V súvislosti s tým, že Cirkevný zbor (CZ) ECAV na Slovensku Bratislava 15. februára 2013 ukončil svoju činnosť, nájdete aktuálne informácie na webových stránkach nástupníckych zborov:
CZ ECAV na Slovensku Bratislava DÚBRAVKA (www.ecavdubravka.sk)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava LEGIONÁRSKA (www.legionarska.sk)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava STARÉ MESTO (www.velkykostol.sk, www.facebook.com/ECAVKonventna)
Táto stránka (www.ecavba.sk) obsahuje iba archívne dokumenty. Ďakujeme za porozumenie.
Archív kázní

1. nedeľa po Zjavení – Nedeľa misie, Ján 20, 21

Ježiš im opäť riekol: • Pokoj vám! • Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás. (Ján 20, 21)

• Dnešná nedeľa je v celej našej cirkvi nedeľou misie. • Jedným z jej cieľov je, aby sme si uvedomili svoj podiel zodpovednosti za realizovanie misijného príkazu Pána Ježiša Krista a za šírenie jeho evanjelia doma i v zahraničí. • Zodpovednosť za šírenie evanjelia je v Novej zmluve formulovaná na viacerých miestach. • Pripomenieme aspoň dve známe vyjadrenia tohto príkazu. • Oba sú povedané v situácii rozlúčky – keď Ježiš odchádza do svojej nebeskej slávy. • Treba nám ich teda chápať ako jeho duchovný odkaz. • V duchovnom odkaze bývajú veci, ktoré odchádzajúci pokladá za najdôležitejšie.
• Jedna z týchto formulácií je na konci Evanjelia podľa Matúša: • „Daná je mi všetka moc na nebi a na zemi. • Choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy, • krstiac ich v meno Otca i Syna i Ducha Svätého • a učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. • Ajhľa, ja som s vami po všetky dni, až do konca sveta.“
• Druhá je na začiatku Skutkov apoštolov • Prijmite moc Ducha Svätého, ktorý zostúpi na vás, • a budete mi svedkami aj v Jeruzaleme, aj po celom Judsku, aj v Samárii a až do posledných končín zeme.“
• Tá krátka veta, ktorú sme prečítali ako kázňový text, pochádza zo stretnutia učeníkov so vzkrieseným Pánom: • „Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás.“
• Tieto citované výroky nám umožňujú zamyslieť sa nad podstatou a významom misijnej práce. • To by sme chceli teraz s Božou pomocou urobiť.
• Slovo „misia“ pochádza z latinského slova mittere, čo znamená „poslať“, „vyslať“. • Misia nie je činnosť, ktorú koná človek z vlastného rozhodnutia. • Misia je činnosť, do ktorej je človek poslaný, vysielaný. • Kto posiela ľudí do kresťanskej misie, aby zvestovali evanjelium? • Slová, ktoré sme citovali, ukazujú jasne, že je to Ježiš Kristus. • Ježiš Kristus vysiela ľudí, aby šírili jeho zvesť, aby šírili zvesť o ňom. • Pripomeňme si, že slovo „apoštol“, v gréckom znení „apostolos“, znamená: „poslaný“. • Apoštolovia, misionári, konajú teda svoju prácu nie na vlastnú päsť, • ale sú do nej vyslaní vyššou autoritou.
• Všimnime si ešte raz pozorne slová nášho kázňového textu: • „Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás.“ • Ježiš Kristus, ktorý posiela učeníkov do misijnej práce, je sám poslaný. • Najprv je on poslaný, najprv on prichádza na svet s veľkým poslaním, s veľkou misiou. • Pohľad do Evanjelia podľa Jána je v tomto ohľade veľmi poučný. • V tomto evanjeliu sa nachádza okolo štyridsať miest, na ktorých sám Pán Ježiš hovorí, že ho na tento svet poslal Otec. • Štyridsať zmienok o jednej a tej istej dôležitej skutočnosti – to je prekvapivo vysoké číslo. • Ukazuje, ako jasne si Pán Ježiš uvedomoval pôvod a zmysel svojho poslania. • Z tohto jasného poznania pochádza vysoký stupeň autority, ktorý na nás dýcha z Ježišových slov a všetkých postojov.
• Predmetom jeho misie je všetko, čo bolo obsahom jeho verejného pôsobenia: • Jeho kázne, krátke výroky i dlhšie úvahy, podobenstvá, množstvo rozhovorov. • Jeho prejavy lásky, súcitu, milosrdenstva voči takzvaným marginalizovaným, • to znamená odsunutým na okraj takzvanej „slušnej“ spoločnosti. • Jeho pomáhajúce činy, pri ktorých nesebecky používal osobitnú moc, ktorou bol vystrojený. • Jeho neoblomná vernosť vlastnému poslaniu i za cenu utrpenia a smrti. • Jeho vzkriesenie a vstúpenie na nebo, do nebeskej slávy. • To všetko je obsahom jeho misie, jeho poslania na tento zemi. • Po vykonaní tohto diela, po vykonaní svojej misie dáva učeníkom misijný príkaz.
• Tým naznačuje, že jeho misia na tomto svete nie je obmedzená na ten krátky čas, v ktorom pôsobil, a na ten malý kus zeme, na ktorom sa pohyboval. • Misia, ktorú on vykonal na tejto zemi, je určená všetkým ľuďom bez výnimky. • Jeho slová sú potrebné všetkým, • jeho smrť a vzkriesenie sa týka všetkých. • Preto je v jeho misijnom príkaze zdôraznená jeho univerzálnosť, platnosť pre všetky miesta a všetky doby: • „Čiňte mi učeníkmi všetky národy!“ • „Budete mi svedkami až do posledných končín zeme“.
• Poslaný posiela. • Odovzdáva štafetu misie, ktorú on dostal od svojho nebeského Otca. • Táto kontinuita poslania, kontinuita misie, sa v evanjeliách dostáva k slovu na viacerých miestach. • Okrem nášho kázňového textu sa s touto myšlienkou stretneme vo Veľkňazskej modlitbe, kde čítame nasledujúce Ježišove slová: • „Ako si mňa poslal do sveta, aj ja som ich poslal do sveta.“ • Vo vysielacej reči v 10. kapitole Evanjelia podľa Matúša povedal Ježiš učeníkom: • „Kto vás prijíma, mňa prijíma, a kto mňa prijíma, prijíma Toho, ktorý ma poslal.“ • Ešte jasnejšie vidno túto kontinuitu siahajúcu od nebeského Otca až k misijným stretnutiam apoštolov a misionárov v 13. kapitole Evanjelia podľa Jána, kde čítame nasledujúce Ježišove slová: • „Veru, veru, hovorím vám: Kto prijíma toho, koho ja pošlem, mňa prijíma; a kto mňa prijíma, prijíma Toho, ktorý mňa poslal.“
• Kto je vyslaný do misijnej práce? • Azda len tých pár profesionálov, ktorých si Ježiš vyškolil a ktorí sa stali jeho apoštolmi? • Potrební sú aj takí, aby v čím úplnejšom rozsahu a v čím čistejšej forme zachovávali a odovzdávali duchovný poklad, ktorý bol zverený prvým svedkom Ježišovej misie. • Ale ľudí, ktorí potrebujú Ježišovu misiu je mnoho a pracovníkov je málo. • Pán Ježiš to vyjadril slovami: • „Žatvy je síce mnoho, ale pracovníkov málo, • preto proste Pána žatvy, aby vyslal pracovníkov na svoju žatvu.“ • Toto má byť predmetom aj našich prosieb, modlitieb. • Potrební sú pracovníci, o ktorých sa dá biblickým výrazom povedať, že sú oddelení pre túto prácu.
• Ale okrem toho si nám treba uvedomiť toto: • Všetci pokrstení, všetci veriaci ľudia sú spoluzodpovední za misijnú činnosť cirkvi. • Veriaci človek prijíma od Pána Boha, od Pána Ježiša Krista dary milosti. • Nesmie si ich nechať iba pre seba ako ten sluha, ktorý zakopal zverený talent do zeme. • Zverené dary milosti treba odovzdávať ďalej. • O každom takto obdarovanom platia slová, ktoré povedali apoštolovia Peter a Ján, keď ich vyšetrovali: • „My nemôžeme nehovoriť o tom, čo sme videli a počuli.“ • Misijná metóda apoštola Pavla a zrejme aj ďalších apoštolov spočívala v tomto: • Evanjelium šírili v určitých centrálnych miestach a rátali s tým, že ľudia získaní pre Krista budú evanjeliom tak mocne ovplyvnení, že si ho nebudú môcť nechať iba pre seba, ale sami sa stanú misionármi hoci len vo svojom malom okolí. • To je model misijnej práce, ktorý platí aj ďaleko na misijných poliach • a ktorý je platný aj v prostredí každého jedného z nás.
• Otcovia a mamy, starí otcovia a staré mamy, krstní otcovia a krstné mamy sú zodpovední za to, aby boli misionármi pre svoje deti, vnúčatá, krstné deti. • To isté platí aj o ďalších vzťahoch v rodine • a o vzťahoch s ďalšími ľuďmi, s ktorými sa stretávame. • Všetko, čo prijímame ako duchovné dary milosti, prijímame ako štafetu. • Štafeta nesmie ostať stáť v ruke jedného, ale kto ju dostane, má ju odovzdať ďalšiemu a ten zas ďalšiemu a tak ďalej. • Pritom je krásnou vecou, že ten, kto odovzdáva štafetu duchovných darov, sám neschudobnie, ale naopak, každým misijným aktom sám duchovne zbohatne.
• Takáto misijná činnosť nesmie spočívať iba v odovzdávaní slov, • ale aj v odovzdávaní všetkých tých častí nového života, nového bytia, nového stvorenia, ktoré sme my prijali. • Kto ako súčasť nového stvorenia v Ježišovi Kristovi prijal a prijíma lásku, má lásku, prejavy lásky odovzdávať ďalej. • Kto prijal radosť, má ju odovzdávať ďalej, • kto prijal pokoj, má ho odovzdávať ďalej. • Krásu a zmysluplnosť takéhoto odovzdávania Božej štafety spoznáme až vtedy, keď to sami budeme praktizovať. • Ale vtedy naša radosť bude veľká a čistá.
• K našej zodpovednosti za misiu patrí, aby sme pravidelne mysleli aj na tých, ktorí v ďalekých krajinách a neraz v riskantných situáciách konajú misijnú prácu. • Myslieť na nich v modlitbách, • a aj finančne podporovať ich dôležitú činnosť. • Prosíme Pána Boha, aby myšlienka zodpovednosti aj za vonkajšiu aj za vnútornú misiu vnikla hlboko do našich sŕdc a stala sa účinným motívom našej účasti na tomto diele.

Amen

Ján Grešo
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania v Bratislave, 2005 - 2012

Webstránku Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku nájdete tu.