podarilo oslobodiť sa od ich hriešnosti. • V podvedomí mnohých žila hrozná myšlienka: Mne už z môjho stavu nik a nič nemôže pomôcť. • Pán Ježiš vedel svoje posolstvo o Božej láske predložiť týmto ľuďom tak, že ho začali brať vážne. • pritom sa neobmedzil iba na slová, ale on osobne vstúpil do ich spoločnosti, stal sa ich priateľom. • Mnohých z nich by púhe slová, čo aké pekné, neboli presvedčili. • Ale Ježišovo priateľstvo, práve to, že on, svätý a čistý, si sadol, s nimi za jeden stôl, práve to ich presvedčilo. • Lebo toto Ježišovo správanie bolo šokujúcim prekvapením nielen pre farizejov, • ale neslýchaným prekvapením to bolo aj pre tých hriešnikov, ktorí niečo podobného ešte nezažili.
• Pod vplyvom tejto Božej lásky, • prejavenej takýmto najosobnejším spôsobom, • začali sa diať s mnohými hriešnikmi, krikľavými hriešnikmi, hotové zázraky. • Začali vážne brať Ježišove poučenia o tom, aký nový, pekný obsah môžu dať svojmu životu. • Zmenili úplne smer svojej životnej cesty, • zanechali svoje staré hriechy ako nenávratnú minulosť, • a s veľkou radosťou vstúpili do novej budúcnosti. • Svoj život naplnili dobrými skutkami, • ktoré nastúpili namiesto starých zlých činov a zlého správania. • Stali sa z nich celkom noví ľudia. • V jednom apoštolskom liste je táto zmena vyjadrená veľmi výrazným spôsobom: • „Ak je niekto v Kristovi, je nové stvorenie.“
• To, že vyberač daní Matúš zanechal výnosné, lukratívne miesto, • že prijal pozvanie za Ježišovho učeníka, • že usporiadal pri tejto príležitosti veľkú recepciu, • to všetko je znakom jeho nesmiernej radosti z nového začiatku, ktorý mu Pán Boh umožnil urobiť. • Keby sme si všimli takého Zachea v Jerichu, museli by sme konštatovať to isté. • Zacheus zišiel, či priamo zoskočil zo stromu a prijal Ježiša s radosťou • a urobil neslýchané rozhodnutie že polovicu svojho veľkého majetku dáva na zmiernenie biedy chudobných ľudí • a že napraví všetky krivdy, ktorých sa dopustil. • Týchto a mnohých iných Ježiš ako lekár naozaj vyliečil z ich ťažkej duchovnej choroby. • Jeho slová "Nepotrebujú lekára zdraví, ale chorí" nachádzajú v týchto prípadoch svoje dokonalé naplnenie.
• Obdivujeme Pána Ježiša, že dokázal takto pomôcť hriešnym, stroskotaným existenciám. • S takou istou láskou pristupuje on aj k nám • a ponúka nám oslobodenie od hriechu, • ponúka nám novú budúcnosť, novú perspektívu. • Všetci ho potrebujeme, • aj tí, ktorí sa dopúšťajú krikľavých hriechov, • ale aj tí, ktorí sa usilujú žiť podľa Božej vôle • a v živote ktorých sa napriek tomu vyskytujú hriešne myšlienky, slová, skutky. • Text, ktorý sme čítali, je aktuálnou ponukou pomoci pre všetkých nás. • Ak pochopíme, o akú veľkú vec, o akú veľkú ponuku tu ide, • budeme aj my patriť medzi tých, ktorým sa Ježiš Kristus stal lekárom a dopomohol im k novému životu.
• Ale ten istý Ježiš nás pozýva aj do spolupráce. • Veď aj dnes je veľmi mnoho ľudí, ktorí si sami nevedia pomôcť zo svojej hriešnosti. • Ježišov prístup je taký príťažlivý, že by sme si ho aj my mali osvojiť, • že by sme mali vedieť veľmi účinne povedať druhým o Božej láske, • že ich Boh miluje, • že aj pred nimi otvára novú budúcnosť. • Mali by sme im vedieť vhodným spôsobom povedať, že Ježiš Kristus sa chce stať aj ich lekárom, • aj ich sprievodcom k novému životu. • Nemyslime si, že veľkí hriešnici sú vo svojom hriechu vždy šťastní. • V jasných chvíľach pociťujú hrôzu a zúfalstvo zo svojho položenia. • Možno už urobili mnoho tajných pokusov o oslobodenie, ale stroskotali. • Ale kto prijme ponuku bytostného spoločenstva s Pánom Ježišom Kristom, • s týmto veľkým lekárom všetkých hriešnikov, • ten môže urobiť skutočne nový začiatok vo svojom živote. • Ak sa nám podarí niekoho z nešťastných priviesť na túto cestu, • budeme naozaj nasledovníkmi nášho Pána, • a budeme mať z toho veľkú radosť.

Amen

Ján Grešo
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania v Bratislave, 2005 - 2012

Webstránku Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku nájdete tu.