V súvislosti s tým, že Cirkevný zbor (CZ) ECAV na Slovensku Bratislava 15. februára 2013 ukončil svoju činnosť, nájdete aktuálne informácie na webových stránkach nástupníckych zborov:
CZ ECAV na Slovensku Bratislava DÚBRAVKA (www.ecavdubravka.sk)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava LEGIONÁRSKA (www.legionarska.sk)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava STARÉ MESTO (www.velkykostol.sk, www.facebook.com/ECAVKonventna)
Táto stránka (www.ecavba.sk) obsahuje iba archívne dokumenty. Ďakujeme za porozumenie.
Archív kázní

Zjavenie 1, 9 - 18

Ja, Ján, váš brat a účastník súženia a kráľovstva i trpezlivosti, • bol som na ostrove Patmos pre slovo Božie a pre svedectvo Ježišovo. • V deň Pánov som bol vo vytržení ducha • a počul som za sebou mohutný zvuk ako hlas trúby: • Čo vidíš, napíš do knihy, a pošli siedmim cirkevným zborom: • do Efezu, Smyrny, Pergamonu, Tyatíry, Sárd, Filadelfie a do Laodikey. • Nato som sa obrátil, aby som pozoroval hlas, ktorý hovoril so mnou. • A keď som sa obrátil, uzrel som sedem zlatých svietnikov • a uprostred nich niekoho podobného Synovi človeka, • oblečeného do plášťa a opásaného zlatým pásom na prsiach. • Hlavu a vlasy mal biele ako biela vlna, ako sneh, oči ako ohnivý plameň, • nohy podobné lesklému kovu rozžeravenému v peci • a hlas ako hučanie mnohých vôd. • V pravej ruke mal sedem hviezd, • z úst Mu vychádzal ostrý dvojsečný meč • a tvár mal ako slnko, keď svieti v plnej sile. • Keď som Ho uzrel, padol som Mu k nohám ako mŕtvy; • On však položil na mňa pravicu a povedal: • Neboj sa! Ja som Prvý aj Posledný a živý; • bol som mŕtvy, a hľa, som živý naveky vekov • a mám kľúče smrti a podsvetia. (Zjavenie 1, 9 - 18)

• Neďaleko od juhozápadného pobrežia Malej Ázie, dnešného Turecka, je ostrov Patmos. • Patril medzi ostrovy, kde boli ľudia za trest posielaní do vyhnanstva. • Pre svoju kresťanskú aktivitu dostal sa do tohto vyhnanstva aj Ján, • ktorý na základe darovaných mu vízií napísal knihu Zjavenia. • Celú knihu, a v nej aj náš text, píše teda človek, • ktorý sa nachádzal pod bremenom prenasledovania pre vernosť Božiemu slovu. • Človek prenasledovaný pre vernosť Božiemu slovu píše cirkvi, • ktorá je prenasledovaná pre vernosť Božiemu slovu. • Slová takéhoto človeka nie sú povrchné frázy. • Prenasledované cirkevné zbory v Malej Ázii mali všetky dôvody brať ich veľmi vážne. • Veď ich píše ten, ktorý sa sám označuje: „váš brat a spoločník v súžení“.
• Pod bremenom súženia, prenasledovania sa u ľudí, ktorí trpia, často ozývajú sťažnosti a náreky. • Z ľudského stanoviska sa to dá dobre pochopiť, • veď kto by mohol zazlievať utrápenému človeku, že sa sťažuje? • Otázka je len, či nárek a sťažovanie -- ak sa človek obmedzí iba na to -- pomáha dostať sa dopredu jemu samému a druhým. • Existuje aj iný postoj, ktorý je síce prekvapivý, ale ktorý znamená skutočnú pomoc. • Je to postoj, pri ktorom človek napriek tomu, že znáša ťažké súženie, dáva najavo hlboký pokoj a istotu konečného víťazstva. • V Biblii sa stretávame na viacerých miestach s takýmto prekvapivým postojom. • Pokoj a istota dýcha z Pavlových listov, ktoré napísal vo väzení. • Pokoj a istota dýcha z ľudí, ktorí sa v 11. kapitole listu Židom spomínajú ako príklady živej, pôsobiacej viery. • Pokoj a istota dýcha z prečítaného textu z Jánovho Zjavenia. • Mnohí ľudia v neskorších storočiach, aj v našom, čerpali uprostred súžení a prenasledovania pre slovo Božie taký istý pokoj a istotu z týchto veľkých biblických vzorov.
• Kde vzal Ján, kde vzal Pavel, kde vzali všetci tí ostatní, ten pokoj a istotu? • Azda z toho, že boli takými veľkými a silnými osobnosťami? • Veľkými a silnými osobnosťami určite boli, veď si ich Pán Boh za také osobnosti vychoval. • Ale okrem toho a nad to všetko je tajomstvo ich pokoja a istoty ešte v niečom inom. • Zdrojom ich pokoja a istoty bol Ten, ktorý je najvyšším Pánom cirkvi a najvyšším Pánom sveta. • Sila týchto ľudí spočívala v tom, že celé ich zorné pole nebolo naplnené iba tými súženiami, v ktorých sa nachádzali. • Ich zorné pole bolo ovládané niečím iným: • Uvedomovali si absolútnu zvrchovanosť, absolútnu suverénnosť svojho Pána. • Vedeli, že i keď svet je mocný, ich Pán je nekonečne mocnejší.
• Celý ten zvláštny opis Syna človeka v našom texte ukazuje týmto smerom. • Všetky symboly v našom texte hovoria: Ježiš Kristus je Pán pánov a Kráľ kráľov. • Slová „Ja som Prvý a Posledný“ hovoria o tom, že On trvá od večnosti do večnosti, • zatiaľ čo všetky nepriateľské sily, o ktorých sa hovorí v knihe Zjavenia, sú obmedzené na krátky čas. • Oči ako ohnivý plameň -- to sú oči Sudcu, ktoré prenikajú všetko, poznajú všetko, a ktoré Sudcovi dávajú plné a presné poznanie. • Žiadne nepriateľstvo, nech by zúrilo s čo akou silou, nemôže sa pred ním ukryť, • všetko nepriateľstvo bude raz podrobené jeho súdu. • Ostrý meč je symbol trestajúceho Sudcu, • symbol víťazstva nad všetkou mocou zla. • Oslávený Ježiš Kristus je nadradený nad všetko zlo, o ktorom sa bude hovoriť ďalej v tejto knihe. • Ján si je vedomý tejto nekonečnej nadradenosti osláveného Ježiša Krista, • a z toho pochádza jeho pokoj a istota.
• To veľké poznanie si Ján nesmie nechať iba pre seba. • Lebo je mnoho iných bratov a sestier v súžení, ktorí túto pomoc nevyhnutne potrebujú. • Preto dostáva príkaz, aby napísal do knihy, čo videl, a aby to poslal siedmim cirkevným zborom. • Keď človek dostáva také veľké poznanie, nedostáva ho nikdy iba pre seba. • Táto zásada má platnosť aj dnes. • Ktokoľvek získa veľké, mocné presvedčenie o absolútnej nadradenosti Pána Ježiša Krista, • má sa snažiť dopomôcť k tomu aj druhým kresťanom. • Tu nejde len o teoretické objavenie niečoho nového. • Veď vyznávame všetci, že Pán Ježiš Kristus sedí po pravici Boha Otca všemohúceho, • že teda má neobmedzenú moc nad svetom. • Ale potrebné je, aby sa toto veľké poznanie a vyznanie mocne usídlilo v ľudskom srdci • a aby v srdci budovalo istotu a pokoj. • Preto kto má to šťastie, kto je tak veľmi obdarovaný, • že je preniknutý istotou: Ježiš Kristus je Pán pánov a Kráľ kráľov, • ten má využiť všetky možné spôsoby, • aby druhých o tomto veľkom poznaní nielen informoval, • ale aby im všemožne pomáhal prijať túto istotu do srdca.
• Štruktúra knihy Zjavenia je veľmi pozoruhodná. • Na začiatku knihy sa hovorí o suverénnosti Pána Boha a jeho Baránka, Ježiša Krista, • na konci knihy sa hovorí o konečnom víťazstve Pána Boha a jeho Baránka. • Týmto dôležitým poznaním je obklopené, orámované všetko zlo, ktoré sa vo svete deje a ešte sa bude diať. • Tento rámec je veľmi dôležitý. • Keby sa o zle hovorilo izolovane, • keby ten zásadný rámec nebol spomenutý, • človek by si mohol myslieť, že zlo má samostatnú platnosť • a že možno nakoniec ešte aj zvíťazí. • To by bol zúfalý pohľad na všetko, čo sa deje vo svete. • To by bolo zúfalé hlavne pre všetkých, ktorí znášajú súženie pre vernosť slovu Božiemu, pre vernosť Pánu Ježišovi. • Lenže ten rámec tu je • a absolútnou suverénnosťou Ježiša Krista a jeho víťazstvom je obklopené zlo a utrpenie, ktoré je vo svete a ktoré treba pretrpieť. • Za týchto okolností vyzerajú veci celkom inak.
• My sa neraz dopúšťame chyby, že na zlo vo svete, aj na zlo, ktoré musí vytrpieť cirkev, pozeráme izolovane. • Potom sme zavalení veľkým smútkom, ktorého sa nedokážeme zbaviť. • A predsa máme veľkú možnosť pozerať na veci celkom inak: vidieť ich v tom dôležitom rámci. • Potom sa nám budú javiť v celkom novom svetle. • Získame tak silu k omnoho väčšej pevnosti pri znášaní tých ťažkostí. • Toto je veľké posolstvo nášho textu i celej štruktúry knihy Zjavenia pre nás.
• Treba si pozorne všimnúť tri dôležité slová na začiatku textu: „Ja Ján, váš brat a spoločník v súžení, kráľovstve a vytrvalosti v Ježišovi.“ • Súženie, vytrvalosť, kráľovstvo. • Súženie -- to je momentálna situácia, v ktorej sa nachádza Ján ako aj tie maloázijské cirkevné zbory. • Kráľovstvo -- rozumie sa kráľovstvo Božie -- to je konečný cieľ, ku ktorému sa majú a chcú dostať. • Aká je cesta, ktorá vedie od súženia do kráľovstva? • Tou cestou je vytrvalosť. • Vytrvalosť v ťažkej situácii v tom zmysle, že človek v nej nestratí svoju kresťanskú identitu. • To je možné len tak, že v nás bude neprestajne žiť a vždy znova ožívať istota: • Ježiš Kristus je zvrchovaný Pán, • Ježiš Kristus je víťaz nad všetkým zlom, • víťaz nad všetkou démonskou mocou. • Všetkým nám je otvorená cesta k tejto veľkej istote.
• S týmto Pánom sa aj my raz stretneme tvárou v tvár • tak, ako sa s ním stretol Ján na ostrove Patmos. • Text hovorí, že keď ho Ján uzrel, padol mu k nohám ako mŕtvy. • Vedel aj predtým o ňom, veril v neho, • ale toto skutočné stretnutie s osláveným Pánom bolo takým mohutným zážitkom, že sa ho zmocnila hrôza a strach. • Aj pre nás bude stretnutie s osláveným Pánom veľkým, mohutným zážitkom. • Pre Jána bolo veľkým šťastím, že Syn človeka, Pán Ježiš Kristus, položil na neho svoju pravicu a povedal mu: „Neboj sa“. • Aj my len v tomto môžeme nachádzať nádej pre svoje stretnutie s Ježišom Kristom. • Ale už teraz sa môžeme a máme pripravovať na toto stretnutie. • Tá príprava okrem iného spočíva v tom, aby sme mali stále na mysli jeho nadradenosť a definitívne víťazstvo. • Ak budeme s týmto vedomím žiť, • ak budeme z tohto poznania čerpať pokoj a istotu už v tomto svete, • budeme aj my mať nádej, že aj nám pri tom zvláštnom stretnutí povie: • „Neboj sa. Ja som Prvý a Posledný a živý. • Bol som mŕtvy a hľa, som živý na veky vekov, • a mám kľúče smrti a podsvetia“. • Biblické texty ako je tento, by sme si mali veľmi starostlivo ukladať do pamäti. • Nemôžeme vedieť, kedy v budúcnosti sa dostaneme do situácie súženia, prenasledovania pre vernosť Božiemu slovu. • Takéto biblické odseky sa nám vtedy môžu stať veľmi účinnou pomocou.

Amen.

Ján Grešo
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania v Bratislave, 2005 - 2012

Webstránku Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku nájdete tu.