V súvislosti s tým, že Cirkevný zbor (CZ) ECAV na Slovensku Bratislava 15. februára 2013 ukončil svoju činnosť, nájdete aktuálne informácie na webových stránkach nástupníckych zborov:
CZ ECAV na Slovensku Bratislava DÚBRAVKA (www.ecavdubravka.sk)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava LEGIONÁRSKA (www.legionarska.sk)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava STARÉ MESTO (www.velkykostol.sk, www.facebook.com/ECAVKonventna)
Táto stránka (www.ecavba.sk) obsahuje iba archívne dokumenty. Ďakujeme za porozumenie.
Archív kázní

20. nedeľa po Sv. Trojici, Lukáš 13, 6 - 9

"A povedal toto podobenstvo: Ktosi mal figovník zasadený vo vinici. A prišiel hľadať ovocie na ňom, ale nenašiel. Povedal teda vinohradníkovi: Ajhľa, už tri roky prichádzam a hľadám ovocie na tomto figovníku, a nič nenachádzam. Vytni ho! Načo aj tú zem kazí! On mu však riekol: Pane, ponechaj ho ešte za rok, až ho okopem a pohnojím, či by azda potom nepriniesol ovocie. Ak nie, vytneš ho." (Lukáš 13, 6 - 9)

Milí bratia a milé sestry!
Jedného mladého chlapca pozval spolužiak do kostola na služby Božie. Po ich skončení sa ho pýtal:
Tak čo, ako sa ti to páčilo?
Ále, nič mi to nedalo, odvetil opýtaný.
A čo si od tohto stretnutia čakal?, opäť sa spýtal spolužiak.
Vlastne..., vlastne nič. Nič som nečakal, riekol druhý z mladíkov.
Tak vidíš, dostal si presne to, čo si čakal!
I keď to asi neplatí 100%-ne, je to často vskutku tak, že keď nič od Pána Boha nečakáme, práve to - NIČ - sa nám aj dostane. Biblia nás vyzýva pristupovať k Pánu Bohu s vierou, s dôverou, s očakávaním (Židom 11,6-7). Lebo Pán Boh, darca všetkých dobrých darov, nám chce z nich udeliť práve to, čo potrebujeme. Ak nič nečakáme, môže sa ľahko stať, že nič nedostaneme.
Iste, jestvujú aj falošné očakávania, napríklad, aby Pán Boh zariadil, že benzín klesne na 16,50-, alebo priemerné dôchodky stúpnu na 15.000,-, či aby prázdniny boli každé dva týždne... No tieto očakávania zostávajú nenaplnené, lebo Pán Boh nám dáva iné dary, dary trvalej hodnoty a väčšej ceny, než tej, ktorá sa dá vyčísliť v peniazoch.
Každopádne, k Bohu treba pristupovať s očakávaním. Druhou stránkou veci však je, že nielen my máme s očakávaním pristupovať k Pánu Bohu, ale tiež On - Boh, pristupuje s očakávaním k nám. Nielen my očakávame čosi od Hospodina, ale aj Hospodin očakáva niečo od nás. O tom hovorí prečítaný text Písma sv. V podobenstve pripodobňuje Pána Boha k hospodárovi, ktorý sa zaujíma, či (a aké) ovocie vzchádza z nášho života.
Nejeden človek si povie: Mňa Boh nezaujíma, môže mi byť "ukradnutý"... Pritom mu uniká, že Pán Boh sa zaujíma o neho, že my, ľudia, Mu nepochybne nie sme ľahostajní. Nie je ani tak rozhodujúce, či sa ja/ty zaujímame o Boha. Oveľa dôležitejšie - a to by nemalo našej pozornosti ujsť - je, že Pán Boh sa zaujíma o mňa, o teba - o nás!
Nie sme živí náhodou. Nie sme na tomto svete ako omyl, ako nejaké nedopatrenie. Máme tu svoje miesto, svoju úlohu. Boli sme ako ratolesť zaštepení do vínneho kmeňa - ako strom zasadení do Božej záhrady, do Božieho sveta. Nie sme živí - nežijeme náhodou. Pán Boh čaká, že v našom žití prinesieme dobré ovocie. Ovocie lásky, radosti, pokoja, spravodlivosti (Galatským 5,22). Pán Boh pri každom z nás toto ovocie nielen čaká, nielenže ho iba očakáva, ale aktívne ho hľadá. Veď život nám nebol daný preto, aby sme rástli ako okrasné stromy. Pán Boh nás stvoril ako stromy ovocné a hľadá pri nás očakávané ovocie. Pýtajme sa: Žijem ako okrasný, či ako ovocný strom? - To je otázka pre nás. Nie však pre Hospodina. Pre Neho to nie je žiadna otázka. Niet pochýb, že On pri nás ovocie jednoznačne hľadá.
Z Písma počujeme, že Pán Boh hľadá pri nás ovocie už dlho. Čítame, že hospodár ho hľadá už tri roky. Trojka v Biblii označuje zaokrúhlený celok. Tri roky hľadám a nenachádzam znamená: Pán Boh už hľadá dosť dlho. Ak napriek tomu ovocie nenachádza, má právo trestať. Má právo vyťať nás ako neplodné, neužitočné stromy. Vyťať nás, od ktorých očakáva, že budeme úrodnými stromami; no my si neraz žijeme sťa stromy okrasné, či neplodné - ako stromy bez ovocia.
Téma dnešnej nedele znie: Stratená príležitosť. Kázňový text nám dosvedčuje, že Pán Boh nie je netrpezlivý. Je ochotný dosť dlho čakať. Opakovane prichádza, dostatočne dlho prejavuje svoju zhovievavosť. Z biblických slov však jasne zaznieva, že ak nás Pán Boh hneď netrestá, neznamená to, že Jeho láskavosť nemá hraníc; že keď nám opakovane - znova a znova dáva príležitosť, neznačí to, že ju nemôžeme stratiť.
Nemôžeme riadiť prístup druhých k ich príležitostiam, ale môžeme a máme sa chopiť tej svojej, ktorú dal Pán nám; aby o našom živote neplatilo, že sa stal stratenou príležitosťou. Nemôžeme si stanoviť dĺžku života, ale môžeme mu dať hĺbku a šírku, môžeme v ňom priniesť dobré ovocie na chválu Božiu (Matúš 5,16).
Bratia a sestry, mali sme byť už vyťatí. Už by sme stratili svoju príležitosť, keby Pán Ježiš za nás neprosil: Ponechaj tento strom, azda prinesie očakávané ovocie. Pán Ježiš pre nás získava ďalší čas. Čas, v ktorom by sme mali priniesť ovocie. Všimnime si, ako to Ježiš robí: Najprv modlitbou (Ponechaj ho ešte...) a potom tiež prácou (Okopem ho a pohnojím...). Aj my takto máme zachraňovať pred Božím spravodlivým trestom tých, ktorých nám Pán Boh zveril - v rodine, v škole, na pracovisku, v bydlisku. Zachraňovať ich vytrvalou príhovornou modlitbou, ale tiež tým, že urobíme všetko, čo môžeme, aby sme ich nasmerovali k viere v Krista. On sám tak za nás prosil a pre našu záchranu všetko urobil. Je to milosť: bezdôvodná, nami ničím nezaslúžená. Milosť nad každé očakávanie.
Božie odpustenie je nami nezaslúženou milosťou. Premýšľajme, koľký krát už Pán Boh predĺžil pri nás dobu svojej milosti? Ona je dnes opäť predĺžená. Dbajme, aby neuplynula znovu márne, aby nová Božia milosť nebola stratenou príležitosťou; aby sa Pán Ježiš, ktorý je naším Spasiteľom a Zástancom, nám nestal len prísnym Sudcom.

Amen.


Modlitba: Pane Bože, Ty nás voláš, aby sme k Tebe pristupovali s dôverou, s očakávaním. Odpusť nám, prosíme, keď od Teba nič nečakáme, alebo keď sú naše očakávania falošné a sebecké. Ďakujeme Ti za Tvoju trpezlivosť, hoci už dlho vyčkávaš na našu zmenu. Pane Ježiši Kriste, ďakujeme Ti, že aj tie ľudské životy, ktoré sú ako dlhodobo neúrodné stromy, sú predsa predmetom Tvojej zvláštnej lásky, Tvojich modlitieb, Tvojej námahy, obete, starostlivosti. Prosíme, nech vnímame, že Ty máš právo od nás mnoho očakávať, lebo si nám dal všetko potrebné pre život i spasenie. Daj, aby sme si nezamieňali Božiu zhovievavosť so slabosťou. Pomôž nám báť sa Ťa sklamať, daj nám silu nezarmucovať Ťa. Udeľ nám svojho Ducha Svätého, aby sme nezostali okrasnými stromami, ale prinášali dobré ovocie na Tvoju chválu a na úžitok našich blížnych.

Amen.

S použitím viacerých prameňov: Martin Šefranko

Martin Šefranko
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania v Bratislave, 2005 - 2012

Webstránku Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku nájdete tu.