V súvislosti s tým, že Cirkevný zbor (CZ) ECAV na Slovensku Bratislava 15. februára 2013 ukončil svoju činnosť, nájdete aktuálne informácie na webových stránkach nástupníckych zborov:
CZ ECAV na Slovensku Bratislava DÚBRAVKA (www.ecavdubravka.sk)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava LEGIONÁRSKA (www.legionarska.sk)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava STARÉ MESTO (www.velkykostol.sk, www.facebook.com/ECAVKonventna)
Táto stránka (www.ecavba.sk) obsahuje iba archívne dokumenty. Ďakujeme za porozumenie.
Sobáš

Poriadok evanjelického sobáša

1. Úvodná hudba alebo spev piesne.

2. Sobášny príhovor na základe biblického textu

3. Sobášne otázky:
Milí snúbenci! V žiadosti o uzavretie manželstva ste uviedli, že vám nie je známa žiadna okolnosť, ktorá by prekážala uzavrieť vaše manželstvo. Poznáte navzájom svoj zdravotný stav a dohodli ste sa na spoločnom priezvisku ............... Keďže všetky náležitosti pre uzavretie manželstva sú splnené, pýtam sa vás, milý brat. ......., chcete s tu prítomnou ............... dobrovoľne uzavrieť manželstvo? ... (áno). Pýtam sa vás, milá sestra ..........., chcete s tu prítomným ........... dobrovoľne uzavrieť manželstvo? .... (áno).
Sľubujete žiť vo svojom manželstve tak, ako to od kresťanských manželov vyžaduje sám Pán Boh vo svojom slove, sľubujete? Odpoveď: Sľubujeme.
Chcete tento svoj sľub pred Pánom Bohom a v prítomnosti týchto kresťanských svedkov potvrdiť predpísaným slávnostným sľubom, chcete? Odpoveď: Chceme.

4. (Prísaha) slávnostný sľub:
Prítomných prosím, aby povstali, a vy pokľaknite, podajte si pravé ruky a hovorte za mnou.
Najprv ty (vy), milý brat, takto:
Ja, XY, slávnostne na svoju česť a kresťanskú vieru sľubujem (prisahám) pred trojjediným Pánom Bohom: Otcom, Synom i Duchom Svätým, a pred prítomnými kresťanskými svedkami, že teba, N, ktorú som si dobrovoľne vyvolil za manželku, neopustím ani v biede, ani v chorobe, ani v šťastí, ani v nešťastí, ani v nedostatku, ale budem ťa milovať, o teba sa starať, vernosť ti zachovávať a tak, ako to Pán Boh vo svojom slove prikazuje, s tebou verne nažívať až do smrti.
A teraz ty (vy), milá sestra, hovor (-te) za mnou takto:
Ja, N, slávnostne na svoju česť a kresťanskú vieru sľubujem (prisahám) pred trojjediným Pánom Bohom: Otcom, Synom i Duchom Svätým, a pred prítomnými kresťanskými svedkami, že teba, XY, ktorého som si dobrovoľne vyvolila za manžela, neopustím ani v biede, ani v chorobe, ani v šťastí, ani v nešťastí, ani v nedostatku, ale budem ťa milovať, o teba sa starať, vernosť ti zachovávať a tak, ako to Pán Boh vo svojom slove prikazuje, s tebou verne nažívať až do smrti.
A teraz obaja spolu hovorte za mnou takto:
Tak nám pomáhaj trojjediný Boh: Otec, Syn i Duch Svätý, na veky požehnaný. Amen.

5. Vyhlásenie a požehnanie manželstva:
Vaše manželstvo, ktoré ste práve uzavreli, ja, služobník Boží a Kristov, mocou svojho úradu požehnávam a za riadne kresťanské manželstvo vyhlasujem. Robím to v mene Boha: Otca, Syna i Ducha Svätého (+ urobí kríž) s prosbou (podíde a položí ruku na ich spojené ruky): "Požehnaj vám Hospodin zo Siona!" a s napomenutím Pánovho slova: "Čo Boh spojil, človek nerozlučuj!" Amen.

(Môže nasledovať odovzdanie obrúčok so slovami: Nech vám tieto obrúčky stále pripomínajú, že patríte v manželstve jeden druhému. Ako ony nemajú konca, tak nech sa nikdy neskončí vaša láska.)

6. Modlitba manželov:
7. Modlitba prítomných za manželov:
8. Otčenáš, Sláva, Apoštolské alebo Áronovské požehnanie.
9. Spev piesne alebo organová hra.

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania v Bratislave, 2005 - 2012

Webstránku Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku nájdete tu.