V súvislosti s tým, že Cirkevný zbor (CZ) ECAV na Slovensku Bratislava 15. februára 2013 ukončil svoju činnosť, nájdete aktuálne informácie na webových stránkach nástupníckych zborov:
CZ ECAV na Slovensku Bratislava DÚBRAVKA (www.ecavdubravka.sk)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava LEGIONÁRSKA (www.legionarska.sk)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava STARÉ MESTO (www.velkykostol.sk, www.facebook.com/ECAVKonventna)
Táto stránka (www.ecavba.sk) obsahuje iba archívne dokumenty. Ďakujeme za porozumenie.
Sobáš

Čo je užitočné vedieť o evanjelickom sobáši?

a) O evanjelický sobáš musia požiadať snúbenci v dostatočnom časovom predstihu (cca 3 – 4 mesiace pred zamýšľaným termínom sobáša) – ešte pred podaním žiadosti na matričnom úrade, pričom so sobášiacim farárom musí byť vopred dohodnutý aj termín sobáša. Sobášiaci farár dbá, aby bol zachovaný postup podľa občianskeho zákona.

b) Evanjelickému sobášu predchádza povinná pastorálna príprava. Sobášiaci v jej rámci oboznámi snúbencov s poriadkom sobášneho obradu a vysvetlí im zmysel jeho jednotlivých častí, tiež poslanie manželstva, rodičovstva – výchovy detí.

c) Evanjelická cirkev sobáši svojich pokrstených a konfirmovaných členov. Ak neboli konfirmovaní, je potrebné snúbencov konfirmovať (po predchádzajúcej príprave) ešte pred sobášom.

d) Sobáš sa koná vždy v chráme za prítomnosti svedkov, ktorí po sobáši spolu s novomanželmi podpíšu zápisnicu. Svedkovia musia byť evanjelici a. v., konfirmovaní. V odôvodnených prípadoch môže byť jeden zo svedkov členom inej kresťanskej cirkvi. Svedkom pri evanjelickom sobáši nemôže byť nekresťan.

e) Ak je jeden zo snúbencov bez vyznania, alebo odmietne konfirmáciu, pretože nemôže vyznať vieru, použije sa pre neho text sľubu uvedený v Agende pre nekresťanského partnera. Podobný postup sa zachová, ak je jeden zo snúbencov príslušníkom iného než kresťanského náboženstva.

f) V mimoriadnych prípadoch (choroba, iná nepredvídaná udalosť) sa môže cirkevný sobáš konať aj mimo chrámu (cirk.- zborová sieň…).

g) Sobáše sa neodporúčajú v advente a v pôste, v predvečer výročných slávností, kajúcich dní a pod.

h) Sobáš rozvedených je možný po súhlase (dišpenz) dištriktuálneho biskupa. Súhlas žiadajú do manželstva vstupujúci cestou farského úradu, po predložení rozsudku o rozvodovom konaní.

i) Ak je snúbenec/snúbenica iného ako evanjelického a . v. vierovyznania, potvrdia podpisom v sobášnej zápisnici dohodu výchove svojich detí:
1) buď sa dohodnú že ich Pán Boh obdarí deťmi, budú tieto pokrstené a vychovávané vo vierovyznaní evanjelickej a. v. cirkvi; alebo
2) deti budú nasledovať vierovyznanie svojich rodičov. – V takomto príprave treba poukázať na všetky úskalia tohto kroku.

j) Ak by sa sobáš konal z akýchkoľvek dôvodov mimo územia zboru (zborov), do ktorého (ktorých) snúbenci prislúchajú, potrebný je predchádzajúci súhlas zborového farára jedného z nich. Zápis do matriky sobášených sa uvedie v tom zbore, z ktorého farár dal súhlas k sobášu.

k) Ak bol sobáš vykonaný občianskym spôsobom, je možné po pastorálnej príprave požehnanie manželstva evanjelicko-kresťanským spôsobom.

l) O vykonaní sobáša dáva cirkevný zbor osvedčenie s podpisom sobášiaceho farára. O každom sobáši (i požehnaní manželstva) sa napíše osobitná zápisnica, podpísaná manželmi, svedkami a sobášiacim farárom, ktorá zostane na farskom úrade.

m) Evanjelická a. v. cirkev pripúšťa len sobáš osôb rôzneho pohlavia. Vylučuje požehnanie spolužitia ľudí rovnakého pohlavia (homosexualita), ako aj spolužitia druha a družky.

n) Na požiadanie členov cirkevného zboru sa môžu v chráme Božom konať primerané posvätné výkony aj pri manželských jubileách (napríklad strieborná svadba – 25. výročie sobáša, zlatá svadba – 50. výročie sobáša a pod.)

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania v Bratislave, 2005 - 2012

Webstránku Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku nájdete tu.